הרשמה לרגולציה וסימון מזון
שם המשתתף:
שם האירגון:
ת.ז. של המשתתף
תפקיד:
טל:
נייד:
פקס
אימייל:
המחיר המאושר בש"ח:
שם המאשר ותפקיד:
אופן התשלום
  העברה בנקאית       המחאה ופרטי כרטיס אשראי כפקדון       מזומן ביום ההשתלמות ופרטי אשראי כפקדון    
ת.ז. של בעל הכרטיס אשראי:
שם בעל הכרטיס
סוג הכרטיס
מס' כרטיס אשראי
תוקף הכרטיס