בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
   

 
---

פרשת ויקרא

"ויקרא אל משה"

טעם אות אל"ף קטנה

במילה ויקרא נמצא אות א' קטנה יש כמה הסברים במפרשים

כתב בעל הטורים שאצל בלעם נאמר "ויקר" לשון מקרה לרמוז לו שהקב"ה נגלה אליו במקרה

מה שאין כן אצל משה רבינו ע"ה הקב"ה נגלה אליו בדרך חיבה והוא לשון ויקרא.אומנם משה רצה לכתוב ויקר ,משום ענוותנותו הרבה,אבל היה מצווה מאת ה' לכתוב ויקרא.מה עשה כתב אותה בקטן שכל הרואה מרחוק קורא ויקר ומצד שני לא עבר ל ציווי ה' לכתוב ויקרא.

 

עוד אפשר להסביר הטעם שנכתב באות א קטנה,והוא ע"פ מדרש פליאה ,אומר המדרש "אתם ולא משה".

כוונת המדרש לומר שעיקר מטרתו של קורבן להכניע את האדם שיתחרט על מעשיו וישפיל עצמו,אמנם משה רבינו שהיה עמו מכל אדם פשוט הוא שאין צריך להביא קורבן וזה מה שאמר במדרש "אתם ולא משה.ויתכן שזהו כונת התורה בא' הזעירה לומר לאדם שיקטין את עצמו כמו אותה א' ע"י ענווה וממילא גם לא יצטרך להביא את הקורבנות כמו שאומר הכתוב "זבחי אלוקים –רוח נשברה".

 

עוד הסבר למדרש מובא בספר מדר יהונתן (לרבי יהונתן אייבשיץ מחבר ספר יערות דבש).הגמרא במסכת נדרים דף י' אומרת שאדם הנודר צריך לומר לומר בנדר קורבן לה' ולא לה' קורבן ,כיוון שאם יאמר בתחילה לה' חוששים שמא ימות,ונמצא הוציא שם שמים לבטלה.אומנם כל זה באדם רגיל,אבל משה שידע את יום פטירתו יכול לומר "לה' קורבן".

וזה מה שרמזה התורה "אדם כי יקריב מכם קרובן לה'" דהיינו שאם אדם מכם יקריב צריך לומר קורבן לה' אבל המדרש אומר "אתם ולא משה" שיכול לומר לה' קורבן.

 

ויש לפרש בזה מדוע אדם אומר לחבירו "שלום עליכם" והוא צריך להשיבו עליכם שלום"?

התשובה,שלום הוא אחד משמותיו של הקב"ה ולכן מי שמחזיר שלום חייב לומר תחילה "עליכם דחיישנן שמא ימות.אבל אותו  שמקדים שלום עליו נאמר כל המקדים שלום לחבירו מאריכים ימיו ושנותיו לכן יכול לומר "שלום עליכם".

 

יש מדרש אחד שאומר,כי שהקב"ה נתן למשה לכתוב את ספר התורה,הכין לו כמות  דיו הדרושה במדוייק לכל הספר תורה,אך משום מה נשארה טיפת דיו לבסוף.כשראה ה' יתברך שמשה עשה את מלאכתו נאמנה התיז טיפה זו על פניו וקרנו בהוד רוחני.ומהיכן היה אותו דיו?הרי הקב"ה הכין דיו במדוייק שיספיק לכל שישים ריבוא אותיות שבתורה!אלא מכיוון שמשה רבינו כתב אות א' זעירא נשאר מעט מן הדיו וזכה משה לקרינת עור הפנים.

 

אעם אחר לאל"ף קטנה על פי מדרש רבה (פרשת צו) אמר רבי אסיא למה מתחילים תינוקות של בית רבן ללמוד בספר ויקרא?מפני שכל מעשה הקורבנות כתובים בו,ומפני שהם טהורים ואינם יודעים טעם עון וחטא.אמר הקב"ה יבאו טהורים ויטעסקו במעשה טהורים,ואני מעלה עליהם כאילו עומדים ומקרבים לפני הקורבנות-העולם עומד בזכות תינקות של בית רבן שקורין קורבנות.

ובילקוט שמעוני פרשת פינחס:"כבשים בני שנה" (במדבר כח,ג) שמכבסים עוונות האדם ועושים אותו כבן שנה.ולכן האל"ף קטנה רמז שהקטנים יתחילו כאן ללמוד.

 

טעם אחר אל"ף לשון לימוד (אלופי ומיודעי) רמז שאין הלימוד מתקיים אלא במי שמשפיל עצמו ומקטין את ערכו.כמו כאן שמשה זכה לקריאת חיבה ויקר כיון שאמר "לא איש דברים אנכי".

 
טואול - בניית אתרים בחינם