מבנה עבודת גמר בפסיכולוגיה

 

דף שער בעברית

 

תקציר

 

תוכן העניינים

 

רשימת לוחות

 

רשימת תרשימים

 מטרת פרק המבוא היא למקם את המחקר בהקשר המחקרי המתאים – מבחינה היסטורית וקונספטואלית כאחד. לצורך זה, יש להציג באופן תמציתי ויסודי ממצאי מחקרים רלוונטיים קודמים, עם סקירה קונספטואלית רלוונטית למחקר. לאחר מכן יש להציג את האספקטים התיאורטיים והפרקטיים של המחקר. באופן כללי, גרעין המחקר צריך לנבוע מתוך הסקירה בפרק המבוא. חשוב לציין כי לא כל מחקר שהתפרסם הוא אורים ותומים. המאמרים שפורסמו משקפים את נקודת הראות של כותביהם על בעיה נתונה (למרות שכמובן הם נשענים על טיעונים מוצקים ועובדות). הסטודנט רשאי לא להסכים עם הכתוב. חשוב שתדע לנהל את עבודתך באופן שניתן להוכיח את נקודת מבטך. אל תחשוש לא להסכים עם החומר שהינך מצטט, אם יש לך בסיס איתן לכך.

מבוא

 מתכונת הקורס תאפשר לסטודנט להפגין את יכולתו להגדיר שאלה פסיכולוגית, לסקור את הספרות הרלוונטית, לבצע פרויקט מחקר מסוים ולהציג דוח מקצועי על עבודתו.

 

הצגת נושא המחקר

מטרות המחקר וחשיבותן

רציונל המחקר

משתני המחקר

 

השערות המחקר

 

סקירת ספרות

פרק זה נועד לספק לקורא תיאור הולם של מה שנעשה במחקר. הפרק צריך להיות ברור, מדויק ומקיף. המטרה לספק לקורא מידע חיוני, שיאפשר לשחזר את המחקר במדויק. בפרק זה יש לתאר מה נעשה, בלשון עבר, ולא מה ייעשה בעתיד.

שיטת המחקר

מערך המחקר

המדגם

הגדרת אוכלוסיית המחקר

המדגם

תיאור שיטת המחקר

שיקולים בבחירת מערך המחקר

כלים

ההליך

שיטת הניתוח

 בפרק זה יש לדווח על כל הממצאים החשובים במחקר. יש לדווח רק על התוצאות של ניתוח הנתונים ולא לפרשם. במחקרי גישוש, ניתוחי מקרה, ומחקרים איכותניים הכוללים ניתוחי שיח, מומלץ לשלב בין פרק התוצאות ופרק הדיון.  בפרק זה יש לכלול כל ממצא רלוונטי לשאלת המחקר והשערות המחקר, או לדווח רק על ניתוחים שתרצה לעסוק בהם בדיון. יש להיות סלקטיבי, אולם עם זאת יש לדווח על כל מה שיסייע להבין את משמעות התוצאות.

ממצאים

 במובנים רבים, פרק הדיון הוא הסיבה העיקרית לביצוע המחקר. בפרק זה יוכל הסטודנט לבטא את עמדתו האישית ולפתח את רעיונותיו.

 

הדיון מחולק לשלושה חלקים, העונים על השאלות הבאות:

 מהם ממצאי המחקר – ראשי פרקים של ממצאי המחקר.

מה משמעות הממצאים – דיון בפרשנויות אפשריות לממצאים אלה. במידת הצורך, יש לפרט גם את מגבלות המחקר, המשפיעות על תוקף הממצאים.

 מהן ההשלכות של הממצאים – הערכת משמעות המחקר, בעיקר ביחס לנושאים שפורטו במבוא. הצעות למחקרים עתידיים, בעיקר בנושאים שהמחקר לא הצליח לגבש לגביהם תפיסה ברורה.

 

ניתוח ודיון

 

המלצות, סיכום ומסקנות

 

רשימת מקורות (ביבליוגרפיה)

 

נספחים

 

דף שער באנגלית

2all בניית אתרים