בניית אתרים בחינם
 

חיות בסכנת הכחדה

 
   דף הבית    משחקים    חיות בסכנה פורום    תחש הנהרות    ברדלס    מקאו
   לוטרה    קרנף הודי    תנין גביאל    נמר    טיגריס    פיל
   אורנג אוטן    עגולשון שחור גחון    קוף חוטם    מקוק זנב אריה    מקוק שחור    צבי ים חומים
   פנדה    פנדה אדומה    גמל דו דבשתי    קונדור קליפוני    קרנף רחב שפה תת המין הצפוני
 
    דף הבית
    משחקים
    חיות בסכנה פורום
    תחש הנהרות
    ברדלס
    מקאו
    לוטרה
    קרנף הודי
    תנין גביאל
    נמר
    טיגריס
    פיל
    אורנג אוטן
    עגולשון שחור גחון
    קוף חוטם
    מקוק זנב אריה
    מקוק שחור
    צבי ים חומים
    פנדה
    פנדה אדומה
    גמל דו דבשתי
    קונדור קליפוני
    קרנף רחב שפה תת המין הצפוני
היי חברה
כאן תכתבו
לי איך
האתר וגם
אם אתם
אוהבים
חיות אז אם
תעזרו לנו
לשמור עליהם
העולם יהיה
יפה ממנהלי האתר
והנה מידע על המקאו:טווח: מקסיקו , ואת המרכזית ואת דרום אמריקה
Habitat: rain forest , forests along rivers, and grasslands with trees בית גידול: יער גשם , יערות לאורך נהרות, מרעה עם עצים

What makes a macaw? מה עושה תוכי?

Macaws are members of the parrot family and have the typical parrot features. תוכיים הם בני משפחת תוכי יש את התכונות האופייניות תוכי. They have large, strong, curved beaks designed to crush nuts and seeds. יש להם גדולים, חזקים, מעוגלים מקורים שנועדו לרסק אגוזים וזרעים. Strong, agile toes are used like hands to grasp things. חזק, זריז אצבעות משמשות כמו ידיים לתפוס דברים. Loud, screeching and squawking voices help make their presence known in dense rain forests . רם, קולות חריקת, לצווח לעזור ולהפגין נוכחות ב צפופה יערות הגשם . Macaws are built to fly through the trees in the forest, with a streamlined body and tail shape and wings that don't flap deeply. תוכיים בנויים לעוף בין העצים ביער, עם גוף יעיל וצורה זנב וכנפיים שאינם דש עמוק. They are also famous for their bright colors, which seem bold and conspicuous to us but actually blend in well with the green leaves, red and yellow fruits, and bluish shadows in the rain forest. הם גם מפורסמת בזכות הצבעים העזים שלהם, אשר נראה מודגש ובולט אלינו, אך למעשה להשתלב היטב עם עלים ירוקים, פירות אדומים וצהובים, וצללים כחלחלים ביער גשם.

A day in the life יום בחייו

One of the outstanding natural sights in South America is a large flock of colorful macaws bursting up from the forest canopy in flight. אחד המראות הבולטים טבעיים בדרום אמריקה הוא עדר גדול של תוכיים צבעוניים מתפוצצים מן היער החופה בטיסה. Macaws live in pairs, family groups, or flocks of 10 to 30, which helps give them protection from predators like large snakes and birds of prey . תוכיים לחיות בזוגות, קבוצות משפחה או להקות של 10 עד 30, אשר מסייע לתת להם הגנה מפני טורפים גדולים כמו נחשים ו עופות דורסים . They usually wake before dawn, preening their feathers and calling to one another, perhaps communicating where they are and what they plan to do next. הם בדרך כלל מתעורר לפני עלות השחר, ומיטיב את הנוצות שלהם וקוראים לזה, אולי תקשורת איפה הם נמצאים ומה הם מתכננים לעשות עכשיו. Then, as a group, they fly up out of the trees to journey to the day's feeding grounds, often traveling quite a long distance to a grove of trees with ripe fruit. לאחר מכן, כקבוצה, הם עפים אל מחוץ העצים למסע כדי בטענה האכלה של יום, לעתים קרובות נסיעה די מרחק רב כדי חורשת עצים עם פרי בשל. They feast until midday, when they settle down for more preening and "chatting," then forage more in the afternoon. הם חג עד הצהריים, כאשר הם יירגעו יותר מתחנחנת "לפטפט", ואז לנבור יותר אחר הצהריים. Shortly before or after dusk, they all take wing again to return to their roosting site, where they call to each other to figure out who sits where. זמן קצר לפני או אחרי השקיעה, כולם לקחת הכנף כדי לחזור שלהם מתכוננים באתר, שם הם קוראים זה לזה כדי להבין מי יושב שם. The sitting arrangement can change from day to day! סידור ישיבה יכול לשנות מיום ליום! Sometimes squabbles break out, but macaws rarely physically injure each other. לפעמים מריבות לפרוץ החוצה, אבל רק לעתים נדירות תוכיים לפגוע פיזית זה לזה. Once everyone is settled, they quiet down, fluff out their feathers, and prepare to snooze through the night. ברגע שכולם התיישבו, הם להירגע, מוך את נוצותיהם, ולהכין לנמנם במשך כל הלילה.

What's on the menu? מה בתפריט?

Macaws eat a variety of ripe and unripe fruits, nuts and seeds, flowers, leaves, and stems of plants, and sources of protein like insects and snails. תוכיים לאכול מגוון של פירות בוסר בשלים, אגוזים, זרעים, פרחים, עלים, וגבעולים של צמחים, ומקורות חלבון כמו חרקים וחלזונות. Some species specialize in eating the hard fruits and nuts of palm trees. יש מינים מתמחים לאכול את פירות קשים ואגוזים של עצי דקל. One trick they use for this is to forage in fields where cattle live. טריק הם משתמשים לכך היא לחפש מזון בתחומים שבהם הבקר חיים. The cattle eat the palm nuts, which pass through their digestive systems and come out the other end with the hard coating removed. הבקר לאכול את האגוזים דקל, שעוברים דרך מערכות העיכול שלהם ולצאת מהצד השני עם ציפוי קשה להסיר. This makes the nuts softer and easier for the macaws to eat! זה עושה את האגוזים רך יותר וקל יותר עבור תוכיים לאכול! Macaws also visit riverbanks and cliffs made of clay soil, which they eat. תוכיים גם לבקר גדות הנהר וצוקים עשויים אדמת חימר, מה הם אוכלים. Scientists think that the soil neutralizes any toxic chemicals the birds might eat in seeds or unripe fruits, so they don't get a stomachache. המדענים סבורים כי הקרקע מנטרל כל רעילות הכימיקלים הציפורים עלולים לאכול זרעים או פירות בשלים, ולכן הם לא מקבלים כאב בטן.

At the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park , the macaws are fed fruits and berries, nuts and seeds, cut-up vegetables, and special bird biscuits with vitamins and minerals in them. על גן החיות של סן דייגו לבין סן דייגו גן החיות ספארי פארק , תוכיים הם פירות הניזונים ופירות יער, אגוזים וזרעים, לחתוך ירקות, מוקפצים ועוגיות ציפורים מיוחדות עם הויטמינים והמינרלים להם.

Pairing up זיווג

When adult macaws choose mates, they usually stay together until one of them dies. כאשר תוכיים בוגרים בוחרים בני זוג, הם בדרך כלל להישאר יחד עד שאחד מהם מת. This close relationship is called a pair bond. הקשר הזה קרוב נקרא בונד זוג. The pair reinforces their bond by preening each other's feathers, sharing food, and roosting together. זוג מחזקת את הקשר שלהם על ידי התיפות נוצות של זה, חולקים מזון, מתכוננים ביחד. Most macaw pairs breed once a year, and the female lays her eggs in a nest inside a tree hollow or in a dirt hollow on a cliff face. רוב זוגות תוכי מזן פעם בשנה, והנקבה מטילה את ביציה בקן בתוך עץ חלול או בעפר חלול על פני הצוק. Only the mother does the incubating until the chicks hatch; the father is in charge of bringing her food. רק אמא עושה הדגירה עד בקיעת הגוזלים, האב הוא האחראי להביא את האוכל שלה. Then both parents bring food to the chicks. לאחר מכן שני ההורים להביא מזון האפרוחים. Macaw chicks are helpless and need their parents' care until they grow their flight feathers. אפרוחים מקאו חסרי אונים וזקוקים לטיפול של הוריהם עד שהם גדלים נוצות התעופה שלהם. The fledglings are clumsy at first as they learn to fly, but once they get the hang of it, they start flying with the adults to forage for food. את הגוזלים הם מגושמים בהתחלה הם לומדים לעוף, אבל ברגע שהם מקבלים את העניין, הם מתחילים לטוס עם המבוגרים לחפש מזון.

Smart birds חכמים ציפורים

Macaws are intelligent and curious birds that like to explore and keep busy. תוכיים הם ציפורים אינטליגנטיות וסקרנים שאוהבים לחקור להעסיק את עצמי. They are very aware of their surroundings, which is necessary to keep watch for predators . הם מודעים מאוד לסביבתם, אשר יש צורך להשגיח על עברייני מין . As social birds they spend a lot of time interacting with their mates and their family groups. כפי חברתיים ציפורים הם מבלים הרבה זמן באינטראקציה עם בני זוגן וקבוצות משפחותיהם. They have been known to use tools, and they like to play with interesting objects they find. הם היו ידועים להשתמש בכלים, והם אוהבים לשחק עם חפצים מעניינים שהם מוצאים. They will exam the objects from different angles, moving them with their feet, testing them with their tongues, and tossing them around. הם יהיו בבחינה אובייקטים מזוויות שונות, להעביר אותם ברגליהם, בדיקתם עם לשונם, ומשליך אותם מסביב. Macaws are also big chewers, something they need to do to keep their beaks in good shape. תוכיים הם גם לועסי גדולים, משהו שהם צריכים לעשות כדי לשמור את מקוריהם במצב טוב. They can do impressive damage to even very hard wood with their beaks. הם יכולים לעשות נזק מרשים אפילו עץ קשה מאוד עם מקוריהם. Most macaw species like to take baths, and they play in the water as they splash around. מינים תוכי הכי רוצה לעשות אמבטיה, והם ממלאים מים כפי שהם להתיז מסביב.

Help for macaws עזרה עבור תוכיים

Several macaw species are now listed as endangered . Habitat destruction, trapping for the pet trade, and land development are all factors in their decline in numbers. מינים אחדים מקאו רשומים כיום בסכנת הכחדה . בית גידול הרס, השמנה למסחר חיית המחמד, פיתוח הארץ הם ​​כל הגורמים לירידה שלהם במספרים. However, in an effort to help bring their numbers back up in the wild, some landowners are no longer allowing trappers on their properties. זאת, במטרה לעזור להביא את המספרים שלהם בחזרה בטבע, בעלי הקרקע כמה הם כבר לא מאפשרים ציידי על תכונותיהם.

והינה תמונה:::
  וזכרו לכל זוג עיינים יש נשמה!!!