בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
   

 

 

 

 

דרוש לפרשת צו בשנת תשכ"ט שאמר הרב משאש זצ"ל על אביו של הרב שמעון סוויסא הי"ו (מתוך ספר חם השמ"ש)

בפרשתנו צו את אהרון וכו' פירש רש"י מתורת כהנים.אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות,אמר רבי שמעון ביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס ע"כ,ובעל העקידה מאריך בזה,בענין מיד ולדורות הנאמר בקורבנות,דהלא בעוונותינו הרבים אין לנו מקדש וכהן,ומאי שייך לדורות,ומיישב דזהו מוסב על התפילה ,שהיא במקום קורבן,ונשלמה פרים שפתינו,כמ"ש ז"ל,זאת התורה לעולה למנחה וכו',והיא לעולם קיימת,ובזה מפרש ה' שפתי תפתחוכו' כי לא תחפוץ זבחי אלוהים וכו' ,ואומר אשר כי לא תחפוץ,הוא כמו כי יקרא,כי תשא וכו',שפירושם כאשר,ולכן גם כאן הפירוש,ה' שפתי תפתח,וזהו עולה במקום קורבן,ומפרש ואזיל הטעם,שהרי זבחי אלוקים עיקרם הוא רוח נשברה,שבירת הלב והוידוי שעם הקורבן,וא"כ הדין נותן,שבכל זמן שלב נשבר ונדכה אלוהים לא תבזה,ןלפי זה בא סיום המדרש על נכון,אמר רבי שמעון,ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס,היינו במקום שכל חיי האם תלויים בו,על דרך שאמרו,אין תפילתו של אדם נשמעת אחא אם כן משים נפשו בכפו,זאת אומרת שימסור את נפשו ואת חייו ביד השי"ת,ואין לו חסרון כיס גדול מזה,על כן בא הכתוב לזרז שיהיה בכוונת הלב,וכן מפרשים המתפלל צריך שיכוון רגליו רצה לומר שיכון כל סיבותיו למסבב כל הסיבות,והיינו לבטל כל מחשבותיו ותחבולותיו להשי"ת,וכן מפרשים,ואולי בעל העקידה עצמו כתבן,כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו,דמלבד הפשט,ר"ל מקום מוסב על המקום ברוך הוא,שהוא מקומו של עולם,אותו יתעלה הוא קובע בתפילתו,אז אלהי אברהם בעזרו,שגם הוא אמר,הרימותי ידי אל ה' אל עליון,וגם בדרך מליצי,יש לומר במקום שיש חסרון כיס,שנדמה להם שיש חסרון כיס על ידי בטלת  זמן התפילה,מן העסקים והמסחר,וזה עומד לשטן ולמפריע,וע"כ צריך ביותר הכתוב לזרז על זה.

 

ועוד נ"ל לפרש מאמר זה,דלכאורה מוגזם,שבשביל שקבע מקום לתפילתו ,יהיה אלוקי אברהם בעזרו!,ולא עוד אלא כשמת אומרים לו אי חסיד אי עניו מתלמידיו של אברהם אבינו ע"ה,והיום כל הקהל ראוי ואינו ראוי,כותבים שמם בבהכ"נ,ונראה לפרש ע"פ מעשה של רב אחד שבא להתפלל בבית הכנסת של הרב הארי זצ"ל,וקמו לעמידה לשמונה עשרה,וכל הקהל גמרו,וגם הרב האר"י שמתפלל ע"פ הקבלה גמר,התחילו הקהל לערער להתחיל החזרה,הרב האר"י לא הניח להם כדי לעשות כבוד לתורה,הרב הזה התאחר הרבה ואז עשה ג' פסיעות,הלך האר" ז"ל לקראותו,ואמר לו בואך לשלום,כיצד היתה הנסיעה,הרב תמה הלא זמן רב לא נסעתי,אמר ו הרב האר"י זצ"ל בעיני שכלי ראיתי שבכל שמונה עשרה  היתה נוסע,באתה חונן היית בפאריס,ובברכנו היית בלונדון,ואח"כ היית בניו יורק,וגמרת ובאתי להגיד לך כיצד היתה הנסיעה ע"ע.זהו כל הקובע מקום לתפילתו,לא על המקום בבית הכנסת אלא מדבר על תוך התפילה,כל הקובע מקום אחד לתפילתו,ואינו נוסע ממקום למקום,רק נשאר במקום אחד ובכוונה אחת בכל התפילה זה ראוי לו בריוח אותו שכר שאלוקי אברהם בעזרו,דזה לא קל לכוין כל התפילה כולה,שמצינו לאמוראים שלא עמדו בזה,ורבי יוחנן אמר,מחזיקינא טיבותא לרישאי,דכד מטי למודים כרע מנפשיה ור' פלוני היה מונה קורות בית הכנסת,וא"כ מי שזבה לכוין  בכל העמידה מראש ועד סוף ודאי מגיע לו כל הברכות הללו,ואני הצעיר בדרשותי בכל מקום על הציבור,הוספתי על זה לתת עצה לציבור כיצד יגיעו לכוון בכל התפילה,מראש וע"ס,וניסתי זה מזה כמה בעצמי ואמרתי שאנו רגילין לערבב הברכות,מגן אברם ,אתה גיבור מחיה המתים,אתה קדוש וכו,ומזה נמשך הבילבול ואי אפשר לכוין והתיקון להפסיק בין ברכה לברכה  כבליעת הרוק,אחרי מגן אברהם לעמוד כרגע,ומתחיל ענין חדש של מחיה המתים,וזה יתן לך לכוין מחדש ולדקדק היטב במה שאתה אומר מחדש,וכן אחר מחיה המתים תעמוד רגע ותתחיל בענין חדש של האל הקדוש,וכן על זה הדרך בכל ברכה וברכה עד שתגיע לסוף,ותראה שכיוונת בכל הברכות,ואמרתי את זה בכל מקום לפני רבני צרפת שהיו כאן וכולם נהנו, ובאו אח"כ לתת לי תודה על זה,שעשו זה וכיוונו בכל התפילה.גם אמרתי ליזהר שלא לכוין יותר מדי,שכן ראיתי שפעם הייתי במחיה המתים,וכיוונתי הרבה,ואמרתי מתי יגיע אותו היום,היום שבא אני מתגעגע לראות מר אבי זלל"ה שזה חמישים שנה שנלב"ע,
 
הרב מימון משאש ע"ה אביו של הרב שלום משאש זצ"ל
וביותר מזה מר זקני רב ועצום בישראל שלא זכיתי להכירו,מתי יגיע אותו היום,וכשגמרתי הכוונה מצאתי את עצמי בבריכנו,והפסדתי כוונת חמשה ברכות,ואמרתי שעיקר הכוונה פירוש המלות והלאה,ובזה בעז"ה נגיע אל האמת לכיון בכל מקום בתפילה,וה' יעזרנו לעבדו בלבב שלם ונפש חפצה אמן.
 
טואול - בניית אתרים בחינם