בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 

ניהול ופיקוח בניה

 
   דף הבית    מנהלי החברה    רשימת פרוייקטים    מה בין ניהול לפיקוח    ניהול ופיקוח בניה    בניית בית
   בניית שלד    תוספת בנייה    ניצול חלל הגג    בניה קלה    בניה ירוקה    זכויות בניה, אחוזי בניה
   בניית ממ"ד    בטיחות בעבודה    צור קשר
 
    דף הבית
    מנהלי החברה
    רשימת פרוייקטים
    מה בין ניהול לפיקוח
    ניהול ופיקוח בניה
    בניית בית
    בניית שלד
    תוספת בנייה
    ניצול חלל הגג
    בניה קלה
    בניה ירוקה
    זכויות בניה, אחוזי בניה
    בניית ממ"ד
    בטיחות בעבודה
    צור קשר

פרק 00: מוקדמות:

 

 1. טרם מסירת האתר לקבלן יש לוודא הימצאותם של כל המסמכים הדרושים לביצוע הפרויקט: 

תכניות לביצוע  - לאחר תום התכנון יש לוודא קבלת תכניות לביצוע, יש להקפיד כי התכניות מסומנות "לביצוע" עם תאריך ומהדורה ראשוניים. בעת מסירת התכניות לקבלן, יש להחתימו על "טופס קבלת תכניות".

יש לוודא הימצאותם של כל התכניות לכל הקומות וכולל פרטים, תכניות קונסטרוקציה, תכניות אדריכלות, תכנית גמרים, תכנית חשמל ותקשורת, תכנית מיזוג, תכנית אינסטלציה, תכנית פיתוח, תכנית בטיחות וביטחון. 

 תכניות למערכות התת קרקעיות  - מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת.

 מסמכים שונים – כגון יומן עבודה, היתר בניה, תיק עבודה.

 החוזה – על כל נספחיו ומסמכיו, תנאים מיוחדים, מפרטים מיוחדים וכתבי הכמויות.

 רצוי מאוד לדאוג כי החוזה יכלול את כל האמור להלן בפרק המוקדמות.  

 הספר הכחול – המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה.

 תמונות – רצוי מאוד לצלם ולתעד את מהלך הבניה אך גם את השטח טרם ביצוע העבודות, כולל האזורים הצמודים לאתר,   

 1. יש להקים מערכת קשר להעברה ותיעוד המידע:

 דף קשר – ריכוז שמות הנציגים המעורבים בפרויקט, כתובתם, תפקידם, מספר הטלפון, הסלולארי, הפקס  וכתובת הדואר האלקטרוני. הדף יכלול את המזמין, הקבלנים השונים, מנהל מפקח, אדריכל, מהנדס, יועץ חשמל ותקשורת, יועץ אינסטלציה, יועץ  מעליות, יועץ בטיחות.

 יומן עבודה  - יומן העבודה הינו אחד המסמכים החשובים בניהול ופיקוח הבניה המהווה מסמך לקשר ניהול ומעקב ביצוע הפרוייקט, ביומן יפורטו הנהלים לביצוע שינויים כולל קביעת מחירים חריגים. יומן העבודה אף מהווה עדות וראיה כבדת משקל לצורך חקר כשלים במבנה, אישור חשבונות, הליכים משפטיים ועוד. היומן, בשלושה עותקים, כולל את שם הפרויקט וכתובתו, תאריך, מספר הפועלים העובדים בכל יום, תנאי מזג האוויר, תאור העבודה המבוצעת בכל יום, הערות כלליות, הערות המנהל המפקח לקבלן והערות הקבלן למנהל המפקח. 

 1. מסירת האתר לקבלן:

 מסירת צו התחלת עבודה.

 סימון נקודות הבניין והבטחת הנקודות על ידי הקבלן  

 1. מתקני עזר ואישור מיקומם :  

 מתקני העזר הינם חיוניים לביצוע הפרויקט ורצוי מאוד, עוד בשלב החוזה, לסגור עם הקבלן את כל נושא התקנתם בשטח:  

א.      גידור האתר.

ב.      שילוט הכולל את שם היזם, האדריכל, המתכנן,היועצים, הקבלן והמנהל המפקח ושילוט 

        בטיחות.

ג.       סידורי ניקוז.

ד.       חשמל, מים, טלפון, מרכזיית חשמל ותאורה, תאורה היקפית ומקומית.

ה.      משרד לרבות ציוד משרדי ואביזרים – הפריטים הדרושים למפקח לצורך ביצוע עבודתו 

        כוללים:  מטר למדידה, סרגל אלומיניום באורך 2.5 מטר - למדידת מישוריות קירות, ריצופים 

        וחיפויים, פלס - לבדיקת אופקיות ומשקולת - לבדיקת אנכיות כלונסאות, עמודים, מוטות זיון

        אנכיים וטפסות, נבליר – לבדיקת גבהים, קונוס – לבדיקת סמיכות הבטון. על הפריטים הנ"ל

        להימצא באתר הבניה בתוך ארון נעול.

ו.        חדר אוכל ושירותים לפועלים.

ז.        אמצעי בטיחות.

ח.      אחסנת חומרי בניין. 

 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנית אתר כללית הכוללת מיקום מתקני העזר בהתחשב בדרכי גישה, מיקום המבנה, מיקום של תשתיות קיימות ושל תשתיות העתידיות להבנות. 

 

 1. קבלני משנה ואישורם:

 יש לקבל מהקבלן רשימת קבלני משנה הכוללת את תחום עיסוקם ופרטיהם.  

 1. קביעת נהלי עבודה באתר:

קביעת נהלים לבדיקות מעבדת שדה אשר יחייבו את הקבלן המבצע ווידוא שמערך הבדיקות מוכן כולל תכנית לקיחת הדוגמאות, דרך לקיחת הדוגמאות ואופן בדיקת ההתאמה לדרישות השונות של התקן או המפרט.

קביעת נהלים עבור פסילת עבודה לקויה וקביעת קנס/פיצוי.

קביעת סדרי מדידת הסעיפים השונים אשר על פי החוזה הינם "למדידה" כולל שימוש בטפסים הנכונים לחישובי כמויות וקביעת סדרי הבדיקה (שבועי, סוף שלב וכד'). 

קביעת נוהל לאישור שלבי העבודה, המחייב את הקבלן – אין יציקות ללא אישור יציקה על ידי המפקח טרם ביצוע היציקה, אין לסגור שלב עבודה אחד המכסה שלב אחר טרם קבלת אישור המפקח.

קביעת נוהלי העבודה בהתחשב בנוחיות הציבור ובזכויותיהן של אנשים – תיקון נזקים באתר ובשטחים הצמודים לו, לכביש, למובילים אחרים  וכד'.
מניעת הפרעות לתנועה. אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים ואמצעי הגנה נדרשים אחרים.

קביעת נוהלי העבודה לניקיון השטח טרם, במהלך ובסיום העבודות.

קביעת נוהלי העבודה לפינוי פסולת.

קביעת נוהלים, תאום וקשר לעבודת הקבלנים המבצעים בו זמנית חוזים שונים – קביעת נוהל פגישות באתר, קביעת נוהל העברת מידע.

 1. לקבל מהקבלן לוחות זמנים לביצוע העבודה ולאשרם.
 2. ווידוא סדרי בטיחות בדיקתם ואישורם.
 3. ווידוא הימצאותה של ערכת עזרה ראשונה ובדיקתה.
 4. ווידוא קיומם של ביטוחים.  

 

 

 

פרק 01: עבודות עפר 

 

יש להקפיד על נקיטת אמצעי זהירות בכל שלבי העבודה, לעובדים, לציוד ובאתר. לוודא גידור האתר ושילוט אזהרה היקפי. לוודא קיומן של גדרות, מחסומים, מעקות, שלטים, סככות ותאורה במקומות הדרושים למניעת אסונות.

 

הכשרת השטח 

 

 1. יש לצלם את השטח, טרם התחלת העבודות ועל פי הצורך, לסמן ולספור מכשולים להסרה, פסולת לסילוק, עצים לגדיעה ולעקירה (אם בגובה 1 מטר מעל פני הקרקע קוטר הגזע קטן מ 15 ס"מ, אזי הנ"ל מוגדר כשיח).
 2. וידוא הימצאותם של תכניות עם סימון גבולות ונקודות הקבע ודו"ח בדיקות קרקע עם המלצות לעבודות העפר ולסוג הביסוס המומלץ.
 3. יש לדאוג לסימונם של מתקנים תת קרקעיים קיימים כגון קווי מים, ניקוז, ביוב, חשמל ותקשורת.
 4. לבדוק לוודא התקשרות עם מעבדת בדיקה מאושרת לבדיקות הנדרשות על פי המפרט המיוחד.
 5. לוודא כי הקבלן אבטח את נקודות הקבע -  סימון נקודות הקבע מבוצע על ידי המודד המוסמך. במהלך ביצוע העבודות שכיח המצב בו סימון הנקודות נפגע, נתלש, מוזז וכד'. בכדי לאבטח את מיקום נקודות הקבע, פועלים באופן הבא:

בוחרים שני עצמים קבועים הנמצאים בשטח באזור נקודת הקבע כגון עמוד חשמל, עץ, פינת מיבנה קיים וכד',.מודדים ורושמים את המרחק בין נקודת הקבע לכל אחד משני העצמים הנבחרים. הרעיון הוא ליצור משולש אשר שלושת קודקודיו הם:

א.      נקודת הקבע.

ב.       עצם קבוע א'.

ג.        עצם קבוע ב'.

 

צלעותיו של המשולש הם המרחקים שנמדדו בין נקודת הקבע לכל אחד מהעצמים הנבחרים כך שאם במקרה סימון נקודת הקבע נעלם או נפגע, ניתן בקלות ליצור שוב את המשולש ולמצוא את מיקום קודקודו השלישי החסר, היא נקודת הקבע.

 

 1. חישוף השטח – במקומות בהם עומק החפירה קטן מ 20 ס"מ או מקומות אותם יש למלא בחומר מילוא. החישוף יבוצע לעומק של 20 ס"מ (את הכמות הנ"ל יש להוריד מכמות החפירה הכוללת).
 1. לוודא ריסוס השטח בחומר קוטל עשבים.
 2. הגנה על מבנים או מיתקנים קיימים – לבדוק אם אמורות להתבצע עבודות חפירה או מילוי בקרבת מקום מיתקנים או מבנים עיליים או תת קרקעיים קיימים ולאשר את ביצוע אמצעי הזהירות הנדרשים.
 3. הפרעה לתנועה – לבדוק אם ננקטים האמצעים הדרושים למניעת הפרעה לתנועה באזור האתר, כולל, אם נדרש, תאום עם המשטרה.
 4. לוודא ביצוע הסידורים הדרושים עם מעבדת הבדיקה.
 5. לקבוע מקומות לשפיכת עודפי החפירה וחומר החישוף.
 6. לבדוק את איכות החומר המשמש למילוי שאינו כולל עשבים, שורשים, אבנים וגושים גדולים.
 7. לבדוק ולוודא סידורי ניקוז מי גשמים באתר וסביבתו.
 8. וידוא עובי שכבות פיזור חומר המילוי. כאם אין הגדרה מיוחדת במפרט המיוחד או בכתב הכמויות, "הספר הכחול" קובע שהעובי הכללי לא יעלה על 20 ס"מ.
 9. לוודא הידוק השכבות – הידוק רגיל יבוצע על ידי כלים מכאניים עד להפסקת שקיעת העפר. הידוק מבוקר יבוצע לאחר הבאת חומר המילוי לרטיבות האופטימאלית לפי בדיקת מודיפייד "אשו" ושימוש במכבשים שמשקלם לא פחות מ 12 טון, ציוד פניאומאטי או אחר.  

 

חפירה למרתף

 

 1. לבדוק שחומרים המאוחסנים בקרבת החפירה אינם בסכנת התמוטטות.
 2. לבדוק שקרקעית החפירה נחפרה לעומק המתאים, הודקה ומוכנה ליציקת הבטון הרזה.
 3. לבדוק ולאשר האם הקרקע החפורה נקייה מפסולת, אבנים וגושים גדולים וראויה לשמש מילוי חוזר בין דפנות החפירה והמרתף. 
 4. לבדוק ולאשר האם הקרקע החפורה נקייה מפסולת, אבנים וגושים גדולים וראויה לשמש מילוי חוזר בין דפנות החפירה והמרתף.
 5. לבדוק ולוודא ניקוז, אפשרות שאיבה וסילוק מים.
 6. לאשר את הכנסת המילוי החוזר רק לאחר בדיקת האיטום על הקירות, סימון כל העבודות האחרות המתכסות בעפר כגון צנרת, תשתיות וביוב, וידוא שימת צינור שרשורי מחורר עטוף בבד גאוטכני ומכוסה בחצץ בהיקף הקירות בין בורות הספיגה וביצוע שכבת הגנה על האיטום.
 7. לבדוק שהמילוי החוזר מתבצע בשכבות מהודקות של עד 20 ס"מ.

 

כלונסאות 

 

1.    לבדוק את סימוני הכלונסאות והתאמתה למיקום המדויק על פי תכניות. 
 

2.    לבדוק את קוטר הקידוחים, עומקם, אנכיותם ומרכזיות הבור.

3.    לא להרשות הפסקה ביציקת הכלונס העולה על 5 דקות.

4.   לוודא כי צינור משאבת הבטון מוחדר לפחות 50 ס"מ לתוך הבור.

5.   לדרוש ולוודא שיציקת הכלונסאות תבוצע ביום הקידוח. 
 

6.    לבדוק שהמרחק המינימאלי בין כלונסאות המבוצעים באותו היום יהיה פי שלושה הסכום הקטרים.

7.    לבדוק את מוטות הזיון ופסיעות החישוקים, על פי תוכנית.
 

8.     לוודא שימוש ברוחקנים (ספייסרים) תעשייתיים.

 

 

פרק 02: עבודות בטון יצוק באתר

 

ההכנות לפני יציקת הבטון:
 

 1. אין להתחיל ביציקה לפני גמר כל עבודות ההכנה:

א.      טפסות.

ב.      ברזל.

ג.       סידורים להרמת הברזל מעל הטפסות.

ד.      בדיקת המרחק בין הטפסות ועובי הרצפות.

ה.     ניקיון יסודי של שטח המגע משברי עץ, מסמרים, חוטים ולכלוך.

ו.         טמפרטורה מתאימה ליציקה – (מעל 4 מעלות צלסיוס).

ז.       יש לוודא דרכים נאותות ויציבות להובלת הבטון. לוודא שישפך קרוב למקום היציקה ולא נסחב למרחקים.

ח.     לא לאפשר שימת בטון מגובה העולה על 2 מטרים

ט.      יש לוודא שימוש בצינורות ומשפכים - אם נדרשת שפיכת בטון מגובה העולה על 2 מטרים.

י.         יצירת קשר עם המעבדה המאושרת וקביעת סדרי לקיחת דוגמאות.

 

 1. טפסות:

 

א.      לבדוק מישוריות, מידות, עובי, גובה, שיפועים, שקעים ובליטות של האלמנטים היצוקים.

ב.      לבדוק חיזוקים.

ג.       לבדוק איטום, שימון ותיקון הטפסות אם החומר אינו אחיד וחדש.

ד.      לוודא שימת רוחקנים (מתכתיים בלבד) וסידורי קיטום פינות, אם נדרש.

ה.     לוודא שימת כל ההכנות כגון מעברי שרוולים, פתחים ועוגנים.

ו.       לבדוק סידורים לתפרים (איטום, התפשטות או הפסקת יציקה).

ז.     לבדוק משקופים לחלונות ולדלתות לרבות זוויות (על ידי מדידת האלכסונים) ואנכיות, כולל חיזוק למניעת עיוות עקב לחץ הבטון.

ח.    לבדוק נקיון, לרבות השארת פתחים כדי לאפשר ניקוי של הרגע האחרון לפני היציקה.

ט.    לפסול הארכת רגלי פיגומים על ידי הנחת קרשים זה על גבי זה כדי להשיג את הגובה הדרוש.

י.      לבדוק אם ישנם מספיק קשרים אלכסוניים (לפחות פעם אחת בכל 6 קטעים בשני כיוונים). הפיגום חייב להיות מחובר למבנה אנכית פעם ב 4 מטר ואופקית פעם ב 4.8 מטר.

יא.  לבדוק שהפיגומים אינם מפורקים בטרם עת.

יב.  לבדוק אם קיימים מעקות בטיחות.

יג.   לדאוג לכך שחוטי קשירה יקוצצו מיד לאחר הפירוק לעומק של 1.5 ס"מ לפחות והחלל הנוצר ממולא מיידית בטיט צמנט.

יד.  לאשר פירוק טפסות במועדים על פי תקן.

 

 1. בטון מוכן באתר:

 

א.    לבדוק שהצמנט מאוכסן באופן נאות – שקי הצמנט מונחים על גבי משטח הנמצא לפחות 15 ס"מ מעל פני האדמה וגובה הערימות אינו עולה מעל ל 10 שקים.

ב.    לפסול צמנט שיש בו גושים קטנים.

ג.     לבדוק שהמים יהיו טובים לשתיה.

 

 1. בטון מובא לאתר:

 

א.    לבדוק שהמפעל שמייצר את הבטון מאושר להפעלה בתנאי בקרה טובים.

ב.    לבדוק שלא עברו יותר מ 90 דקות מזמן ייצור הבטון ועד לשפיכתו.

ג.     לבדוק את תעודת המשלוח בה יצוין סוג הבטון, דירוג הסומך, מועד הוספת מים, כמות המים שמותר להוסיף ושעת יציאה מהמפעל.

 

 1. יציקת הבטון:  

 

א.    לבדוק ששימת הבטון ביסודות, משטחים, קורות ותקרות נעשית בפעולה אחת לכל העומק.

ב.    לבדוק ששימת הבטון בקירות ועמודים מתבצעת בשכבות קטנות מ 60 ס"מ.

ג.     לבדוק שמבוצע ציפוף לבטון בעזרת מרטט מחט (ויברטור).

ד.    לבדוק שיש באתר מרטט חלופי נוסף עבור תקלות אפשריות.

ה.   לא לאשר שימוש במרטטים אם לבטון נוסף מוסף על פלסטי או אם הבטון בסומך S7 ומעלה. במקרים אלה הריטוט ייעשה באופן ידני. .

ו.     לאשר את הפסקת הריטוט רק לאחר סיום התהוותן של בועות אויר, או עם הופעתם של מי הצמנט על פני היציקה.

ז.    לוודא אשפרת הבטון (למשך 7 ימים לפחות בהם הבטון חייב להיות במצב רטוב כל הזמן).

 

 1. הזיון:

 

א.   לוודא את סוג הברזל (מעורגל, חלק וכו').

ב.   לוודא שאין חלודה מתקלפת במוטות.

ג.    לבדוק סידור הברזל בהתאם לתוכניות.

ד.   לבדוק שמוטות הארקה נמצאים במקום הדרוש.

ה.  לבדוק קשירה והימצאותן של תמיכות מתאימות מבטון או מפלסטיק קשיח, כדי להבטיח את יציבות הזיון בעת היציקה.

ו.    לוודא שימת רוחקנים (חרושתיים) כדי לשמור על המרחק בין הזיון והטפסות.

ז.   לבדוק את אורך הקוצים והתאמה לתוכניות.

 

 

 

 

 

פרק 04: עבודות בניה

 

 1. לבדוק שהבלוקים חדשים, שלמים, אחידים במידות ובגוונים ונושאי תו תקן. לפסול כאלה שלא.
   

 2. לבדוק את הרכב הטיט לבניה והאם הינו מתאים לדרישות יצרן הבלוקים.
   
 3. יש לוודא ניקיון תחתית קירות הבלוק על מנת להבטיח הידבקות טובה של השורה הראשונה וזיפות בלוק ראשון.
   
 4. לוודא שהבלוקים או הלבנים הורטבו היטב לפני הנחתם. (בלוק יבש "ישאב" את מי הטיט וישבש את הליך התקשות וכושר הדבקת הטיט).
   
 5. לוודא שהתקדמות הבניה אינה יוצרת הפרש גובה של יותר ממטר אחד בין קטעים רצופים של בניה.
   
 6. לבדוק שמישקי הקיר (החיבורים בין הבלוקים), מלאים ואחידים בעוביים.
   
 7. לבדוק את הזיון בחגורות, תעלות, עמודים חלולים ושטרבות (פרט חיבור הקיר לאלמנט צמוד).
   
 8. במידה ובונים קיר כפול דופן לדלת הזזה יש לוודא השארת פתחים בשורת הבלוקים הראשונה שמעל הרצפה לאפשר ניקוי יסודי של החלל הפנימי. הפתחים יסתמו לאחר הבניה. יש לוודא שהדופן החיצונית נבנית ראשונה ומטויחת מבפנים. הדופן הפנימית תבוצע רק לאחר ניקוי החלל הפנימי.
   
 9. לוודא הנחת חוצץ רטיבות על גבי קורות היסוד טרם בניית שורת הבלוקים הראשונה ווידוא זיפות קורת היסוד ושורת הבלוקים הראשונה.
   
 10. בדיקת מישקי הבניה שעובדו באמצעות מוט ברזל שהינם אחידים בעוביים.
   
 11. וידוא כיחול (רובה) המישקים על פי דרישות המפרט.
   
 12. בדיקת מידות, אנכיות ופילוס האלמנטים:
   

א.      סטיית ציר הקיר ממקומו המתוכנן (הסטייה לא תעלה על 20 מ"מ).


ב.      סטייה במישוריות האלמנט שנבדקה על ידי סרגל אלומיניום באורך 2.5 מטר (הסטייה לא תעלה על 10 מ"מ).


ג.       סטייה מהאנך לכל גובה הקיר בכל קומה (הסטייה לא תעלה על 10 מ"מ).


ד.      סטייה במידות רוחב או גובה של פתח (הסטייה לא תעלה על 15 מ"מ).


ה.     סטיית ציר פתח ממקומו המתוכנן (הסטייה לא תעלה על 15 מ"מ).
  1. לבדוק את השטרבות (הקשר האנכי בין קירות בלוקים לעמודים או קירות בטון): שהנם בעובי מינימאלי של 10 ס"מ לפחות כולל מוטות זיון הבולטים מהבטון באורך של לפחות 60 ס"מ וברווחים של לא יותר מ 40 ס"מ, אלא אם מפורט אחרת בתוכניות.
   

 2. לבדוק שהחיבור בין קירות חיצוניים למחיצות נעשה בצורה שיננית או באמצעות חגורת בטון אנכית.
   
 3. לבדוק שהחיבור בין שורת הבלוקים האחרונה לבין תחתית התקרה או הקורה נעשה במישק עשוי מלט צמנט ועוביו לא עולה על 15 מ"מ ובעזרת טריזים משברי לבנים לחוצים לתוך מישק המלט לאחר התקשות - דואגים שבשורת הבלוקים האחרונה יהיה בלוק שלם על ידי חישוב הגובה וחלוקתו ב 21 (גובה בלוק + מישק), עם גובה החגורות ניתן "לשחק" להתאמת גובה הקיר עם בלוקים שלמים. 
   
 4. לא להרשות שימוש בשברי לבנים או בבלוקים המונחים על הצד.
   
 5. יש לדאוג שאלמנטים טרומיים שלא אמורים להתכסות עם טיח או ציפוי אחר, יהיו מכוסים ומוגנים בכל זמן העבודה.
   

 

 

 

 

פרק 06: נגרות אומן ומסגרות פלדה


כללי:

 

 1. טרם ייצור החומרים והפריטים יש לדרוש לקבל דוגמאות לבדיקה.
 2. לבדוק מראה כללי וגוון של הפריטים כולל כיוון סיבי העץ, אחידות, שלמות, כמה שפחות "עיניים" בעץ וכד'.
 3. יש לוודא שכל הפריטים, מעץ או ממתכת, דלתות, חלונות תריסים וכד' המגיעים לאתר, נצבעו בבית המלאכה בצבע יסוד מתאים ולדרוש פירוק של כל חלק שהורכב ללא צבע יסוד.
 4. לדאוג שהפריטים שהגיעו לאתר יהיו מוגנים מהשפעת מזג האויר.
 5. במידה ועברו יותר מארבעה חודשים שהפריטים נמצאים באתר וטרם הורכבו, יש לחדש את שכבת צבע היסוד. הפעם הדבר יתבצע באתר וסמוך למועד ההרכבה.
 6. לבדוק שרשימת הנגרות/מסגרות כוללת :

  • מספר סידורי ומקום ההתקנה.
  • מידות הפתח (מידות הפתחים המופיעות בתכניות הינם מידות הבניה בין הבלוק/בטון וללא האלמנטים).
  • אופן וכיוון הפתיחה.
  • סוג הנעילה.
  • פרטי הפתח – סוג הפרופיל, סוג המילוי, משקופים, סוג הפרזול, מנגנון נעילה, מנגנון הידרולי, סטופרים, סוג הציפוי, דרישות בטיחות (דלת אש, מנגנון בהלה, הדף) וכד'.
  • זיגוג – סוג הזכוכית, עובייה, מידת השקיפות.
  • רשת זבובים.
  • איטום ובידוד.
 7. לבדוק סימון תו תקן על האלמנטים.

 

הרכבה:


משקוף:


המשקוף משמש מסגרת מדויקת להרכבת החלון/דלת.


 1. לוודא שעובי המשקוף מותאם לעובי הקיר כולל החיפוי, והגימור (אבן, קרמיקה, טיח), לדוגמא, עבור גימור טיח פנים רגיל יש להוסיף למידות עובי המשקוף כ – 2 ס"מ מכל צד.
 2. לבדוק פילוס אופקי ואנכי ( שוויון מידות האלכסונים תעיד על ניצבות המשקוף).
 3. לוודא שמזוזות מלבני הדלתות מוכנסות לפחות 6 ס"מ מתחת לפני הריצוף.
 4. לוודא שהמידות מתאימות לפתח הקיים ולפרטי האדריכל.

חלון/דלת:

 

 1. לוודא שהרכבת החלון מבוצעת על אדן קיים שנבדק לפי דגשים של איטום והרחקת מים.
 2. תשומת לב לחומר הגמר על קירות החוץ והפנים (אבן, טיח, קרמיקה וכד').
 3. בגמר ההרכבה יש לוודא אטימה מלאה, פעולה תקינה של מכלולי האלמנטים (פתיחה, סגירה, נעילה וכד'), ציפוי צבע או גמר אחר לפי פרטי האדריכל.

מסגרות:

 

 1. לוודא שסורגים מפלדה מתאימים למפרט הטכני ולרשימת המסגרות, שהרווח בין המוטות אינו עולה על 12 ס"מ וקוטר המטות אינו מתחת ל 12 מ"מ.
 2. לוודא שמידת הצינורות או הפרופילים של המעקות תהינה לפי פרטי התוכניות והרשימות.
 3. לבדוק את יציבות המעקה שהורכב בריתוך או על ידי עוגני פלדה מבוטנים בתחתית המדרגות או על ידי חדירת רגל המעקה לחור שנקדח בהתאם. מקום החדירה יתוקן לאחר מכן בצורה שתתאים לשטח הסובב.
 4. לבדוק תקינות ושלמות ריתוכים וצביעתם למניעת חלודה.

 

דלתות עץ:

 

דלת כניסה חיצונית:

 

דלת כניסה חיצונית תהיה מעץ גושני המתאים לתנאי מזג אויר חיצוניים, דלת החשופה לחלוטין עלולה לשנות צורתה עקב שינויים של חום וקור, קרינה ולחות לכן מומלץ לתכנן קירוי לפני דלת הכניסה ולבצע סף כניסה מוגבה למניעת מגע של מים עם תחתית הדלת.

יש לצבוע את הדלת בחומר אוטם (לכה).

 

דלתות פנים:

 

דלתות הפנים הינן בדרך כלל חלולות או חלולות חלקית, עשויות מלבידים בעובי של כ 4 מ"מ מכל צד. הלבידים מורכבים על מסגרת עץ פנימית, החלל הפנימי ממולא בחומר אוטם, כוורת או קושרות.

 

פרופיל בלגי:

 

דלתות או חלונות העשויים ממסגרת ברזל עם זיגוג.

בדלתות או חלונות מפרופיל בלגי ניתן להרכיב את כל סוגי הזיגוג כוללת זיגוג כפול.

האלמנטים מפרופיל בלגי מיועדים לפתיחה צירית בלבד.

פרופילי הברזל יהיו מגולבנים וצבועים.

יש לבדוק כי פני שטח הפרופילים הינם חלקים ללא גבשושיות צבע.

את הפרופיל המגולוון יש לצבוע בצבע יסוד ולאחר מכן צבע אפוקסי.

יש להשתמש באטמי EPDM שהנם בעלי עמידות וחוזק גבוהים הרבה יותר מאטמי PVC.

 

פרק 07: מתקני תברואה

 

כללי:

 

 1. לבדוק תוכניות האינסטלציה מול תכניות האדריכלות, קונסטרוקציה, חשמל, מיזוג ואחרים ולוודא שאין סתירה בין שילוב המערכות.
 2. לוודא שמיקום הארקות יסוד ידוע לקבלן המבצע אשר יידרש לחבר את השרוולים המתכתיים לפסי השוואת פוטנציאל.

 3. לאחר קבלה סופית של המתקן – יש לדרוש מהקבלן תכניות עדות (AS MADE).
 4. לוודא שהחומר ממנו עשויים הצינורות תואם את המפרט הטכני, התכניות וכתבי הכמויות.

 5. לוודא שהצינורות ושאר האלמנטים המגיעים לאתר הינם חדשים ונושאי תו תקן.

 6. לוודא שהצינורות מותקנים במקום הנכון הכול לפי תוכנית.

 7. לוודא שלא נעשים כיפופים בצינורות.

 8. לוודא את יציבות הצינורות לאחר הרכבתם וקיבועם.

 

צינורות לאספקת מים:

 

 1. לוודא שהצינורות המוכנסים לתוך הקיר/רצפה/תיקרה, מוגנים ברשת מתכת אל חלד מתוחה מרוחה בשכבת טיט בעובי 1 ס"מ לפחות.
 2. במקרה של מעבר דרך קיר חיצוני, לוודא שהמרווח בין השרוול לבין הקיר אטום לחלוטין בחומר איטום אלסטומרי.

 3. לוודא שאביזרי התפשטות של צינורות למים חמים הותקנו על פי התוכנית ובהעדר סימון, יש לדרוש אותו, כולל פרטי עיגון, מיועץ האינסטלציה.
 4. לוודא התקנת "רקורדים" אחרי כל שסתום הברגה ובחיבור למכשירים. לא לאשר אוגנים ורקורדים מתחת לריצוף.

 5. לוודא שאין קווים לאספקת מים מאחורי או מתחת לארונות, אמבטיות, כיורים, אסלות או ריצוף. אם בכל זאת יש להניחם מתחת לריצוף אזי יש לעוטפם בבטון רזה ברוחב 10 ס"מ ובעובי 4 ס"מ לפחות.
 6. לוודא שהמרחק בין קווי המים לקווי החשמל מאושר על ידי יועץ החשמל.
 7. לוודא שהברגת צינורות פלדה מגולוונת הינה מלאה לאורך כל התבריג, נאטמה על ידי מריחת פשתן וצבע.
 8. לוודא שאין מגע בין צנרת נחושת למתכות אחרות.
 9. במידה ומשתמשים בצנרת פלסטיק, לדרוש מהקבלן הוראות התקנה של יצרן הצינורות ולפעול בהתאם.
 10. לא להרשות כיפוף או שינוי הצינור או האביזרים באתר.
 11. לוודא שעומק התעלות הנחפרות עבור קווי אספקת מים אינו קטן מ 60 ס"מ מפני הקרקע הסופיים.

 

בידוד:

 

 1. לוודא שקווים לאספקת מים חמים מבודדים בהתאם לאמור במפרט הטכני/כתב כמויות כולל הקשתות, ההסתעפויות וכל האביזרים.
 2. לאשר התקנת הבידוד אך לאחר בדיקת אטימות קטעי הקווים.
 3. לוודא שקצות חומר הבידוד מחוזקים באמצעות טבעות פח מגולוון.
 4. לבדוק שמעטה הפח מעל הבידוד וכל החיבורים צבועים כראוי.
 5. לוודא שצמר הסלעים או הזכוכית מחוזק בסרטי אלומיניום, חתוך בצורה חלקה ומודבק בדבק מתאים.
 6. לוודא שעטיפת הבידוד עשויה מאחד החומרים הבאים:


  • נייר אלומיניום הניתן להדבקה לאורך.
  • שילוב של נייר אלומיניום וארג זכוכית רווי ביטומן.
  • פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ – חיבורי הפח ייעשו בחפייה של לפחות 2 ס"מ.
  • סרטי פוליאתילן עם חפיות באורך העולה על חצי מרוחב הסרט.

אביזרים:

(מדי מים, ברזים, מגופים, שסתומים, מסננים)

 

 1. לבדוק מיקום לפי תוכנית.

 2. לבדוק מרכזיות וציריות של האביזרים.
 3. לבדוק מרכזיות, סימטריות ופלס הברזים והסוללות למים חמים וקרים.
 4. לוודא שברזי המים הקרים נמצאים תמיד מצד ימין.
 5. לוודא שסוללות תאי המקלחת נמצאות בצד התא ולא מול הכניסה.
 6. לוודא את גובה הברזים כדלהלן (אלא אם נקבע אחרת בתוכניות):


  • עבור סוללה לכיור – 1.05 עד 1.1 מ' מפני הריצוף.

  • עבור סוללה לאמבט – 0.6 עד 0.65 מ' מפני הריצוף.

  • עבור ברז דלי – 0.6 מ' מפני הריצוף.

  • עבור ברז פנימי במקלחת – 1.08 עד 1.1 מ' מפני הריצוף.

  • עבור שסתום חצי אוטומטי לאסלה – 0.9 מ' מפני הריצוף.

  • עבור ברז גן – 0.7 מ' מפני הריצוף.

עבור סוללת האמבט – אם האמבט הוא אמבט שכיבה יש לוודא שהסוללה ממוקמת במרחק מן המוצא השווה לשליש מאורך האמבט או מעל המוצא.

במקרה של אמבט ישיבה הסוללה תותקן מעל המוצא במרכז רוחב באמבט.

 

 1. לקבל תעודות ואישורים מתאימים עבור תקינות דוד החשמל לחימום המים. ולגבי המערכות הסולאריות.

 

צינורות אוורור:

 

לוודא שצינור האוורור בולט לפחות 30 ס"מ מפני המעקה העליון והותקן כובע אוורור או כובע מרושת (ברדס) מפח מגולוון.

 

מאספים, מחסומים, מאריכים:

 

 1. לוודא שחומר הקופסאות (עופרת או פוליפרופילן) תואם את המפרט וממוקם על פי התוכניות.
 2. לוודא שקופסאות מעופרת שקוטרן 4 או 5 צול תהיינה בעלת עובי דופן של 3 מ"מ וימרחו בשתי שכבות אספלט מנופח לפני התקנתן ברצפה.

 3. לוודא שמחסומי רצפה מכוסים ברשת המתחברת למחסום.

 4. לוודא שצינורות המחוברים לקופסאות הביקורת על ידי הלחמה של רקורד מתאים.

 

קבועות תברואתיות:

 

 1. לבדוק אטימות ויציבות חיבורי הקבועות לקירות/רצפות ולוודא שהברגים ואמצעי החיבור עשויים מפלדה מגולוונת או מפליז.

 2. לוודא שיש שיפוע נכון של משטחי השיש.

 3. לוודא שהברגת האסלות לרצפה נעשית על ידי ברגיי פליז.

 4. לקבל עותק מהוראות היצרן עבור אסלות תלויות או סמויות ולפעול על פיהן.

 5. לוודא שהחיבורים נמרחו במרק או יושמו טבעות גומי לשם איטומם.

 6. לוודא שהחיבור של האסלה לקולטן יכלול אביזר עם עין ביקורת.

 

ניקוז מי גשם:

 

 1. לוודא שקוטר המרזב אינו קטן מ 4 צול.
 2. לוודא שמוצא חופשי מסתיים בקשת של 45 מעלות כשרום המוצא 10 עד 15 ס"מ מעל לפני הקרקע המתוכננים. אגנית ניקוז מבטון טרומי תותקן בצורה יציבה.

 3. לוודא שאין מוצא חופשי במדרכות או מעברים.

 

בדיקת הקווים והמתקנים:

 

 1. לא להרשות כיסוי של קווים לפני בדיקתם.
 2. לבצע בדיקת לחץ לקווי אספקת מים בלחץ הידראולי של 12 בר לפחות ולוודא שהלחץ לא יורד לפחות 4 שעות.

 3. לדרוש ביצוע שטיפה וחיטוי קווי מים לפני קבלתם.
 4. לבצע בדיקת קווי ניקוז חיצוניים הנעשית באטימת הקצוות ומילוי הקו במים, על מפלס המים להישאר קבוע לפחות למשך שעה.

 

 

 

פרק 08: מתקני חשמל

פרק זה מתייחס לבדיקות שמפקח הבניין מבצע, בעיקר מובילים, אביזרים וגופי תאורה.

לבדיקת החלק ה"חשמלי" כגון קטרי מוליכים, תקינות מכשירים, הרכב לוחות החשמל וכד', יש להיעזר ביועץ החשמל .

הפרק מתייחס לעבודות חשמל במתח נמוך (עד 10000 וולט)


כללי:

 1. בשלב ביצוע יסודות הבטון, יש לזמן את קבלן החשמל לביצוע טבעת גישור ואלקטרודות הארקת יסודות על ידי ריתוכים וחיבורים מגולוונים בין חלקי פלדת הזיון של המבנה והיסודות.


 2. לפני יציקת רצפת הבטון יש לזמן את קבלן החשמל לביצוע צינורות הזנה עבור חיבור חברת חשמל, בזק, טלוויזיה בכבלים, תאורת חוץ וכל הנדרש על פי התכניות.


 3. בשלב יציקת הקירות והתקרות יש לזמן את קבלן החשמל לביצוע צינורות, קופסאות מעבר, קופסאות סופיות ומעברים בין הקומות על פי התוכניות.


 4. לאחר ביצוע צד אחד של קירות גבס יש לזמן את קבלן החשמל לביצוע צינורות, קופסאות מעבר וקופסאות סופיות ורק לאחר מכן לסגור את צידו השני של קיר הגבס, הכול לפי תוכניות.


 5. התקנת אביזרי החשמל והתקשורת כגון בתי תקע, מפסקי מאור, לחצנים, טלפון וכד', תתבצע לאחר גמר הטיח.


 6. התקנת גופי תאורה ומכסים סופיים של אביזרי החשמל והתקשורת תתבצע בשלב הסופי של הבניה.

 

מובילים:

 

 1. לוודא שהצינורות מותקנים אך ורק בקווי ישרים.


 2. לוודא שהחיבורים לאביזרים ומנועי החשמל עשויים צינורות משוריינים שרשוריים עם ציפוי פלסטי.


 3. לבדוק שהקוטר הפנימי של הצינורות במבנה מגורים הינו לפחות 16 מ"מ ובמבנה שאינו למגורים בקוטר 23 מ"מ לפחות, אלא אם צוין אחרת בתוכניות.


 4. לוודא שחוטי משיכה מותקנים בתוך הצינורות הריקים.


 5. לוודא שלא מתבצעת חציבה בחלקים קונסטרוקטיביים של המבנה. אם בכל זאת נדרשת חציבה כזו יש לאשרה עם הקונסטרוקטור. את החריצים יש לסתום בטיט לאחר התקנת הצינורות.


 6. לא להרשות מעבר בין צינור למתקן כבלים אלא באמצעות תיבה מתאימה.


 7. לא להרשות מעבר מצינור מסוג אחד לצינור מסוג אחר אלא באמצעות תיבה מתאימה.

 

צינור פלסטי קשיח (להתקנה גלויה):

 

 1. לוודא שהמרחק בין החבקים אינו עולה על 60 ס"מ ושהחבק הראשון נמצא במרחק שאינו עולה על 25 ס"מ מהיציאה.


 2. לוודא שהחבקים מעוגנים לבורגי פיליפס או שווה ערך.


 3. במקרה של שלושה צינורות סמוכים זה לזה, לוודא שהחיזוק נעשה על ידי רצועת פלדה מגולוונת 30/3 מ"מ עם חריץ לכל אורכה באמצע ועל ידי חבקים מוברגים דרך החריץ.


 4. לבדוק שתיבות החיבור והמעבר תואמות את התוכניות לרבות מספר היציאות והכניסות  התיבות יכולות להיות משלושה סוגים: חומר פלסטי קשיח כבה מאליו, מתכת יציקה או פח פלדה בעובי 2 מ"מ לפחות.


 5. לוודא שתיבות סמוכות זו לזו מותקנות באותו מפלס. לא לאשר כל סטייה הפוגעת באסטטיות כנ"ל לגבי החורים בכל תיבה.


 6. לוודא את עובי בליטת התיבה מהקיר בהתחשב בחומרי הגמר על הקיר (טיח, אבן חשוף וכד') כדי להבטיח שמכסה התיבה יתיישר עם פני הקיר המוגמר.


 7. לוודא שמפסקי זרם או בתי תקע המורכבים זה ליד זה  או אחד ליד השני, מורכבים בצורה אסטטית בשורה אחת ישרה ומפולסת או בטור אחיד וישר.

 

צינור פלסטי כפיף:

 

 1. לוודא שלא בוצעו חיבורי ביניים בצינורות ושקיימת רציפות.


 2. לוודא שצינורות המונחים מתחת לריצוף מכוסים לכל אורכם בטיט בעובי 10 מ"מ לפחות.

 

צינורות תת קרקעיים:

 

 1. הצינורות ממתכת או מחומר פלסטי מונחים בתוך תעלות חפירה.


 2. לוודא מריחה חיצונית בביטומן חם לצינורות מתכת בלתי מגולוונים.


 3. סוגי הצינורות: צינורות פלסטיים בקוטר עד 42 מ"מ  מטיפוס קשיח או כפיף, צינורות פלסטיים קשיחים או כפיפים בקוטר 75 מ"מ  בתנאי שעובי הדופן הינו 3.2 מ"מ לפחות. צינורות בקוטר העולה על 75 מ"מ יהיו מחומר קשיח בלבד בעובי דופן של 3.2 מ"מ לפחות.


 4. לא לאשר שינוי כיוון בקו צינורות אלה במקום בו מותקן תא.


 5. לבדוק שעומק התעלה תואם את התוכניות ולפחות בעומק של 60 ס"מ מפני הקרקע המתוכננים.


 6. לבדוק את רציפות הריתוך מסביב לשני קטעי צנרת מתכת שאינה מגולוונת.


 7. לבדוק את הברגת המצמד המחבר שני קטעי צנרת מגולוונת.


 8. לבדוק את הטבעת האוטמת שני קטעי צינורות פלסטיים כולל מריחת קצה הקטע בדבק מגע.


 9. לוודא העגלה בטיט של כניסת הצינורות לתאי הבקרה.


 10. לא לאשר את כיסוי החפירה לפני בדיקת כל הקווים.


 11. לא לאשר תעלות פח עם עובי דופן קטן מ 1.5 מ"מ.


 12. לבדוק את ההכנות עבור חברת חשמל, בזק וכבלים המבוצעות בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות.
  חשמל: שוחה מתחת ללוח חשמל ראשי. צינור מהשוחה עד קצה הבניין. צינור בין השוחה לארון הראשי. שרוולים בין הקומות.

 

הארקות:

 

 1. לוודא שכל ההארקות המופיעות בתוכניות הותקנו ושהן מוגנות מפני פגיעות מכאניות.


 2. לוודא שאורך היציאות לאלקטרודות מטבעת הגישור הוא 30 ס"מ ושהן מכופפות בצמוד לקיר ומחוזקות אליו באמצעות בורג.


 3. לדרוש התקנת שלט "הארקה".

 

אביזרים:

 

 1. להקפיד על הצד האסטטי של התקנת האביזרים (מפסקים, בתי תקע, טלויזיה, כבלים, טלפון וכד').


 2. לוודא שהאביזרים תואמים את המפרט מבחינת הטיפוסים, הדגמים, הצבעים וכד'.


 3. לוודא שהגופים המותקנים זהים לדוגמאות שנמסרו לאישור מוקדם.

 

 

הנחיות כלליות לביצוע חשמל בדירת מגורים:

 

להלן פירוט דגשים למערכת חשמל מקובלת בדירת מגורים סטנדרטית. יש לבדוק את תוכניות הביצוע ולוודא קיומם של כל האלמנטים המפורטים.

 

הול כניסה:

 

 1. לוח חשמל דירתי עם מא"זים וממסר זרם פחת בעל זרם הפעלה של 30 מיליאמפר.

א.      הלוח ימוקם בתוך הדירה ויהיה מחומר פלסטי כבה מאליו.

ב.      אין למקם את הלוח בחדר אמבטיה, מקלחת או מרפסת.

ג.       הלוח ימוקם כך שתתאפשר גישה נוחה לכל חלקיו ומקום התקנתו יהיה מואר ומאוורר.

ד.      קביעת הלוח תהיה יציבה ופירוקו יתאפשר על ידי כלים בלבד.

ה.     הגובה המינימאלי של קצהו התחתון של הלוח יהיה 1.4 מ' מפני הריצוף.

ו.         המרווח המינימאלי בין הלוח לקיר ממול יהיה 1 מטר לפחות אם המקום משמש למעבר ו 80 ס"מ לפחות אם המקום אינו משמש למעבר.

ז.       בחלקו התחתון של הלוח יש להתקין פס השוואת פוטנציאלים שיוגן בתוך קופסא.


 1. נקודת מאור.


 2. נקודת פעמון עם טרנספורמטור ולחצן מחוץ לדירה.


 3. נקודת אינטרקום.


 4. לחצן הדלקת תאורת חוץ או חדר מדרגות.

 

חדר מגורים:

 

 1. נקודות מאור עם מפסק כפול ווו תליה המתאים לשאת משקל של 10 ק"ג לפחות.


 2. נקודות בתי תקע על מעגל מאור.


 3. נקודות בית תקע על מעגל נפרד עם מוליכים 2.5 ממ"ר  עבור מזגן.


 4. נקודות טלפון.


 5. נקודות טלויזיה.


 6. נקודות כבלים.

 

פינת אוכל:

 

 1. נקודות מאור עם מפסק.


 2. נקודות בית תקע על מעגל המאור.

 

חדר שינה:

 

 1. נקודות מאור עם מפסק.


 2. נקודות בית תקע על מעגל נפרד עם מוליכי 2.5 ממ"ר.


 3. נקודות טלפון.


 4. נקודות טלוויזיה וכבלים.

 

מטבח:

 

 1. נקודות מאור עם מפסק.


 2. נקודות בית תקע על מעגל נפרד עם מוליכים 2.5 ממ"ר עבור תנור בישול, מקרר, מדיח כלים, משטח העבודה וכד'. (הנקודות במשטח העבודה ועבור מדיח הכלים יהיו עם בית תקע מוגן מים).

 

מרפסת שירות:

 

 1. נקודות מאור עם מפסק (במידה והמרפסת אינה מקורה הנקודות יהיו עם אביזרים מוגני מים).


 2. נקודות בית תקע מוגן מים עם מוליכים 2.5 ממ"ר עבור מכונת כביסה ומייבש.

 

שירותים:

 

 1. נקודות מאור עם מפסק.


 2. בשירותים ללא אוורור טבעי חיבור למאוורר עם מוליכים 1.5 ממ"ר מחובר למפסק הדלקת התאורה.

 

חדר אמבטיה:

 

 1. נקודות מאור עם גוף תאורה מוגן מים ומפסק מחוץ לחדר.


 2. נקודה לתנור חימום אמבטיה כולל מפסק דו קוטבי מואר מחוץ לחדר על מעגל נפרד עם מוליכים 2.5 ממ"ר.


 3. נקודה עבור דוד חשמל עם מפסק דו קוטבי מואר מחוץ לחדר בגובה 1.8 מ' מפני ריצוף על מעגל נפרד עם מוליכים 2.5 ממ"ר.

 

פרוזדור:

 

 1. נקודות מאור עם מפסק חילוף.

 

בדיקות:

 

לפני הזמנת נציג חברת החשמל, האמור לאשר את מתקן החשמל, יש לדרוש מקבלן החשמל  2 מערכות של תוכניות עבודה מעודכנות הכוללת סימון מצב האלמנטים השונים כפי שבוצעו למעשה (AS MADE) התוכניות חייבות לכלול, בין היתר, החיווט, הסימנים שעל גבי המהדקים, החוטים והלוחות.

 

יש לקבל מהקבלן "הצהרת חשמלאי מבצע" בה הוא מציין שהמתקן בוצע לפי התוכניות ובהתאם לחוק החשמל.

לוודא שכל בורגי החיבור בלוחות החשמל מהודקים היטב.

 

לאחר שהמתקן אושר על ידי נציג חברת החשמל יש לדרוש מקבלן החשמל לבצע הפעלה ניסיונית של המערכת כדי לוודא שאכן היא פועלת כראוי.

 

 

 

  

פרק 09: עבודות טיח

 

כללי:

 

 1. לדרוש מהקבלן לבצע דוגמאות מכל סוגי הטיח המוגדרים בכתב הכמויות.
 2. לוודא שכמות המוספים הסינטטיים, אם קיימים, אינה עולה על 5% מכמות החומר היבש.
 3. לוודא שהצמנט המשמש להכנת טיח באתר, טרי, יבש, נקי וללא גושים, שהסיד הוא בן 4 שבועות לכל היותר והחול גם הוא נקי וללא חומרים אורגניים.
 4. במקרה והקירות בנויים מבלוק איטונג או השקלית ודומיהם, לוודא שהחומרים והמוספים תואמים את הוראות יצרן הבלוק.
 5. לוודא שהטיח הצמנט מורכב מחלק אחד של צמנט על כל שלושה חלקי חול.
 6. לוודא שהטיח המוכן באתר טרי ולא התחיל להתקשות.
 7. לוודא שטיח מובא מוכן ליישום יהיה בשימוש על פי הנחיות היצרן.

 

הכנת הרקע:

 

 1. לוודא שעברו שבועיים לפחות מגמר עבודת הבניה או היציקה לפני תחילת ביצוע עבודות הטיח.
 2. לוודא מישוריות המשטחים המיועדים לטיח – לדאוג להסרת בליטות, סתימת חורים וסדקים, מילוי שקעים וכיסוי ברזל חשוף ע"י תערובת צמנט מחוזק.
 3. לוודא שמקום מפגש בין שני חומרים שונים כגון חיבור קיר בלוקים ליציקת בטון, יחופה ברשת חיזוק ברוחב 15 ס"מ לפחות.
 4. לוודא התקנת רשת חיזוק עם עוגנים וכיסוי בטיט משופר בחומרים מתאימים על גבי גשרי קור.
 5. לוודא התקנה (זמנית) של סרגלים במקומות מפגש בין שטח שיטויח לשטח שנשאר חשוף.
 6. לוודא ששכבת ההרבצה הצמנטית הראשונה אינה כוללת סיד.
 7. לא להרשות הרבצת טיח בעובי העולה על 8 מ"מ או קטן מ 5 מ"מ.
 8. אין לאשר ביצוע עבודות טיח בימי שרב.
 9. לבדוק את יציבות הפיגומים והתאמה לדרישות הבטיחות.
 10. לוודא שהשטח העומד לקבל טיח, יורטב עד לרוויה יום אחד לפני התחלת עבודות הטיח וכן בכל ערב לפני יום המשך עבודות הטיח.
 11. עבודות הטיח בחלקי מבנה יבוצעו ברציפות, אין להפסיק ביצוע טיח על חלקי תקרה/קיר.

 

טיח חוץ רגיל:

 

עבודות הכנה:

 

 1. סתימת חורים וסדקים כולל אשפרה.
 2. הסרת בליטות, מיצי בטון, חוטי קשירה וכד'.
 3. ברזל זיון חשוף יכוסה במלט צמנטי בתוספת חומרים מתאימים, אזורי חיבור בין בטון לבלוקים יכוסו ברשת ברוחב 15 ס"מ שתמרח במלט צמנט.
 4. אלמנטים חיצוניים מבטון יטופלו באמצעות לוחות קלקר רגילים או מצופים בחומר צמנטי (לוחות אדקס), אלו הם גשרי קור ולפני ביצוע הטיח יכוסו ברשת חיזוק ושכבת הרבצה צמנטית.
 5. יום לפני התחלת העבודות יש להרטיב את השטח עד לרוויה, במידה והטיח מבוצע ביום חם, יש להרטיב שוב מעט לפני הטיוח. אין לבצע טיוח ביום גשום או בחום העולה על 35 מעלות.
 6. בפינות יש לקבע פינות מרשת מגולוונת לחיזוק.

 

שכבת הרבצה:

 

 1. שכבה ראשונה בטיח חוץ בעובי 4-6 מ"מ היא שכבת הגנה ואיטום האלמנטים של החזית. ניתן להשתמש בתערובת מוכנה הדורשת רק תוספת מים. ניתן לבצע את שכבת ההרבצה באופן ידני או ע"י שימוש במכונת התזה.
 2. יישור שכבת ההרבצה יבוצע על ידי סרגלים או מאלג' מתכת עד לקבלת מישוריות אחידה אך מחוספסת לשיפור אחיזת השכבה השנייה.
 3. למחרת יום הטיוח לוודא ביצוע אשפרה במים ניגרים מלמעלה.

 

שכבה מיישרת:

 

שכבה שנייה בטיח חוץ בעובי כ 12-16 מ"מ.

השכבה תבוצע בהרבצה ידנית או בהתזה על ידי מכונה. יישור נעשה על ידי סרגלים לשני הכיוונים והחלקה עם מאלג'. למחרת יום הטיוח יש לבצע אשפרה במים ניגרים מלמעלה.

 

שכבת גמר (שליכט):

 

שכבה שלישית בטיח חוץ בעובי 1-2 מ"מ. השכבה תבוצע 48 שעות לפחות לאחר השכבה המיישרת.

ה"שליכט" יבוצע במריחה על ידי כף טייחים בשכבה אחת או שתיים. יש לבצע אשפרה במשך שלושה ימים במים ניגרים מלמעלה. (ראה בהמשך פירוט שכבות גמר בטיח חוץ).

 

טיח חוץ תרמי:

 

טיח מבודד עומד בתקן ישראלי 1045, 1414. תכונותיו המיוחדות הן מניעת עיבוי (קונדנסציה) בתוך המבנה, מונע מעבר בגשרי קור/חום, מבודד היטב וחוסך באנרגיה.

הטיח התרמי מורכב מ 3 שכבות:

א.      שכבת הרבצה צמנטית (ראה פירוט לעיל).

ב.      שכבת טיח תרמי – עובי השכבה יקבע לפי האזור התרמי בו נימצא המבנה ולפי התקן לעיל. מינימום עובי 20 מ"מ. מומלץ להשתמש בתערובת אבקתית מוכנה לשימוש על ידי הוספת מים לקבלת עבידות. השכבה תיושם 24 שעות לפחות לאחר גמר שכבת ההרבצה ואשפרתה. השכבה תיושם ידנית או בהתזה מכאנית ותיושר בסרגלים. בחיבורים בין בלוק לבטון יש להטביע רשת אינטרגלס. יש לבצע אשפרה במים ניגרים מלמעלה למחרת גמר כל שכבה.

ג.       שכבת גמר – מורכב מ 2-3 שכבות בהתאם לסוג הגימור (ראה להלן פירוט שכבת גמר בטיח חוץ).

 

שכבות גמר בטיח חוץ:

 

שפריץ צמנט אקרילי – מיושם על שכבת טיח מיישרת. השכבה תבוצע בהתזה ומורכבת משכבת פריימר ושתי שכבות שפריץ. תחילה מורחים את הפריימר ולאחר מכן מיישמים את השפריץ שכבה אחת, לאחר כשעתיים מיישמים שכבה שנייה לאחריה יש לבצע אשפרה במשך 3 ימים, 3 פעמים ביום.

 

שליכט צבעוני:

 

שליכט צבעוני על טיח רגיל מיושם על שכבת טיח מיישרת במריחה. – על קיר לח מורחים שכבת שליכט בעובי 2-3 מ"מ וכשעדיין רטוב משפשפים את השכבה עד לקבלת מרקם אחיד. אשפרה תבוצע תוך 24 שעות ומומלץ לרסס חומר אוטם שקוף לאחר 4 ימי יבוש.

שליכט צבעוני על טיח תרמי – שכבה ראשונה היא שכבת טיח מגן בעובי 6 מ"מ לפחות ושכבה שנייה שליכט צבעוני בעובי 2-3 מ"מ. אשפרה וחומר אוטם כנ"ל.

 

טיח פנים:

 

טיח פנים יבוצע בתוך מרחב סגור על גבי תיקרה וקירות (במרפסת הסגורה בתריסים יש לבצע טיח חוץ).

החומרים והביצוע יעמדו בתקן ישראלי 1920 חלק 1.

 

טיח פנים רגיל:

 

עבודות הכנה - סתימת חורים וסדקים, הסרת שכבות חלשות ומילוין בטיט צמנטי, הסרת בליטות, מיצי צמנט וחוטי קשירה, זיון גלוי יכוסה בטיט צמנטי עם תוספים מתאימים. המפגש בין בלוקים לבטון יכוסה ברשת אינטרגלס עמידה. בפינות אופקיות ואנכיות יש להשתמש בפינות רשת לטיח.

 

אופן הביצוע:

 

שכבת הרבצה – בעובי 4-6 מ"מ תבוצע במקרה והתשתית מאוד חלקה (יש להוסיף לתערובת מוסף משפר הידבקות) או במקרה והתשתית נקבובית מאוד (יש להוסיף מוסף המגביר את כליאת המים של התערובת).

שכבת ההרבצה תיושר על ידי סרגלי עץ נשלפים או סרגלי מתכת ותוחלק ע"י מאלג'. אשפרה ביום שלמחרת גמר הטיוח.

 

שכבת טיח מיישרת – ראה פירוט בטיח חוץ לעיל.

 

שכבת גמר – "שליכט לבן" – שכבה בעובי 1-2 מ"מ מיועדת ליישור, החלקה והכנה לצבע. מורחים על ידי מאלג' ולאחר ייבוש ראשוני מחליקים ע"י ספוג לח.

 

שכבת גמר – "שליכט בגר" – כמו שליכט לבן, משמש כשכבת גמר לטיח רגיל ובמערכת טיח תרמי פנימי.

 

טיח וחיפוי קירות בחדרים רטובים:

 

יש לבצע שכבת הרבצה בעובי 4-6 מ"מ ולאחריה שכבה מיישרת. לכל שכבה יש לבצע אשפרה. הדבקת הקרמיקה תבוצע רק אחרי כשבועיים לאחר גמר הטיח. האריחים יודבקו לקיר על ידי דבק מתאים – בעזרת מאל' משונן מורחים שכבה אחידה של דבק על הקיר ועל האריח. מדביקים ומהדקים בעזרת פטיש גומי. לאחר 24-48 שעות יש להחדיר רובה בין האריחים המתאימה לחדרים רטובים.

מעל לאזור חיפוי הקרמיקה יש לבצע שכבה מיישרת, שכבת שליכט ולאחר מכן צבע המתאים לחדרים רטובים (ראה פרק 11 – עבודות צבע).

 

טיח ממ"ד:

 

עובי כל הטיח עד 17 מ"מ.

עבודות הכנה – ראה לעיל הכנה לטיח פנים.

שכבת טיח מיישרת – בעובי 5-15 מ"מ מומלץ שימוש בתערובת מוכנה מתאימה לממ"ד.

מיישמים שכבה בעובי 6-10 מ"מ, בתוך השכבה מטביעים רשת אינטרגלס עמידה, כשהשכבה עדיין רטובה ומיישמים שכבה שיניה בעובי 4-5 מ"מ. יישור ע"י סרגלים לשני כיוונים והחלקה במאלג'. לאחר ייבוש ראשוני יש לשפשף את השכבה עד קבלת פני שטח חלקים. אשפרה 3 פעמים ביום במשך 3 ימים.

שכבת שליכט – שליכט בגר בעובי 1-2 מ"מ כהכנה לצבע.

 

טיח על רשת רביץ:

 

רשת רביץ מגולוונת בלבד. לבדוק שהרשת מתוחה ומחוזקת היטב.

שכבת הרבצה – בעובי 1.5 מ"מ לפחות תכסה את כל חורי הרשת. מומלץ להוסיף מוסף משפר הדבקות. אין להכניס לתערובת סיד התוקף כימית את הרשת. יש לבצע אשפרה בגמר השכבה.

שכבת טיח מיישרת – בעובי 5-15 מ"מ.

שכבת גמר – בעובי 1 מ"מ כהכנה לצבע.

 

 

 

  

פרק 10: ריצוף וחיפוי

 

כללי:

 

 1. לדרוש דוגמאות מכל סוגי המרצפות והאלמנטים האחרים, הדוגמאות תהיינה מלוות בתעודות מתאימות של מעבדה מוכרת או תו תקן.
 2. לבדוק שפני האריחים השונים חלקים, מלוטשים עם מקצועות ישרים, נקיים וללא פגמים.
 3. לבדוק שהשיש המיועד לריצוף משטחים טופל כראוי בחומר לסתימת חורים המצויים בו, אם הוא לא אטום ואחיד מעצמו.
 4. לקבל מהאדריכל תכנון מפורט של הריצוף (העמדה, פריסה, דוגמאות וכד').

 

ריצוף פנים:

 

סוגי האריחים הקיימים לריצוף:

 

אריח טרצו - מרצפת מעובדת המורכבת מאגרגטים בגדלי גריסה שונים ובדרגות שחיקה שונות עם חומר מלכד של מלט לבן, שחור או עם פיגמנט צבע.

עובי המרצפות כ 3 ס"מ במידות סטנדרט של 25-30 ס"מ.

האריח בעל מראה שאינו אחיד, אינו עומד בפני חומצות וכימיקלים ובעל ספיגות בינונית.

 

אריח שיש – אריח מאבן טבעית שעברה ליטוש, בעובי כ 1 ס"מ. מידות סטנדרט 30-60 ס"מ. שמה של האבן בא ממקור חציבתה לדוגמא: קררה, חברון, ג'מעין, קבטיה וכד'.

לאריח מראה לא אחיד בגלל מבנה עורקי השיש.

האריח רגיש לחומצות וכימיקלים ובעל ספיגות גבוהה.

 

אריח רזינה – מרצפת מעובדת, מורכבת מ 95% פירורי שיש עם תערובת מלכדת. עובי האריח כ 1 ס"מ במידות סטנדרט של 30-60 ס"מ. לאריח מראה אחיד, אינו עמיד בפני חומצות וכימיקלים ובעל ספיגות בינונית.

 

אריחי קרמיקה לריצוף – אריח מעובד בכבישה בלחץ גבוה, בעובי 0.5-1.5 ס"מ במידות סטנדרט של 20-60 ס"מ. ניתן לייצור בכל צורה או צבע כולל עיטורים. חוזק האריח לפחות פאי 4, בעל עמידות גבוהה בפני חומצות וכימיכלים, עמידות בפני שחיקה ורמת ספיגות נמוכה.

 

אריחי גרניט פורצלן – אריח קרמי ללא גלזורה בעל חוזק רב. עובי האריח 0.8-1.2 במידות סטנדרט של 20-60 ס"מ. ניתן לייצור בכל צורה או צבע כולל עיטורים בגימור מט או מלוטש. בעל עמידות גבוהה בפני כימיקלים וחומצות, דרגת שחיקה גבוהה מאוד וספיגות שואפת לאפס.

 

רצוף באריחים:

 

אופן הביצוע:

 

 1. יש לדאוג להזמנת הריצוף בזמן כדי למנוע עיכוב בלוחות הזמנים של הביצוע.
 2. כמות הריצוף המוזמנת תכלול פחת של 7%-5% תלוי באופן הריצוף.
 3. כל האריחים לאותה רצפה יהיו מאותה סידרה וללא פגמים.
 4. לפני תחילת הביצוע יש לקבל מהאדריכל את סידור הריצוף, במיוחד אם קיימת דוגמא הדורשת צורת הרכבה מיוחדת.
 5. האדריכל/מזמין יקבע את רוחב המישקים (פוגות).
 6. הריצוף יבוצע לאחר גמר טיח וסיום ביצוע כל המערכות (צנרת חשמל, צנרת אינסטלציה ומיזוג וכד').
 7. גובה פני הריצוף כ- 2-3 ס"מ גבוה יותר מריצוף החוץ. מומלץ שגובה פני הריצוף יהיה כ 15 ס"מ מפני הבטון עקב הצטלבות מערכות מתחת לריצוף, הנמכת מרפסת וחדרי אמבטיה ושיפועי חדרי אמבטיה ומרפסות.
 8. גובה הריצוף נקבע לפי מפלס דלת הממ"ד לכן יש לתת דגש על מיקום משקוף דלת הממ"ד בזמן היציקה.
 9. לביצוע יעיל של עבודות הריצוף יש לסמן על הקיר גובה אבסולוטי של פני הריצוף (שטיכמוס או צ'וקליין).
 10. מצע הריצוף יהיה חול נקי, יבש וללא חומרים אורגניים וגופים זרים מעורבב עם צמנט (חול מיוצב).
 11. המצע יפוזר על רצפת הבטון בגובה פני ריצוף פחות עובי האריח והטיט.
 12. הטיט יהיה ללא סיד. ניתן להשתמש בתערובת אבקתית של טיט לריצוף הדורשת רק תוספת מים לעבידות.
 13. יש למרוח את האריח בטיט ולהניחו על המצע תוך שמירה על פילוסו וגובהו האבסולוטי.
 14. יש למנוע תנועת אנשים על הריצוף לפחות 24 שעות לאחר יישומו.
 15. לאחר כ 48 שעות ניתן ליישם רובה במישקים (ראה פירוט רובה בהמשך).

ריצוף חדרים רטובים ומרפסות:

 

 1. מומלץ לתכנן את פתח ניקוז המקלחת רחוק מהכניסה כדי לאפשר שיפוע רחוק מהכניסה לחדר.
 2. מפלס פני הריצוף בחדרים רטובים ומרפסות יהיה נמוך בכ 4-5 מ"מ מפני ריצוף הפנים.
 3. בסף הכניסה יונח פס פליז להגנה על קצה הריצוף.
 4. בפתח הכניסה לחדרים רטובים/מרפסות יש לצקת הגבהה מבטון ברוחב הדלת ובעובי מילוי החול כדי לאפשר ביצוע רולקת איטום סביב כל החדר הרטוב למניעת מעבר מים לחדרים יבשים.
 5. יש למרוח חומר אוטם על בסיס צמנטי על הבטון והקירות מתחת לחיפוי, כולל רולקות בחיבור רצפה/קיר בהיקף החדר.
 6. יש לבדוק אטימות רצפת החדר על ידי הצפתו למשך 24 שעות לפחות.
 7. לאחר התייבשות המשטח, יפוזר המצע ועליו יונח הריצוף.
 8. הריצוף יונח בשיפוע מתוכנן לכיוון הניקוז.
 9. יש לבטן את הנקז ולאטמו ברולקה עד מפלס פני הריצוף.

 

הדבקת אריחים על ריצוף קיים, מדה או בטון מוחלק:

 

הכנה:

 

 1. לבדוק שהתשתית תקינה וללא חלקים רופפים.
 2. לוודא ניקיון התשתית מאבק, לכלוך ושומנים.
 3. להדבקה על ריצוף קיים יש לשטוף את המשטח עם חומצה מלחית בריכוז 10%.

 

אופן הביצוע:

 

להדבקת אריחי קרמיקה, שיש וגרניט פורצלן, יש למרוח על המשטח ועל האריח שכבת דבק בעזרת מאלג' משונן, להדביק ולהדק עם פטיש גומי.

 

רובה:

 

 1. יש לבדוק תחילה אם קיימת דרישה לריצוף עם פוגות או ללא פוגות ובאיזה רוחב הפוגה.
 2. הפוגה תקובע על ידי ספייסר בהתאם לעובי הנדרש, מיקום סוג הריצוף ועובי הפוגה יקבע את סוג הרובה.
 3. מילוי הפוגות ברובה למניעת חדירת מים לחול יבוצע כ 48 שעות לאחר גמר ביצוע הריצוף כולל פנלים.
 4. בריצוף טרצו האריחים מונחים האחד צמוד לשני ללא פוגות ואין רובה.

רובה צמנטית אקרילית – למילוי מישקים ברוחב עד 5 מ"מ לאריחי קרמיקה, חרסינה, פסיפס, שיש, רזינה וגרניט פורצלן.

רובה פולימרית – רובה סינטטית למילוי מישקים ברוחב עד 12 מ"מ גם לחדרים לחים.

לפני הנחת הרובה, יש לנקות את המישקים בניקיון מיוחד מכתמים ושומנים.

רובה פולימרית מיוחדת – כמו רובה פולימרית אך למישקים רחבים מ 12 מ"מ.

רובה אפוקסית – למילוי ואיטום מישקים ומשטחי בטון. אריחים, אבן, חדרים רטובים וכד'.

לפני הנחת הרובה יש לנקות את המישקים מכתמים ושומנים.

 

משטחי טרצו יצוקים באתר:

 

 1. לוודא נקיון והרטבת תשתית הבטון טרם תחילת העובודות.
 2. לוודא שמצע הבטון לטרצו הינו מסוג ב- 20 לפחות ותערובת הטרצו הינה לפחות 450 ק"ג צמנט למ"ק.
 3. לוודא שיציקת שכבת הטרצו מבוצעת באותו יום בו יוצקים את תשתית הבטון.
 4. לוודא את עובי השכבות היצוקות: 3 ס"מ לפחות עבור שכבת המצע/תשתית ו - 15 ס"מ לפחות עבור שכבת מדרך הטרצו לאחר ליטוש.
 5. לוודא שהיציקות מתבצעות בהתאם לחלוקת המקטעים בתוכניות ושהשדות מופרדים על ידי פסי הפרדה מסגסוגת נחושת, אלומיניום או זכוכית בהתאם למפורט בתוכניות.
 6. לוודא ששטחו המרבי של שדה כלשהו אינו עולה על 3 מ"ר או שאורך צלעו אינו עולה על 2 מטרים.
 7. לוודא ששטח הטרצו ילוטש לפחות פעמיים באבן קרבורונדום למחרת היציקה, תוך השקיה רצופה, ובאבן קרבורונדום עדינה לאחר מריחת השטח בתערובת טיט בעלת הרכב זהה לטרצו, עם קמח שיש במקום אגרגט דק.
 8. במקרה וטרצו ניצוק באדני חלונות, כרכובים או מעקות, יש לוודא עיבוד אף מים וקיומו של שיפוע מתאים להרחקת מי גשם מהמבנה (לפחות 1% שיפוע, אם לא צוין אחרת).
 9. לוודא שאורכם של ספים, אדנים וכד' אינו עולה על 1.2 מטר ובמקרה ואורכם גדול יותר, יש לבצע הפרדה על ידי פסי הפרדה מסגסוגת נחושת, אלומיניום או זכוכית.
 10. לוודא שהטרצו היצוק מוחזק במצב רטוב לפחות 6 ימים מיום ביצועו.
 11. לבדוק מישוריות המשטח בכיוונים שונים, שלא תעלה על 1 מ"מ לכל מטר.

 

משטחי גרנוליט יצוקים באתר:

 

 1. האגרגטים למשטחי הגרנוליט ישמשו לשכבה העליונה, יש לבדוק את התאמת האגרגטים לדוגמאות הנבחרות.
 2. לוודא שהאגרגטים מפוזרים בצורה אחידה על פני השטח.
 3. לוודא יישור השטח מיד לאחר החדרת גרגרי האגרגטים והידוק פני השכבה באמצעות כף מתכת עד לעטיפת האגרגטים הגסים ולכיסויים כך שלא יוותרו חללים כלשהם.
 4. לוודא שפעולת הגימור (חשיפת שטחם העליון של האגרגטים) מבוצעת לאחר התקשות חלקית והאגרגטים אינם מוזזים ממקומם.
 5. לפסול שכבת גרנוליט בלתי אחידה, סדוקה או פגומה.
 6. לוודא שהסטייה במישוריות הנמדדת בכיוונים שונים אינה עולה על 1 מ"מ לכל 1 מטר.

 

רצפת עץ:

 

כללי:

 

מיון העץ נעשה בשתי רמות:

מיון מפורט – העץ אחיד יותר ובעל פחות "עיניים" – נקרא "עץ בהיר".
מיון גס – העץ בעל יותר "עיניים" – נקרא "עץ כפרי".

לעץ טקסטורות שונות, דרגות התכווצות, דרגות יציבות ועמידות בהתאם לרמת הקשיות. כל סוגי העץ עוברים טיפול משמר נגד ריקבון ומזיקים ונצבעים בגימור לכה.

 

סוגי הרצפות:

 

 1. רצפת עץ מלא – קורות עץ בעובי 10-28 מ"מ וברוחב 7-9 מ"מ הרוכבות על קורות עץ תחתונות.
 2. רצפת פרקט שכבתי – 2-3 שכבות מודבקות זו לזו שתי וערב בעובי 10-15 מ"מ.
 3. רצפת פרקט פורניר – שכבה עליונה בעובי 1 מ"מ מפורניר על גבי שכבה סינטטית של 7 מ"מ MDF או HDF.
 4. רצפת פרקט סינטטי – כרצפת פרקט פורניר רק ששכבת הציפוי העליונה הינה פרקט סינטטי.

 

אופן הביצוע:

 

בכל השיטות של הנחת לוחות העץ/פרקט יש לשמור על מרווחים מיוחדים בין הלוחות עבור שינויי נפח עקב שינויי טמפרטורה.

 

הרכבה צפה – מתאימה לרצפת פרקט סינטטי ופרקט פורניר – על משטח ישר ומפולס מדביקים ספוג בעובי 1-3 מ"מ ועליו מדביקים את לוחות הפרקט.


הרכבה בהדבקה – על משטח מיושר ומפולס תבוצע הדבקה ישירה של פרקט שכבתי. ברצפת עץ מלא מניחים תחילה תשתית של לוחות
O.S.B (פלטות בעלות עמידות גבוהה למים ואש) ולאחר מכן מדביקים את קורות העץ.


הרכבה על ידי מסמור – על משטח מפולס וקשיח מניחים קורות עץ, ממסמרים אותן לרצפה ועליהן מניחים פלטות עץ גושני בעובי 10-28 מ"מ אותן ממסמרים לקורות.

 

רצפה עם ציפוי אפוקסי:

 

רצפה תעשייתית בה המשטח העליון מצופה בצבע אפוקסי, ניתן לצבוע במגוון צבעים עפ"י טבלת RAL בגוון מבריק או מט בטקסטורה חלקה או "קליפת תפוז". עובי הציפוי כ 1.5-2 מ"מ.

ציפוי האפוקסי בעל כושר עמידות בפני שחיקה, כימיכלים, חומצות ובעל אטימות למעבר נוזלים. מיועד לשימוש במשטחים המיועדים לתנועת רכב, מעבדות כימיות, חדרים סטריליים וכד'.

 

אופן הביצוע:

 

על מצע בטון מוחלק ומפולס לאחר אשפרה וייבוש משייפים היטב את פני השטח על ידי ירייה של כדוריות פלדה לחספוס פני השטח. ממלאים את תפרי ההתפשטות בבטון אפוקסי גמיש. מורחים שכבת פריימר אפוקסי. לאחר מכן מורחים שכבת ציפוי אפוקסי ולבסוף שכבת גמר עליונה של צבע אפוקסי בגוון והטקסטורה הרצויה. זמן ההתקשות לדריכה כ 8 שעות ולהתייבשות סופית כ 4 ימים.

 

חיפוי קירות פנים:

 

(פרק זה יש לקרוא יחד עם פרק 09 – עבודות טיח – טיח וחיפוי קירות בחדרים רטובים).

 

אריחי קרמיקה לחיפוי קירות מיוצרים בתהליך מעט שונה מתהליך ייצור אריחים לריצוף – חוזקם נמוך יותר ואטימותם גבוהה יותר.

 

אופן הביצוע:

 

מומלץ שקו חיפוי הקיר יהיה המשך ישיר לקווי הריצוף ומכאן גם עובי הפוגות יהיה זהה, על מנת לשמור על קו זה יש להתחיל את חיפוי השורה הראשונה מאמצע הקיר אל הכיוון הקצר. לאחר חיפוי הקיר יש למלא את המישקים ברובה המתאימה לחדרים רטובים.

 

חיפוי קירות חוץ:

 

חיפוי אבן:

 

אריח אבן – אריח מאבן טבעית, שם האבן מוגדר בהתאם למקור החציבה דוגמת: חלילה, חברון, מצפה רמון, ג'מעין וכד'. האבנים מעובדות בניסור וסיתות.

בחיפוי קירות קיימים 4 סוגי סיתות:

א.      טובזה – סיתות גס.

ב.      טלטיש – סיתות בינוני.

ג.       מסמסם – סיתות עדין.

ד.      מוטבה – סיתות עדין במיוחד.

 

חיפוי האבן מיושם על קירות בטון או בלוק – יש לבצע דוגמא כולל טיפול במישקים וכיחול (רובה) לאישור האדריכל/מזמין.

יש לקבל מהאדריכל פרטי חיפוי כולל צורת פרטי פינה וגמר במקומות מיוחדים ( אדני חלונות, מעקות וכד').

 

אופן הביצוע:

 

שיטה רטובה:

 

 1. לוודא ניקיון יסודי של הקיר, לסתום חורים ולהסיר שאריות מיצי בטון וחוטי קשירה.
 2. לוודא התזה של שכבה אוטמת ולדאוג לאשפרתה.
 3. השורה הראשונה תונח על זיז שנוצק בזמן בניית השלד, או זוויתן מוברג לקיר.
 4. יש להבריג אל הקיר רשת פלדה מגולוונת ומרותכת כל 60/60 ס"מ, מרוחקת מקיר הבטון 5-15 מ"מ ע"י רוחקנים מפלסטיק מולבשים על המוטות.
 5. מעל הפתחים וכל 3 מ' יוברג זוויתן לקיר עליו תונח השורה הנוספת (לחלוקת עומס האבן).
 6. קשירת האבן על ידי ווי חיבור – כמות החורים נקבעת בהתאם לעובי וגודל האבן. לרוב ישנם שלושה קדחים – שניים בפאה העליונה ואחד בפאה צדדית בחלקה התחתון. הוו מוכנס לקדח באבן ובכיפוף חד מולבש ונתפס על רשת הברזל. ניתן לחבר באמצעות חוטי קשירה מגולוונים. לחיזוק האבנים מכניסים לכל שורה שלישית פין גם בפאה התחתונה של האבן שמעל.
 7. לוודא שימת רוחקנים תעשייתיים בין האבנים.
 8. לאחר הנחה וקשירה של שורה אחת אופקית, ימולא החלל שבגב האבן בבטון דליל תוך הקפדה על מילוי מלא של כל החלל.

 

שיטה יבשה:

 

חיפוי קירות באבן ללא מלט או חומרי הדבקה.

קיימות שתי שיטות עבור חיפוי זה:

א.      עבור קירות בטון.

ב.      עבור קירות בלוק עם חגורות בטון המיועדות במיוחד לחיפוי זה.

בשתי השיטות יש לבצע ניקיון יסודי של הקיר טרם העבודות כולל סתימת חורים והסרת מיצי בטון וחוטי קשירה. התזת שכבה אוטמת ואשפרה. שורת האבנים הראשונה תונח על זיז בטון או זוויתן מוברג לקיר.

 

חיפוי קירות בטון – לכל אבן 4 חורים בשתי פאות נגדיות, אופקיות או אנכיות. בקיר מוטבעים 4 עוגני נירוסטה לכל אבן. האבן מתחברת לקיר ע"י פינים בהברגה.

יש לוודא הכנת סידורי ניקוז לחלל שמאחורי האבנים.

 

חיפוי קירות בלוקים – מרכיבים מסילות אנכיות המקובעות לחגורות אופקיות מתוכננות, עמודים וקצה תקרות.

מחברים את האבן למסילות באמצעות אביזרי חיבור למסילה וווי חיבור המוכנסים לקדחי האבן.

 

מישקים:

 

בין האבנים, לאורך ולרוחב, ישנו מרווח של כ 1 ס"מ.

מישק רגיל – רוחב כ-1 ס"מ וממולא בכיחול (רובה).

מישק גמיש – יבוצע בכל 3 מ' בכיוון אופקי ובכל 8 מ' בכיוון אנכי וימולא בספוג פוליאתילן עגול וחומר איטום.

יש לוודא ביצוע אשפרה למישקים.

 

חיפוי קירות באריחים קראמיים ופסיפס:

 

 1. לבדוק את האריחים מבחינת עקמומיות, סדקים, שברים וכד'.
 2. במקרה של הדבקה בטיט, לדאוג שהאריחים יושרו במים במשך 6 שעות לפחות טרם היישום.
 3. לדרוש עותק של הנחיות יצרן במקרה של חיפוי פסיפס המתבצע אך לאחר טיוח השטח בשכבת מלט צמנט מוחלקת בעובי 1 ס"מ.
 4. לוודא שהסטייה במישוריות הנמדדת בכיוונים שונים אינה עולה על 1 מ"מ לכל 1 מטר.

 

 

 

 

 

פרק 11: עבודות צבע

 

כללי:

 

 1. לבדוק את מקור אריזת החומרים המגיעים לאתר ולוודא את סוג הצבע והגוון לרבות המרק.
 2. לוודא כי מקום אחסון החומרים באתר מאוורר, נקי ומתאים להוראות היצרן, אם קיימות כאלה.
 3. לוודא שכל החלקים והשטחים העלולים להתלכלך מעבודות הצבע הוגנו כראוי, נעטפו או פורקו:

א.    לוודא פירוקם של הפרזול ואביזרים כגון ברזים, רוזטות, מכסים למיניהם, שקעים, מפסקי זרם וכד' ואחסונם במקום מתאים ובצורה מסודרת.

ב.    לוודא פריסת יריעות ניילון או חומר אחר על הרצפות, הגנה על דלתות, משקופים, חלונות, מעקות וכל מוצר או אביזר אחר העלול להתלכלך.

 

לא לוותר לקבלן בנושא זה ולא לקבל את ההכרזה "יהיה בסדר", "ננקה לאחר מכן", "נעבוד בזהירות" כי זה לא יכול להיות בסדר אלא אם ננקטים האמצעים האמורים לעיל!

 1. לברר עם הקבלן מראש באיזו שיטה תבוצע הצביעה – הברשה, גלילה, התזה באוויר או התזה ללא אויר, טבילה או התזה אלקטרונית (צביעה בבית המלאכה).
 2. לבדוק את תקינות הציוד העומד לרשות הקבלן.
 3. לוודא שלא מערבבים צבעים מיצרנים שונים ושלא משתמשים בפיגמנטים יבשים כדי לשנות גוונים.
 4. לקבל עותק מהוראות היצרן ולוודא כי פועלים על פיהן.
 5. לוודא כי לא מתחילים בשכבה נוספת טרם קבלת אישור המפקח לשכבה הקודמת.
 6. לבדוק את אחידות השכבות האמורות להיות חלקות, ללא בועות וללא סימני נזילות.
 7. להקפיד על סילוק מסודר של הפסולת הנובעת מעבודות הצבע ולא לאשר ניקיון המברשות והכלים במתקן התברואתי (ברזים, כיורים וביוב) הקיים של המבנה.

 

עבודות הכנה:

 1. ווידוא ניקיון שטח הצביעה, הסרת שומנים, אבק ולכלוך – שטיפת הקירות במים והמתנה 24 שעות לייבוש.
 2. סתימת סדקים וחורים על ידי מרק אקרילי חיצוני.
 3. הצביעה תבוצע לפחות חודש לאחר סיום אשפרת הבטון. שיטות הצביעה הן: הברשה, גלילה, התזה באוויר והתזה ללא אויר.
 4. כמות השכבות וכמות החומר המדלל – לפי דרישות היצרן.
 5. הצבע הגוון והגמר יאושרו על ידי המפקח/המזמין/האדריכל.

 

 

  • הערה: הצבעים המפורטים להלן הם תוצרת חברת "טמבור" בשוק קיימים, כמובן, גם ספקים וחברות אחרות שווי ערך לאמור להלן.

 

צביעת קירות חוץ:

 

צביעה על טיח צמנט מוחלק:

 

"סופרקריל מ.ד." – עמיד בפני השפעות האקלים, "נושם" – אטום לחדירת מים אך מאפשר יציאת רטיבות. צבע לבן ובגוונים ליישום בשלוש שכבות, גימור מט.

"פיינטגום" HB – צבע מגן מפני רטיבות, צבע לבן ובגוונים, גימור מט, יישום בשלוש שכבות.

צבע עליון מגן 333 לבטון - צבע עמיד בפני חומצות וכימיקלים – מתאים לצביעה בסביבה ימית, צבע לבן בגימור משי, ליישום בשלוש שכבות – שכבה ראשונה צבע יסוד ושתי שכבות צבע.

"טמבורטקס 2000" – ציפוי דקורטיבי בעל טקסטורה מחוספסת, מתאים לצביעת קירות חוץ ישנים, שימוש על פי הוראות היצרן.

צביעה על בטון חיצוני חלק – בניה מתועשת או טרומית:

 

צביעה על ידי "סופרקריל מ.ד." או "טמבורטקס 2000" (ראה פירוט לעיל).

 

מערכת "טמגלס" – מערכת צבע קשיחה ועמידה בפני פגיעות מכאניות ושחיקה. מתאים במיוחד לסביבה ימית. עמיד בפני כימיכלים, צבע לבן בגוון מבריק. יישום על פי הוראות יצרן.

 

צביעה על טיח מסויד חיצוני:

1.      לוודא הסרת שכבות סיד עבות ומתקלפות ושפשוף הסיד הקיים.

2.      לוודא הסרת שאריות סיד ולכלוך על ידי אויר דחוס.

3.      וידוא יישום שכבת בונדרול – הבונדרול מחזק ומדביק את שאריות הסיד על הקיר ומאפשר יישום צבע.

4.      צביעה עם צבע פלסטי כדוגמת "סופרקריל 2000" , "טמבורטקס מ.ד." וכד' כמפורט לעיל.

 

צביעת קירות פנים:

 

 1. ניקיון השטח, הסרת כתמי שומן, אבק ולכלוך.
 2. סתימת חורים וסדקים.
 3. שיוף הקיר לקבלת משטח חלק.
 4. שיטות הצביעה: הברשה, גלילה, התזה באוויר והתזה ללא אויר.
 5. הצביעה מבוצעת במספר שכבות בהתאם להוראות היצרן.

 

צביעה על טיח חדש:

 

 1. צביעת צבע יסוד הממלא את נקבוביות השליכט ליצירת שכבה חלקה. דוגמת "טמבורקיר" או "טמבורפיל" יישום בשכבה אחת או שתיים (עד קבלת מרקם קיר חלק).
 2. יישום שכבות הצבע, 2-3 שכבות בהתאם לסוג הצבע והוראות היצרן. דוגמת "סופרקריל", "אלמוקיר", "אמולזין", "משי-משי" וכד'. צבע רחיץ בגוונים שונים וגימור מט.

 

צביעת תקרה מטויחת חדשה:

 

 1. צבע יסוד כאמור לעיל – "טמבורפיל" או "טמבורקיר" ב 1-2 שכבות.
 2. שכבת צבע "פוליסיד" או "פוליסיד סופר" יישום ב 1-2 שכבות – הצבע אינו רחיץ.

 

חידוש צבע לתקרה קיימת:

 

שכבת צבע "פוליסיד" או "פוליסיד סופר", יישום ב 1-2 שכבות.

 

צביעת קירות גבס:

 

שכבת צבע עליון לקירות גבס, יישום ב 2-3 שכבות.

 

שכבת צבע ב 2-3 שכבות דוגמת "סופרקריל", סופרקריל 2000", "אמולקיר", "אמולזין", "משי-משי" ומערכת "טמגלס".

 

צביעת קירות חדרים רטובים:

 

 1. ניקיון כתמי שומן, לכלוך ואבק.
 2. צביעת הקיר ב 2-3 שכבות של "אקרינול" או "פונגצ'יק", לפי הוראות היצרן.

 

צביעת נגרות פנים:

 

 1. ניקוי ושיוף קל של העץ.
 2. הסרת סיקוסים רופפים ומילוי החורים במרק.
 3. וידוא צביעה אופקית או אנכית (לא שניהם).
 4. יישום שכבת מגן – שכבת שמן איטום לעץ בשכבה אחת.
 5. שיוף עדין מאוד לאחר ההתייבשות.
 6. יישום 1-2 שכבות דקות של "מרק פ.וו.א" או דבק "שפכטל 2000", לקבלת משטח אחיד וחלק.
 7. יישום שכבת צבע ראשון סינטטי בשכבה אחת.
 8. יישום שכבת צבע שנייה ב 1-3 שכבות בהתאם לסוג הצבע והוראות היצרן. דוגמת "ורנית לעץ", "פוליאור", "סופרלק פלוס" וכד'.
 9. גימור בלכה שקופה – צביעה בלכה 3-4 שכבות כולל שיוף עדין של כל שכבת לכה וניקוי אבק השיוף טרם יישום השכבה הבאה.

 

צביעת מתכות:

 

 1. ראשית יש לוודא את סוג המתכת – כל סוג דורש הכנה שונה:  

א.      פלדה שחורה – הסרת שומן, התזת חומר שוחק הכולל גרגרי חול, גרגרי פלדה, בזלת, גרגרי פולימרים, או תחמוצות, ניקוי על ידי אויר דחוס.

ב.       לוחות פח "דקופירט" – הסרת שומן על ידי טרפנטין מינראלי או ממיס אחר שווה ערך, הסרת חלודה על ידי מברשת פלדה או נייר לטש וניקוי על ידי מדלל.

ג.        פח מגולוון – שפשוף עם נייר לטש, התזה קלה וחשיפה לאקלים חיצוני משך כמה חודשים.

 

 1. לוודא ששכבת היסוד הראשונה תיושם לא יאוחר מ 4 שעות לאחר הניקוי ושהשכבה השנייה תיושם אך ורק לאחר ייבוש מלא של השכבה הראשונה.

צבע פנים – צבע יסוד סינטטי בשתי שכבות של כרום אבץ בהברשה או התזה. צבע עליון סינטטי בשתי שכבות בגוון וברק המפורטים בתוכניות.

 

צבע חוץ רגיל – צבע יסוד סינטטי בשתי שכבות של כרום אבץ בהברשה או התזה. צבע עליון סינטטי בשתי שכבות בגוון וברק המפורטים בתוכניות.

 

צבע חוץ בתנאי אקלים קשים – צבע יסוד סינטטי בשתי שכבות של כרום אבץ בהברשה או התזה, צבע עליון מצבע סינטטי מבריק מותז – כל השכבות יהיו בעובי 180 מיקרון לפחות.

 

 1. לוודא שהצבע העליון הסינטטי לצביעת פלדה מגולוונת מיושם בשתי שכבות עבור אלמנטים חיצוניים ובשכבה אחת עבור אלמנטים פנימיים.
 2. להזמין בדיקת מעבדה מוכרת אם ישנן ספקות לגבי עובי השכבות ואיכות הידבקותן.

 

 

 

פרק 12: עבודות אלומיניום

 

כללי:

 

 1. לבדוק התאמת המוצרים המסופקים לאתר, לתוכניות האדריכל כולל פירוט מידות הפרופילים, הסרגלים, אביזרי החיבור, האיטום וכו'. במידה והקבלן מחויב, על פי המפרט, לספק תוכניות ייצור מפורטות המבוססות על תוכניות עקרוניות של האדריכל, יש לוודא קבלת התכניות המפורטות ובדיקת התאמת המוצרים כאמור לעיל.
 2. לא לאשר הובלת פריטים לא שלמים, פרט למקרה בו האלמנטים בעלי מידות גדולות מידי להובלה בחלק אחד. במקרה שקיים מצב בו הכרחי להרכיב אלמנטים גדולים באתר, יש לוודא שהעבודה תבוצע במתקן מתאים.
 3. לבדוק את סימונם של האלמנטים בהתאם לתקנים ישראלים הקובעים שעל החלון יצוין "במקום מוצנע אך נראה לעין ללא פירוק החלון, בסימון ברור ובר קיימא" פרטים כמפורט להלן:

א.      שם היצרן.

ב.      כינוי סוג החלון לפי ייעודו: כינוי 1 – לבנייני מגורים. כינוי 2 – לבנייני ציבור.

ג.       כינוי סוג החלון לפי איכות הסביבה: כינוי 3 – עבור סביבה קורוזיבית קלה. כינוי 4 – עבור סביבה קורוזיבית בינונית. כינוי 5,6 – עבור סביבה קורוזיבית קשה.

ד.  כינוי סוג החלון לפי תפקוד: A- עומד בלחץ של 1000 ניוטון למ"ר. B – עומד בלחץ של 1400 ניוטון למ"ר. C – עומד בלחץ של 1750 ניוטון למ"ר. D – עומד בלחץ של 2100 ניוטון למ"ר.

כינוי סוג החלון מורכב משתי ספרות ואות לטינית, משמאל לימין: ציון הסוג לפי ייעוד: 1 או 2, ציון הסוג לפי תפקוד: A, B, C, D. החלון יחושב לפי שינויים בעומס הרוח, לפי מיקום המבנה וגובה הקומה.

 1. לוודא אילגון הפרופילים – ציפוי אנודי לפרופיל אלומיניום המבוצע בתהליך חמצון אלקטרוליטי להגנה מפגעי מזג האוויר וקורוזיה. לפי התקן האלגון יהיה בעובי 25 מיקרון.
 2. לבדוק את צביעת הפרופילים לפי קטלוג צבעים של RAL, הצביעה מתבצעת במגוון שיטות צביעה שלכל אחת ייחוד ויתרון שונה. יש לבדוק את רמת עמידות הצבע בבליה ומשך האחריות על צביעת מסגרת האלומיניום (מינימום 10 שנים).
 3. לבדוק פילוס, יישור ודיוק מידות האלמנטים – מידות חיצוניות ודיאגונלים (אלכסוני המלבן).
 4. לוודא שהפריטים נושאי תן תקן, ובהעדרו לזמן בדיקות במעבדה מוכרת, הבדיקות תתייחסנה לתכונות הבאות: עובי דופן הפרופיל בהתאם לכינוי. עמידות בבדיקת תפעול בהתאם לכינוי התפקוד. עובי הזכוכית. סבולות. אטימות. עובי האלגון והצבע.
 5. לוודא שכל החלקים המורכבים במוצר המוגמר הינם חדשים, ללא פגמים או עיוותים.
 6. לוודא שכל אמצעי החיבור (ברגים, עוגנים, פינים וכו') עשויים מפלדה אל חלד או מאלומיניום.
 7. לבדוק את אמצעי העיגון, האביזרים והפרזול לרבות תפקודם והתאמתם לסוג המוצר.
 8. לבדוק את הצירים – עובי דופן מינימאלי 5 מ"מ, פין אל חלד בעובי מינימאלי של 8 מ"מ, לפחות 3 צירים לדלת.
 9. לבדוק שלשון המנעול חודרת לפחות 10 מ"מ לתוך המגרעת.
 10. לבדוק את עובי סרגלי הזיגוג – 1 עד 1.2 מ"מ.
 11. לבדוק את עובי הפחים המשמשים לציפוי, הלבשה וכו' לפחות 1.2 מ"מ.
 12. לבדוק דיוק פינות האגפים.
 13. לבדוק את עובי וסוג הזכוכית והאם תואם לדרישות על פי תכניות/מפרט/כתב כמויות. 

הרכבה:

 

 1. לוודא שהמוצרים המוגמרים יובלו מבית המלאכה לאתר כשהם ארוזים ומוגנים היטב.
 2. לוודא אחסון מוגן של האלמנטים באתר הבניה עד להתקנתם, במקום סגור ונקי.
 3. לוודא שמלבנים סמויים (משקופים עיוורים) העשויים מעץ יוספגו בחומר משמר שאינו פוגע באלומיניום.
 4. לבדוק את עובי פח הפלדה המגולוון של מלבנים סמויים מפלדה: 1.5 מ"מ לפח במלבן עד רוחב של 90 ס"מ ובעובי 2 מ"מ במלבן ברוחב גדול מ 90 ס"מ.
 5. לבדוק שעובי המלבנים הסמויים העשויים מאלומיניום הינו 1.5 מ"מ לפחות.
 6. לבדוק שהמלבנים הסמויים מפולסים, לא מעוותים ומעוגנים בהתאם לתוכנית. בהעדר פרטי עיגון, יש לדרוש מרחק של עד 70 ס"מ בין העוגנים כשהמרחק בין פינת המפתח לעוגן הקרוב אליו אינו עולה על 10 ס"מ. לוודא שמידות ביטון העוגן היא לפחות 10*10*10 ס"מ ולא להרשות חיזוק ביריות אקדח.
 7. לוודא שהמלבן הסמוי וכן המשקוף חודרים לפחות 6 ס"מ מתחת לפני הריצוף.
 8. לוודא ביצוע ניקוי מושלם במים של כל פריטי האלומיניום מיד לאחר הרכבתם ומריחת שמן פרפין לאחר הייבוש.
 9. לוודא ביצוע אטימות באזורי חיבור האלמנטים למלבן הסמוי או לקיר ובקדחי בורגי ההרכבה.
 10. לוודא ביצוע מסילות בעלות אמצעי ניקוז.
 11. לדרוש בדיקת המטרה לאלמנטי האלומיניום.
 12. לוודא פעולה תקינה של כל האלמנטים ( מנעולים, צירים, ידיות, פתיחה, סגירה, טריקה, אביזרים, פרזול וכד') בכל המצבים האפשריים.

זיגוג:

 

הזיגוג משמש למעבר אור תוך כדי בידוד תרמי ואקוסטי.

 

סוגי זכוכית ועוביים:

 

זכוכית שטוחה שקופה – בעובי 3,4,5,6,8,10,12 מ"מ.

 

זכוכית בטחון שטוחה מחוסמת – בעובי 4,5,6,8,10,12 מ"מ – הזכוכית המחוסמת בעלת חוזק רב ביחס לזכוכית שטוחה רגילה, הזכוכית המחוסמת כשנשברת מתפוררת לרסיסים.

 

זכוכית בטחון עם P.V.B (זכוכית רבדים) – מורכבת משתי זכוכיות מודבקות בעובי 3+3 מ"מ, 4+4 מ"מ, 5+5 מ"מ ו 6+6 מ"מ וביניהן יריעה פלסטית של P.V.B בעובי 0.36 מ"מ או 0.72 מ"מ או 1.56 מ"מ – כשהזכוכית נשברת השברים אינם מתפזרים.

 

זכוכית שטוחה אנטיסאן – מקטינה את עוצמת חדירת האור מגיעה בגוונים של חום, כחול, ירוק או אפור ובעובי 4,5,6,8,10 מ"מ.

 

זכוכית רפלקטיבית – מצופה בציפוי מתכתי מחזיר קרינה בעובי 4,6,8,10,12 מ"מ.

 

זכוכית מרושתת – בתוך הזכוכית מוכנסת רשת מתכת למניעת התפזרות הרסיסים כשהזכוכית נשברת, מגיעה בעובי 6 מ"מ.

 

זכוכית ארונמטית – צבעונית או שקופה עליה מוטבעת דוגמא בעובי 3,5,6 מ"מ.

 

זכוכית בידודית – מאפשרת בידוד טוב במיוחד תרמי ואקוסטי, מורכת משתי זכוכיות וביניהן מרווח בעובי 6,8,10,12 מ"מ לדוגמא (3+5+3- 3 מ"מ זכוכית, 5 מ"מ מרווח ו 3 מ"מ זכוכית). ניתן להכניס לתוך המרווח הצללה של תריסי אלומיניום.

 

זכוכית שטוחה חלבית – בעובי 3,6,8,10 מ"מ.

 

איטום פתחים:

 1. לוודא ניקיון יסודי של דפנות הקיר כדי להבטיח הדבקת חומר האטימה.
 2. לוודא מריחת שכבת פריימר על דפנות הקיר לשיפור הדבקת חומר האטימה.
 3. לבדוק איטום מקסימאלי בחיבור בין קיר המבנה לפרופיל המסגרת. 

תריסים והצללה (אלומיניום ופלדה):

תריס רפפה – תריס נע על מסילה או על ציר. מאפשר שליטה על זווית פתיחת השלב.

 

תריס גלילה – תריס נע כלפי מעלה ומטה בהפעלה ידנית או חשמלית וכולל ארגז תריס פנימי או חיצוני.

 

רפפת הצללה – לפני החלון, מחוץ לחלון ובתוך החלון (במרווח שבין שתי זכוכיות בתוך זכוכית בידודית).

 

שלבי התריסים:

 

שלבי אלומיניום מוקצפים– עשויים מפרופיל פח אלומיניום במידות רוחב השלב של  33  מ"מ (מיני) כשארגז התריס קטן, 44 מ"מ (מידי) ו 55 מ"מ (סטנדרט). לתוך חלל הפרופיל מוכנס בהזרקה פוליאורתן מוקצף שנועד לחזק את השלב.

 

שלבי פלדה מוקצפים – עשויים מפרופיל פח פלדה מגולוונת במידות 77 מ"מ. לתוך השלב מוכנס פוליאריתן מוקצף. מיועד למפתחים גדולים, משמש גם כסורג בטיחותי.

 

שלבי אלומיניום משוכים – עשויים מפרופיל אלומיניום משוך בעל עובי דופן עבה במידות 33,44,55,65 מ"מ. לשלבים במידות 55,65 מ"מ מושחל לתוך השלב צינור P.V.C קשיח המקטין את הרעש בהרמת התריס.

 

רשת זבובים:

 

מורכבת בין החלון לתריס

 

סוגי רשתות:

 

רשת הזזה – נעה על מסילה אופקית לפתח. עשויה מחוטי אלומיניום מתוחים על מסגרת מפרופילי אלומיניום. בקצות החיבור בין פרופילי הרשת למסגרת מותקנות מברשות לאטימה.

 

רשת פתיחה על ציר - נפתחת על ציר מצידי הפתח. עשויה מרשת אלומיניום או פיברגלס מתוחה על פרופיל המסגרת.

 

רשת גלילה – נעה על מסילות אנכיות שבצידי הפתח. הרשת עשויה פיברגלס באפשרות פתיחה ידנית או חשמלית.

 

רשת קבועה – עשויה מחוטי אלומיניום או פיברגלס המתוחים על פרופיל אלומיניום המקובע לקיר.

 

 

 

 

                              מודוס הנדסה - ניהול ופיקוח פרוייקטים בבניה, יצהר 23 רמה"ש, נייד: 052-3044970 פקס': 03-5479728