בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
   

 
  פרשת יתרו

יש לשאול על עצתו של יתרו מה היתה כל כך גדולה ?

והרי כל בר דעת יבין כיהיא עצה המתבקשת כדי להוריד את העול מעט ממשה צריך למנות שרי אלפים שרי מאות וכו' שיעסקו בשאלות הלכתיות פשוטות יותר . אם כן למה משה לא חשב על רעיון פשוט זה או שאר הזקנים בדור המדבר עד שבא אותו יתרו ויעצה ועוד שהיא חשובה כפרשה יתירה בתורה הנקראת יתרו

אלא יש לומר  שמשה רבינו חשב שמכווין שהוא שמע את התורה מהגבורה רק הוא יכול להנחיל אותה בצרוה הטובה ביותר לעם ישראל ולהורות הלכה ברבים על כל פרטיה וכל דקדוקיה ,כל שאלה שתשאלהוא יוכל לשאול את הקב"ה ולקבל תשובה,בא יתרו ומלמד אותנו שכל אחד מישראל יכול להיות כמשה ,לא בשמים היא!רק צריך לעמול בתורה  ולאסיק שמעתתא אליבא דהילכתא כל אחד לפי  מה שחננו הקב"ה.אחד שרי אלפים אחד מאות אחד עשרות כל א' ע"פ דרגתו ועמלו.

ראיה לדבר,אמרו חז"ל שמשה סירב לינוק ממינקת נכריה כיון שאמר פה שידבר עם הקב"ה ראוי

שינק מאשה נכריה!?? ומכאן פסק הרמ"א שראוי לא לישכור מינקת נכריה אע"פ שמצד הדין מותר.ולכאורה יש להקשות משה רבינו דוקא הוא שדיבר עם הגבורה מנע עצמו מכן,אבל למה גם אנחנו צריכים?!

אלא מכאן שכל אדם יכול להגיע לדרגה של משה! ולדבר עם ה' .

 

                              

 

עוד יש להסביר בטעם אחר,כי  באמת ישראל רצו להישאר בלי העצה כדי שכל אחד מישראל יהיה מקורב למשה רבינו ויוכל להנות מתורתו,ואף משה רבינו אהב את ישראל ולא יכל לסרב מלהעתר לבקשתם עד שהעמידם יתרו "נבל תיבול...." כי יש  למנות עוזרים שרי מאות ואלפים...

"וישמע יתרו כהן מדין"-וכי יתרו לבד שמע מה שעשה הקב"ה לישראל וכל העולם לא שמעו?והרי כתוב בשירת הים שמעו עמים ירגזון"?

אלא כל העולם שמעו ולא נשברו ויתרו שמע ונשבר ונכנע מלפני הקב"ה ונתקרב ליראתוונתגייר הוא,ובניוזכו וישבו בלשכת הגזית,ומזה טנו לוקחים מוסר שיתרו היה כומר גדול לעבודה זרה ולא הניח שום ע"ז שלא עבד אותה,ולבסוף ששמע מה עשה הקב"ה למצרים ולפרעה,וניסים ונפלאות לישראל קרע להם את היםועברו בתוכו בחרבה,וביזת הים,ןמלחמת עמלק,והמן והשלו-חזר בתשובה,מל עצמו ובני משפחתו ונתגייר.

"והייתם לי סגולה מכל העמים"

תהיו לי כנקודה זו ששמה "סגול",אשר כל כמה שתסובבנה לצדדים תשאר לעולם סגול.

כך גם בני ישראל כמה שמסובבים אותם ומטלטלים אותם בכל מיני גלויות ותלאות-לעולם ישארו יהודים.

"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש.אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל"

נראה לי בס"ד שבח האדם שבחר בו הש"ת יותר מן המלאך,היינו מפני דמלאך אין חידוש ופלא בקדושתו כי הוא רוחני ומשולל מחומריות,ולמה לא יהיה קדוש?

אך האדם שיש לו גוף חומר עכור,ועם כל זה יהיה קדוש זה פלא!

משל לאחד שהולך בשוקונמצא בחנות אחת הצורות העוף העשויות מעץ ואבן,אך היה עשוי בחכמה שהיה נראה לעניני כל חי שהוא עוף הפורח ממש בלתי הפרש כלל ויתאווה לקנותו,ויאמר לבעל החנותבכמה תמכור זה?

אמר לו:בעשרה זהובים אמר לו:שוטה,עוף פורח כזה נמכר פרוטות,ואיך תרצה בזה עשרה זהובים? אמר לו :זה עוף פורח-הוא מעשה שמיים,יש כמהו לאלפים ולרבבות,לכך נמכר בזול דמצוי הרבה,אך זה עשוי מחכמת אדם מעץ ואבן שהתחכם לעשות העץ עוף ממש,והוא דבר פלא אינו בנמצא-לכך מחירו יקר.

וכן הדבר הזה-המלאך אין לו חומר לכך קדושתו אינה פלא,ויש אלפים ורבבות מלאכים-שהם כולם קדושים,אך האדם שהוא בעל גויה חומרי אם יהיה קדוש דומה למלאך זה פלא וחידוש שאינו מצוי,לכך הוא חביב לפני הקב"ה ביותר.

ולזה אמר "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" ולא מלאכי מרום,אף על גב שהם יותר קדושים מכם,יען כי נמצא  בכם חידוש תרתי דסתרי,שאתם "גוי"-רוצה לומר גויה וגוף חומרי ,ועל כל זה הוא "קדוש".לכן נבחרתם אצלי שאתם עוסקים בתורה ומקיימים מצוות כמו שבת ומילה וכד'.

(מתוך הספר הולך תמים ופועל צדק פרשת יתרו)

טואול - בניית אתרים בחינם