בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 

האתר של מזל שמייב

 
 
    דף הבית
    אנדראה ומנונה
    ניתוח ספר של מיכאל דדשו
    המזונק
    אלכסנדר הגדול
    הנכדות שלי
    ביוגרפיה של הציירת הסופרת והמורה למוסיקה מזל שמייב
    ארסן ושקר
    עברית חלון לעתיד
    טמבל
    סיפור על משפחה אחת
    סיפור אהבה
    למה להיות מרושע
    שירים
    מקסיקה
    השראה
    זיכרונות על משורר לזר אמירו
    זכרונות על המלחין אשורו
    אהבה לא מהעולם הזה
    תוכי וזמיר
    אביר
    אביר(בקוקזית)
    קומדיה
    פרופסור
    אביר אגדה בעברית
    שירים2 (בקוקזית)
    תגלית עולמית
    פרמידות
    טמבל בקוקזית
    יום אחד בירושלים
    שומר בקוקזית
    יהודי קוקז

О композиторе Д.Ш. Ашурове.

В годы учёбы в музыкально-педагогическом училище в городе Дербенте в Дагестане на Кавказе

я познакомилась с замечательным, очень талантливым горским композитором Джумшудом Шаваньяевичем Ашуровым. Настоящее  отчество его Шюмшюлович. В среде музыкантов  Баку отчеству его, видимо, давали немного азербайджанский оттенок. Мы в училище тоже величали его Джумшуд Шаваньяевич. Он был руководителем оркестра народных инструментов в нашем училище. В его оркестре я играла на мандолине. Композитор Ашуров был очень обаятельный, спокойный ,  вежливый человек. Уроки свои он вёл в  спокойном, почти ласковом тоне. Студенты к нему относились с  большим почтением. Нас, студентов, поражал его феноменальный слух. Он мог тонко различать на слух каждый инструмент  в  оркестре. Ко мне он был как-то по-родственному  внимателен. В свободные от уроков  минуты: на переменах, на пустых уроках мы с ним часто беседовали. Хотя при поступлении в училище мне всего было 15 лет, тем не менее мы сДжумшудом Шаваньяевичем на протяжении четырёх лет моей учёбы в музыкальном училище и в продолжении ещё трёх лет моей работы  там же лаборанткой химического кабинета часто беседовали. Я занималась на скрипке в классе  Натальи Леонтьевны Гогишвили, частно брала уроки фортепьяно у завуча музыкальной школы Дербента Софьи Ильиничны Сандамирской, обладала приятным голосом и по окончании училища была направлена Гороно Дербента учительницей музыки в 3-ю школу Ленина.  На всю жизнь мне запомнилась одна наша беседа о композиции, об истинно горской музыке с маэстро. До этого я тогда по приёмнику неожиданно для себя поймала голос Израиля, о  котором до этого  и представления не имела. Только по сладко произнесённому для меня, горской еврейки, знакомому слову "шалом," я поняла, что  слушаю Израиль. Вдруг, следом за приветствием, я впервые в жизни услышала настоящую израильскую музыку  с таким красивым песенным исполнением, какое я до этого никогда не слышала. Я почему-то  отнесла это к типу  полюбившейся мне тогда музыки из аргентинского фильма "Возраст любви " в исполнении главной героини фильма. Настоящая фамилия певицы и актрисы – Лолита Торрес. Я живу в Израиле 27 лет и хорошо знакома со всеми жанрами израильской музыки, мне те, впервые услышанные звуки израильской песни, до сих пор особо дороги. И вот после тогда случайно услышанной по приёмнику израильской мелодии и песни, я рассказала композитору Ашурову об этом, и  мы с  ним стали  мечтать о том, как бы придать горской музыке близкий оттенок израильской. Маэстро спросил у меня, смогу ли  я примерно воспроизвести ему ту израильскую песню, но я стала затрудняться в этом и только сказала ему, что песня показалась мне типа полюбившейся мне тогда аргентинской музыки из фильма "Возраст любви"в исполнении Лолиты Торрес, ибо то исполнение показалось мне каким–т о виртуозным., а самому композитору Ашурову никогда   не пришлось, к сожалению, услышать израильскую музыку. Но эта  истинная беседа тогда с нашим талантливым композитором   о возможном сближении горской  музыки с незнакомой   ему израильской была в действительности. Музыка композитора Ашурова получила большое признание за пределами Дагестана и  Азербайджана. Великий азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков высоко ценил талант композитора Ашурова. Я была близко знакома и с Героем Социалистического Труда Гюльбоор Давыдовой, которой была посвящена прекрасная песня Ашурова "Гюльбоор". Многие наши замечательные горско-еврейские певцы с любовью исполняли эту чудесную мелодичную песню. Особенно она  запомнилась мне в исполнении Заслуженного артиста Дагестана Абрама Авдалимова. Удивительно, что в  Израиле мне пришлось услышать эту песню и в исполнении сына Абрама Авдалимова,  композитора Шамая (Папика)Авдалимова , и это исполнение тоже пробудило в моей душе прежние  эмоции. Всегда песня Д. Ш. Ашурова "Гюльбоор"  исполнялась и в ансамблях "Лезгинка"великих горско-еврейских балетмейстеров Танхо Израилова  и  Иосифа Матаева. Я сама очень любила петь её. В этой статье я   бережно касаюсь только тех мгновений в биографии нашего любимого  горского композитора, где имело место лично моё впечатление, как очевидца всего описанного мною, хотя я была близко знакома и  с двумя дочерьми его, с сестрой–преподавательницей сельхоз техникума  и с его племянниками. Подробно о композиторе Ашурове написал наш дорогой поэт Лазарь Амиров. 

 

С любовью к памяти композитора Ашурова

Мазаль Абрамова-Шамаева или Мария Агаруновна.

Художница, преподавательница музыки, литератор. 

Израиль.30-8- 2005 года.

   

Анализ книги " Маковый след" Михаила Дадашева

 

Мишу я знала с молодости. Иногда по утрам,  когда я шла на работу в школу я  встречала стройного миловидного юношу, который тоже куда-то торопился. Я уже слышала о нём, что он увлекается журналистикой и вообще литературой. Миша уже в ранней молодости  был представительным, многообещающим юношей, был он

и достаточно хорош собой. Прошли многие годы, у меня была семья, заботы, и как сложилась судьба Миши дальше я не слышала.  Но судьба нас  совершенно неожиданно столкнула уже в Израиле на вечере, посвящённом восьмидесятилетию  великого горского писателя Сергея Изгияева  через несколько десятков лет…

На трибуну поднялся  незнакомый красивый мужчина

средних лет. Я пришла на вечер со своими друзьями Эдигаровыми Борисом и Фаиной. Я поинтересовалась у них, знают ли они этого человека. Борис удивился, что я не знаю известного писателя со своего родного города Дербента. " Да это же Михаил Дадашев". Изумлённая , я объяснила Боре, что знала Мишу только в молодости, что выехала в Израиль давно, ещё в 1978 году  и в Израиле уже живу 26 лет. Но тут,  сойдя с трибуны, Михаил остановился возле нас с Борей. Я ему представилась со словами: "Мазаль Шамаева, художница". Прошло немного времени и вдруг моя подруга Фаина Эдигарова предлагает мне почитать книгу Михаила Дадашева "  Маковый след"

Я трепетно взяла из  рук Фаины книгу Дадашева и дома с большим волнением прочитала её. Миша писал о городе,

где я родилась и выросла, о до боли знакомых мне местах, людях, о наших евреях с таким знанием дела, так ярко и красочно, с прекрасными описаниями природы. С такой любовью он описал растительность края, так талантливо и верно описал колорит жизни горских евреев 100 лет  тому назад, живущих в селении Аба - Саво, что я была заворожена живыми, яркими образами, и у меня возникала ассоциация, что я их всех и каждого хорошо знала когда-то. Автор с такой любовью выписал характеры горских евреев различных слоёв населения. Здесь и великие труженики, и

умные, сметливые, как всегда,  евреи: здесь мудрый цадик Шалум – староста и рав местности. Разговаривают старики

села, как и присуще было старшему поколению пословицами, поговорками и в качестве поучительного примера приводят  короткие поучительные рассказы из жизни других людей, помогающие раскрыть определённый характер. В образах горских евреев автора проявляется человеколюбие, миролюбие, уважительное отношение к членам других общин местности. Самая  яркая черта у них – чувство сохранения собственного достоинства в любых ситуациях, даже  в минуты смертельной опасности.

Правдиво даны традиции, одежда, кухня, принципы уважительного отношения к взрослым в воспитании молодёжи, доброта, способность поделиться  даже

малым с ближним, чувство единства и сострадания в горе и бедах сельчан. Прекрасно передаётся колорит горского языка, вводятся отдельные горские слова, такие родные и понятные нам. Михаил поражает нас прекрасными сравнениями и оригинальными метафорами. Автор вводит в повествование и подробные исторические события и екатеринского царствования и местных князьков, ненавистников еврейской нации, даёт и образы изуверов

гачагъо (грабителей), скрывающихся в пещерах и грабящих и убивающих невинных людей : богатых русских и еврейских купцов и простых бедняков. У писателя высокая

эрудиция, он написал серьёзный обличительный труд

о вечных несправедливых гонениях   и  изгнаниях ни в чём не повинных наших предков – богобоязненных евреев.

 В труде приводятся и изречения из молитв, псалмы еврейских царей и еврейские традиции, сохранённые  и в

Израиле горскими евреями. Книга достойна высоких похвал, её написал бесстрашный патриот гонимого и гордого горско-еврейского народа. Автор объективно передаёт и случаи дружбы, взаимного  уважения и любви

и некоторых мусульманских персонажей к горским евреям,

и возможные случаи любви между молодёжью, живущих по соседству с евреями, в данном случае,  любовь юноши из Джалгана к красавице Истир из Аба-Саво. Яркие образы даны Дадашевым и в рассказе "Полонез любви". 

Такова сила таланта и убеждения большого горско-еврейского писателя Михаила Дадашева.

    

Израиль.

Мазаль Абрамова-Шамаева (Мария Агаруновна).

Художница, преподаватель музыки, литератор.

Статья издана ранее и в Америке в газете " Новый рубеж".