בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 לחץ לכניסה לפייסבוק
    
   פורום לתגובות.Forum feedback    צור קשר.Contact Us    תן שם לדף    תן שם לדף
 
    ראשי ............First
    אודותי - קשר עם האמן ................ To contact with the artist
   
    האמן דניאל אופיר .................... Artist Daniel Ophir
    הקדמה פרופסור חיים גבריהוIntroduction Pr.H. Gevaryahu
    ציורי התנ"ך................................ Bible paintings
    1-15 תנ"ך :הבריאה,אברהם,יוסף................Bible creation-Abraham-Joseph
    16-34 ........................................ תנ"ך: השבטים, יציאת מצרים...... Bible 12 tribes-Exodus
    35-47...................................... תנ"ך:-תקופת השופטים................Bible:- judges period
    48-56תנ"ך:-תקופת המלכים.......................................Bible;-kings period
    57-61-תנ"ך: המזלות, הנביאים...................................... Bible: constellations- the prophets
    62-79-תנ"ך: הנביאים................................... Bible: prophets
    80-84 - תנ"ך: חג פורים ...................................... Bible; porim festival
    85-87-4 תנ"ך: 12השבטים........................................Bible: the 12 tribes
    הגדה של פסח 1-12 ....................1-12 The Haggada
    הגדה של פסח 13-24 ................13-24 The Haggada
    הגדה של פסח - רשימת הציורים....................................... List of paintings Haggada
    הקדמה גברת רבקה כצנלסון Introduction R. Kazenelson
    ציורי ארץ ישראל .................................... Israel paintings
    1-32-ישראל: ירושלים, בית לחם............................................ Israel ; Jerosalem, Beth Lehem
    33-50 ישראל: חברון, תל אביב..................................... Israel : Hebron, Tel aviv
    51-68-ישראל: תל אביב - יפו............................................. Israel ; Tel aviiv jaffa
    69-86-ישראל: עכו,קיסריה, כינרת,גולן, מצדה, אילת,סיני..... Israel : Acre,Caesarea, Kinnereth, Golan, Masada, Elat,Sinai
    87-103- ישראל: מערות, אביב .................................. Israel : caves, spring
    104-121-ישראל: דמויות................................. Israel : Images
    122-140- ישראל: סמלים,עליה, מאבק,בנייה, חי, דומם .......................................Israel : symbols, imigration, struggle, building, creature
    המאבק על הארץ.......................Arab Israeli Conflict
    מלחמת העצמאות-........ Independence War
    מלחמת העצמאות-ציורים Independence War-Paintings
    מלחמת סיני..............................The Sinai War
    מלחמת סיני-ציורים............................................. The Sinai War-paintings
    מלחמת ששת הימים..................The Six Day War
    מלחמת ששת הימים- ציורים.............................................The Six Day War - paintings
    מלחמת יום הכיפורים ...............Yom Kippur War
    מלחמת יום הכיפורים ציורים............................................Yom Kippur War-paintings
    מלחמת לבנון הראשונה-...........Lebanon First War
    מלחמת לבנון הראשונה-ציורים.......................................Lebanon First War -Paintings
    מלחמת לבנון השניה-..............Lebanon Second War
    מלחמת לבנון השניה-ציוריםLebanon Second War-Paintings
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה.... Operation " cast lead " in Gaza
    מבצע "עופרת יצוקה" בעזה ציורים ........................... Paintings Operation "cast lead " in Gaza
    חגים ומועדי ישראל.......... Holidays of Israel
    מרכזי יהדות בעולם..................Central Judaism in the world
    בית כנסת ואתר הנצחה..A synagogue and amemorial
    עמוד זיכרון 2
    גלריה 1.ציורי התנ"ך ........... Galery1- Bible paintings
    גלריה 2-ציורי מלחמות ישראל ......................................Gallery 2 - Paintings of Israel's wars
    תערוכות ציורים........... Exhibition of paintings
    עיתונות ופרסומים ........... Newspapers & PeriodIcals
    דברים בשם אמרם ................ Letters & Writings
    ציוני דרך ...... ................ Mileston
    סרטים 1 תערוכות ציורים של האמן דניאל אופיר.........................Video 1 Exhibitions of Paintings - Daniel Ophir
    סרטים - 2 VIDEO הענקת אלבום "פנים חדשות לתנ"ך" Donation of the "Faces Of The Bible" Album
    סרטים - 3 VIDEO קטלוגים ציורים מלחמות ישראל, תנ"ך, הגדה Catalogues - Israeli wars, Bible,Haggada,
    סרטים -4 VIDEO מבראשית לקוממיות From Genesis to Independence
    סרטים -5 VIDEO חייו של אמן-דניאל אופירThe life of an artist - Daniel Ophir
    פורום לתגובות.Forum feedback
    צור קשר.Contact Us


                                 
                                                                                                                                        
   
 
 
 
שמע ישראל
יהוה אלהינו יהוה אחד
Hear, O Israel
The LORD is our GOD
the LORD alone
 
 
 
                                                         
 
 
 
                                                     
 
 
 
                                                 
 
 
 
                                                 
 
 
 
                                               
            
             

 

 שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד: ואהבת את יהוה אלהיך - בכל לבבך ובכל - נפשך ובכל-מאדך: והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על-לבבך: ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך: וקשרתם לאות על-ידך והיו לטטפת בין עיניך: וכתבתם על-מזוזת ביתך ובשעריך: דברים ו, ד-ט
 
  

Hear, O Israel! The LORD is our GOD, the LORD alone. You shall love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Take to heart these instructions with which I charge you this day. Impress them upon your children. Recite them when you stay at home and when you are away, when you lie down and when you get up. Bind them as a sign on your hand and let them serve as a symbol on your forehead; inscribe them on the doorposts of your house and on your gates.                                                      Deuteronomy-6,4-9 

           
                                   

                                     לקבלת אינפורמציהעל
       שמע ישראל הקש
For information about
Hear, O Israel press

 
 
 
 
תקופת השופטים
THE BOOK OF JUDGES

 
 
 
 
 
           

 
 
 
ויהי ביום השביעי וישכימו כעלות השחר ויסבו את-העיר כמשפט הזה שבע פעמים רק ביום ההוא סבבו את-העיר שבע פעמים: ויהי בפעם השביעית תקעו הכהנים בשופרות ויאמר יהושע אל-העם הריעו כי-נתן יהוה לכם את העיר:  יהושע ו, טו-טז

On the seventh day, they rose at daybreak and marched around the city, in the same manner, seven times; that was the only day that they marched around the city seven times. On the seventh round, as the priests blew the horns, Joshua commanded the people, "Shout! For the LORD  has given you the city".                                                                                         Joshua 6,5-16   
     
                                                                                     

 
 ויקהלו כל-עדת בני ישראל שלה וישכינו שם את- אהל מועד והארץ נכבשה לפניהם: יהושע יח,א

The whole community of the Israelite people  assembled  at Shiloh, and set up the Tent of Meeting there. The land was now under their control.                                               Joshua18,1                                                                                         

 
 

 
וישלח אהוד את-יד שמאלו ויקח את-החרב מעל ירך ימינו ויתקעה בבטנו: ויבא גם-הנצב אחר הלהב ויסגר החלב בעד הלהב כי לא שלף החרב מבטנו ויצא הפרשדנה: שופטים ג, כא-כב 

Reaching with his left hand, Ehud drew the dagger from his right side and drove it into Eglon's belly. The fat closed over the blade and the hilt went in after the blade for he did not pull the dagger out of his belly-and the filth came out.                                                                                               Judges 3,21-22                                                                           

   
 
 

 

ותשר דבורה וברק בן-אבינעם ביום ההוא לאמר:
בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יהוה: שמעו מלכים האזינו רזנים אנכי ליהוה אנכי אשירה אזמר ליהוה אלהי ישראל: יהוה בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם-שמים נטפו גם-עבים נטפו מים: שופטים ה, א-ד

On that day Deborah and Barak son of Abinoam sang: When locks go untrimmed in Israel, when people dedicate themselves-bless the LORD! Hear, O kings! Give ear, O potentates! I will sing, will sing to the LORD,   will   hymn the LORD, the God of Israel. O LORD, when You came forth from Seir, advanced from the country of Edom, the earth trembled; the heavens dripped. Yea, the clouds dripped water.                            judges 5 1-4

 
 
 
 
 
ויבא יפתח המצפה אל-ביתו והנה בתו יצאת לקראתו בתפים ובמחלות ורק היא יחידה אין-לו ממנו בן או-בת: ויהי כראותו אותה ויקרע את בגדיו ויאמר אהה בתי הכרע הכרעתני ואת היית בעכרי ואנכי פציתי פי אל יהוה ולא אוכל לשוב: שופטים יא, לד-לה
 Wen ephthah arrived at his home in Mizpah, there was his daughter coming out to meet him, with timbrel and dance! She was an only child; he had no other son or daughter. On seeing her, he rent his clothes and said, "Alas, daughter! You have brought me low; you have become my troubler! For I have uttered a vow to the LORD and I can not retract."                                               judges 11.34-35    

 
 
וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה ויבאו עד- כרמי תמנתה והנה כפיר אריות שאג לקראתו: ותצלח עליו רוח יהוה וישסעהו כשסע הגדי ומאומה אין בידו ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה: שופטים יד, ה-ו
So Samson and his father and mother went down to Timnah. When he came to the vineyards of Timnah for the first time, a full-grown lion came roaring at him. The spirit of the LORD gripped him, and he tore him asunder with his bare hands as one might tear a kid asunder; but he did not tell his father and mother what he had done. Judges 14, 5-6
 
 
ויהי אחרי-כן ויאהב אשה בנחל שרק ושמה דלילה: ויעלו אליה סרני פלשתים ויאמרו לה פתי אותו וראי במה כחו גדול ובמה נוכל לו ואסרנוהו לענתו ואנחנו נתן-לך איש אלף ומאה כסף: שופטים טז, ד-ה
After that, he fell in love with a woman in the Wadi Sorek, named Delilah. The lords of the Philistines went up to her and said, "Coax him and find out what makes him so strong, and how we can overpower him, tie him up, and make him helpless; and we'll each give you eleven hundred shekels of silver.                                 Judges16,4-5
 
 

ויקרא שמשון אל-יהוה ויאמר אדני יהוה זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם-אחת משתי עיני מפלשתים: וילפת  שמשון את שני עמודי התוך אשר הבית נכון עליהם ויסמך עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו: ויאמר שמשון תמות נפשי עם-פלשתים ויט בכח ויפל הבית על - הסרנים ועל-כל העם אשר-בו. שופטים טז, כח-ל

Then Samson called to the LORD, "O Lord GOD! Please remember me, and give me strength just this once, O God, to take revenge of the Philistines, if only for one of my two eyes. "He embraced the two middle pillars that the temple rested upon, one with his right arm and one with his left, and leaned against them; Samson cried. "Let me die with the Philistines!" and he pulled with all his might. The temple came crashing down on the lords and on all the people in it. judges 16 28-30  

 
 
ויתקבצו כל זקני ישראל ויבאו אל-שמואל הרמתה: ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה-לנו מלך לשפטנו ככל-הגוים. שמואל א  ח, ד-ה  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

All the elders of Israel assembled and came to Samuel at Ramah, and they said to him, "You have grown old, and your sons have not followed your ways. Therefore appoint a king for us, to govern us like all other nations."                                                                Samuel-8,4-5                                                                                                                                                           
     
                                                                                                 

 
 
 
 
ויהי-איש מבן-ימין ושמו קיש בן-אביאל בן-צרור בן-בכורת בן-אפיח בן-איש ימיני גבור חיל: ולו-היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבה מכל-העם:  שמואל-א-ט,א-ב 
  

There was a man of Bejamin whose name was Kish son of Abiel son of Zeror son of Becorath son of Aphiah, a Benjaminite, a man of substance. He Had a son whose name was Saul, an excellent young man; no one among the Israelites was handsomer than he; he was a head taller than any of the people:                                 I Samuel-9 ,1-2                                                                                                         

 
 
         
 
ויאמר דוד אל-הפלשתי אתה בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ואנכי   בא אליך בשם יהוה צבאות אלהי מערכות ישראל אשר חרפת: היום הזה יסגרך יהוה בידי והכיתך והסרתי את-ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלשתים היום הזה לעוף השמים ולחית הארץ וידעו כל-הארץ כי יש אלהים לישראל: שמואל א  יז,  מה-מו
 
David replied to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin; but I come against you in the name of the LORD of Hosts, the God of the ranks of Israel, whom you have defied. This very day the LORD will deliver you into my hands; I will kill you and cut off your head; and I will give the carcasses of the Philistine camp to the birds of the sky and the beasts of the earth. All the earth shall know that there is a God on Israel." Samuel- 1- 17, 45-46
         
 
 
 
 
 
 
 
והיה כי-קם הפלשתי וילך ויקרב לקראת דוד וימהר דוד וירץ המערכה לקראת הפלשתי: וישלח דוד את-ידו אל-הכלי ויקח משם אבן ויקלע ויך את-הפלשתי אל-מצחו ותטבע האבן במצחו ויפל על-פניו ארצה: ויחזק דוד מן-הפלשתי בקלע ובאבן ויך את-הפלשתי וימיתהו וחרב אין ביד-דוד: שמואל א'' יז מח-נ'

  When the Philistine began to advance toward him again, David quickly ran up to the battle line to face the Philistine. David put his hand into the bag; he took out a stone and slung it. It struck the Philistine in the forehead; the stone sank into his forehead, and he  fell face down on the ground. Thus David bested the Philistine with sling and stone; he struck   him   down  and killed him. David had no sword.                             1Samuel 17, 48-50                                                                                                                       

 
 
         לקבלת אינפורמציה על
תקופת השופטים הקש
For information about
THE BOOK OF JUDGESpress

 

 

http://www.tora.us.fm/tnk1/nvir/joftim/jnim.html

http://lib.cet.ac.il/Pages/sub.asp?kwd=4583

הציורים: כל הזכויות שמורות לאמן דניאל אופיר

Paintings: Copyright artist Daniel Ophir
 
 
 
 
 

כניסות