בניית אתרים בחינם
 
ווײַט-מיזרחדיקער צענטער פֿאַר ייִדישע שפּראַך- און קולטור-פֿאָרשונגען
Far Eastern Research Center for Jewish Culture and Yiddish

Дальневосточный Центр Изучения Идиша и Еврейской Культуры

 
 
   Timetable 2007     2007 Photos    Timetable 2008     2008 Photos    Mizrekh: journal    Virtual Guide
 
    Latest News
    Home
    Summer School 2008
    Diploma 2007
    Diploma 2008
    Links
    Summer School Lecturers
    Afn shvel: Birobidzhan Issue
    Virtual Library

 

ווירטואַלע ביבליאָטעק

VIRTUAL LIBRARY

ВИРТУАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

 

 

Olevski Buzi, Short Stories (Moscow, 1940)
 
ICOR Committee Report (New York, 1930)
 
 
Bergelson David, The Jewish Autonomous Region (Moscow, 1939)
 
 Bergelson David, People of Birobidzhan (Moscow, 1934)
 
אָלעווסקי בוזי, מעשהלעך (מאָסקווע, 1940)
 
 
 
 
 
 
 
 
בערגעלסאָן דוד, בירעבידזשאַנער (מאָסקווע, 1934)
 
 

Breynin Ruvn, Immortal Speech about the Significance of Birobidzshan (New York, 1940)

בריינין ראובן, אומשטערבלעכע רייד וועגן ביראָ-בידזשאַן און וועגן דער סאָוועטישער לייזונג פון דער נאַציאָנאַלער פראַגע (נ"י, 1940)

 

Goldshteyn Moyshe, Birobidzhaner on the Amur and Other Stories (New York, 1944)
 

גאָלדשטיין משה, ביראָ-בידזשאַנער אויפן אַמור און אַנדערע דערציילונגען (נ"י 1944)

 

Davidman Solomon, Jewish children in Biro-Bidzhan (New York, 1948(

דאַווידמאַן שלמה, יידישע קינדער פון בירא-בידזשאן (נ"י, 1948)

 

Vinokur Hershl, Blood on the sun (Jews in the Soviet Union) (New York, 1950)
 
Vinokur Hershl, When the sun droops and the muse weeps (New York, 1982)
 
Vergelis Arn, Birobidzhan Generation (Moscow, 1981)
 
Vergelis Arn, The Time (Moscow, 1981) 
 
 
Zhitlovski Khayim, The Solution of the Jewish Question in the USSR. The Significance of Birobidzshan (New York, 194?)
 
 
 
ווערגעליס אהרן, ביראָבידזשאַנער דור (מאָסקווע, 1948)
 
ווערגעליס אהרן, די צייַט (מאָסקווע, 1981)
 
 
(נ"י, ?194)

 

Tshernis Yashe, The way to Kukan (Moscow, 1984)
 
Lifshits Shifra, Dreams and Reality: Biro-Bidzhan and Labor-Camps (Tel Aviv, 1979)
 
טשערניס יאַשע, דער וועג קיין קוקאַן (מאָסקווע, 1984)
 

 

Milkh Yaakov, Biro-Bidzhan – The New Stage in the Jewish History (New York, 1936)

מילך יעקב, ביראָ-בידזשאַן – אַ נייַע עפּאָכע אין דער ייִדישער געשיכטע (נ"י, 1936)

 

 

Miler Buzi, Pure Spring (Moscow, 1984)
 
 
Novik Peysakh, Jews in Biro-Bidzhan (New York, 1937)
 
Emiot Israel, The Birobidzhan Case (Rotshester, 1960)
 
 
מילער בוזי, דער קוואַל דער לויטערער (מאָסקווע, 1984)
 
נאָוויק פּסח, ייִדן אין ביראָ-בידזשאַן (נ"י, 1937)
 
 
(ראָטשעסטער, 1960) 
 

Forpost, 2-3, 1940

פאָרפּאָסט, 3-2, 1940

 

Fefer Itsik, Homeland (New York, 1944) 
 
Kazakevitsh Emanuel, Huge World (Moscow, 1939) 
פעפער איציק, היימלאנד (נ"י, 1944) 
 
קאַזאַקעוויטש עמנואל, גרויסע וועלט (מאָסקווע, 1939)
 

Rozental-Shnayderman Ester, Birobidzhan closely (Tel Aviv, 1983) 

 ראָזענטאַל-שנייַדערמאַן אסתר, ביראָבידזשאַן פון דער נאָענט (תל-אביב, 1983)

 

 

 

 

 HOME

 
 
THANKS TO EVERYONE WHO BELIEVED IN US AND HELPED US -
ANONYMOUS FRIEND (ENGLAND), TUVIA SCHWARTZ (ISRAEL), MARK PAVLOVSKY (ISRAEL-GERMANY), OFRA ALYAGON (ISRAEL), ALEXANDER VINNIKOV (RUSSIA), IOSIF BRENER (RUSSIA), ANAT ADERET (ISRAEL), TAMAR SADE (ISRAEL), ALEXANDER SHERMAN (RUSSIA), VADIM KATSMAN (RUSSIA), MIKE ARONSON (ISRAEL), MORDEKHAI & ESTHER SHEINER (RUSSIA), ROMAN LEDER (RUSSIA), ALIK & LIKA FRENKEL (RUSSIA), HAVIV RETTIG (ISRAEL), BENI MER (ISRAEL), ITZIK GOTTESMAN (USA)