בכל עבודה סמינריונית, בין אם היא עבודה מחקרית המתבססת על ניתוח שאלונים כמותיים ובין אם היא עבודה מחקרית תאורטית המתבססת על ניתוח ראיונות ותצפיות, יש צורך בפרק מתודולוגיה המגדיר את קווי המחקר.

בפרק המתודלוגיה מציג הכותב את קווי המחקר, את אוכלוסיית המחקר, את כלי המחקר בהם הוא ישתמש, את הגדרות משתני המחקר, את הניתוחים אותם הוא יבצע ועוד.

אצלנו ניתן לקבל סיוע בבניית פרק זה בעבודה.

מה השרות מספק

פרק מתודולוגיה מנוסח ומלא ושאלוני מחקר מפורטים כנספחים. פרוט כלי המחקר או פרוט ביצוע התצפיות, אינו כולל את תוצאות המחקר או תמלול הראיונות עצמם.


תנאי השרות
 התשלום מתבצע עם חתימת הלקוח על ההזמנה.

·     הלקוח מקבל את הפרוט המתודולוגי של העבודה ולא את פרק הממצאים או התצפיות, שרות זה כרוך בתשלום נוסף.

·         במידה ויעלה הצורך להחליף את שאלוני המחקר, יהיה הדבר כרוך בעלות נוספת

2all בניית אתרים