בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
   

אתר קול האתר הכי מדליק ברשת

 

 

שתהיה לך סוכה מלאה בכיף ושמחה,
שכל מי שישב בה ירגיש את האהבה,
חג סוכות נפלא לך ולכל משפחתך !!
מאחל/ת: אילנה

נא להדליק רמקולים

 

 

 

 " ...'בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים לה" 
(ויקרא, כ"ג, לד-לו)

כאשר מוזכרת המילה חג במקורות הכוונה לסוכות

סוכות הוא אחד משלושת החגים הקרויים בתורה "רגלים"-סוכות, פסח ושבועות

וחג האסיף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה"  שמות  כ"ג

ושמחתם לפני ה' אלקכם שבעת ימים

 

  

 חג הסוכות ומצוותיו
חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים סוכות, פסח ושבועות.
בזמן שבית המקדש קיים חלה מצוה על עם ישראל, לעלות לירושלים
בשלושת הרגלים ולהקריב קרבנות בבית המקדש
חג הסוכות משופע במצוות רבות.
את הפסוק "שובע שמחות את פניך" תהלים טז, דרשו חז"ל
אל תקרי שובע אלא שבע.
אלו שבע המצוות, שהתורה ציוותה עלינו בחג הסוכות:

 שלמי שמחה  שלמי חגיגה  ערבה הדס לולב אתרוג סוכה

 

כי בסוכות הושבתי את בני ישראל -
הטעם שכתוב בתורה למצוות סוכה הוא הפסוק מספר ויקרא:
 "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל
בהוציאי אותם מארץ מצרים".
בתלמוד נאמרו שני הסברים לנימוק זה:
1. יש אומרים שבני ישראל ישבו ביציאת מצרים בסוכות ממש שהם עשו לעצמם,
והישיבה בסוכה, היא זכר לאותה ישיבה בסוכות.
דבר זה דומה לאכי
לת המצות בפסח שהיא זכר למצות שאפו ישראל לעצמם
ביציאה ממצרים.
2. הנימוק השני שנאמר בתלמוד מדבר על ענני הכבוד ש
הקיפן הקב"ה בעת היציאה
ממצרים. שני הנימוקים מצביעים על העובדה שהייתה על עם ישראל השגחת ה' מיוחדת,
והיא משמשת כבסיס לאמונתנו באמיתת מציאות ה' ועל בחירתו המיוחדת בעם ישראל.
מבחינה הלכתית הנימוק הנזכר מחייב שהסכך של הסוכה יהיה ניכר מתוך הסוכה,

כדי לקיים את "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל וכו' "
ומכאן שסוכה שהסכך שלה גבוה מאוד (למעלה מ 20 אמה) היא סוכה פסולה.
כי הסכך, שהוא עיקר הסוכה, לא מורגש מספיק.


 


מצוות סוכה
את הסוכה מקימים מתחת לכיפת השמים, במקום גלוי ולא מתחת לאילן או לבית או למבנה אחר.
אורכה ורוחבה של הסוכה, צריכים להיות לפחות שבעה טפחים על
שבעה טפחים. גובהה של כל דופן צריך להיות לפחות עשרה טפחים.
אסור שגובה הסוכה יעלה על עשרים אמה.

 הסכך
הסכך צריך להיות עשוי מגידולי קרקע תלושים, אך לא מדבר המקבל
טומאה, כגון: שברי כלים, קרשים שנעשו מהם בעבר כלים, סולמות,
ארגזים וכדומה; וכל שכן שאין מסככים בכלים עצמם.
כמו כן, אין מסככים בפירות ובירקות.

הסוכה-עמלנט 
הלכות סוכה, מכון ממרה 
על השינה בסוכה, הרב מאיר גרוזמן 
       מתוך דפי פרשת השבוע של אונ' בר-אילן
         
פרקי המשנה ממסכת סוכה, דעת 
מסכת סוכה, אתר סנונית 
לימוד מסכת סכה -משניות 

 

 

 

 

 

אושפיזין
        האושפזין-ברוכים הבאים,חגים 
   אושפיזין -הסוכנות היהודית 
   האושפיזין, אתר חבד

 

בתורה נאמר: "ולקחתם לכם ביום הראשון(של חג הסוכות),
פרי עץ הדר (הוא האתרוג)

וכפות תמרים (הוא הלולב
)
אלא שהמילה "כפות" כתובה בתורה בלי וא"ו כך: "כפת", כאילו לשון יחיד,
אע"פ שקוראים "כפות" כאילו רבים)
וענף עץ עבות (הם שלושת בדי ההדס)

וערבי נחל (הם שני ענפי הערבה).


ביום הראשון לנטילה מברכים שתי ברכות לפני הנטילה והם
ברכת "על נטילת לולב" שהוא הבולט שבמינים
וברכה שניה רק ביום הראשון, ברכת "שהחיינו".
בנות עדות המזרח נוטלות ללא ברכה.
צורת הנטילה:

כשלוקחים את ארבעת המינים ביד כדי לברך את ברכת המצוות
ולנענע את הלולב, נהגו ליטול את המינים כך שהאתרוג ניטל כשהפיטם
שלו מופנה כלפי מטה. כך עומדים בזמן הברכה ואחר כך אחרי סוף
הברכה או הברכות (על נטילת לולב ושהחיינו בנטילה הראשונה)
הופכים את האתרוג כך שפיטמתו כלפי מעלה וכך מנענעים את ארבעת
המינים.
 ולמה נהגו כך? אלא, שיש הלכה שנטילת האתרוג וכן כל המינים תהיה
כדרך גדילתם, היינו עם הפנים או העלים כלפי מעלה, כפי שזה גדל על העץ,
ורק כך יוצאים ידי חובה.
יש כלל שבכל מצווה שמברכים עליה תחילה, יש לברך ומיד אחר כך, לקיים
את המצווה. דבר זה נקרא "לברך, עובר לעשייתן", והנה, אם ייטול את
הלולב והאתרוג כפי דרך גדילתו, אזי בעצם נטילתן הוא כבר מקיים את המצווה,
אפילו אם לא עשה נענועים, ואם כך, הרי יוצא שהוא מברך אחרי קיום המצווה,
וזה סותר את הכלל של "עובר לעשייתן". לכן נהגו כאמור לקחת את האתרוג הפוך,
באופן שלא יוצא ידי חובה, כי זה לא "כדרך גדילתו", ורק אחרי הברכה מיד
הופך ומנענע וכך מקיים את המצווה.
מצוות הלולב
את מצות נטילת לולב מקיימים בכל יום מימי חג הסוכות (מלבד שבת).
זמן קיום המצוה הוא ביום - החל מזריחת החמה - ולא בלילה.
אם האדם משכים לצאת מביתו, ולא יהיה לו לולב לאחר מכן, רשאי הוא ליטול
את הלולב לאחר שעלה עמוד השחר.
בשעת קיום המצוה מחזיקים את הלולב עם ההדסים והערבות ביד ימין ואת
האתרוג ביד שמאל, כשהם צמודים זה לזה. תחילה, אוחזים את האתרוג
באופן שעוקצו מופנה כלפי מעלה ופיטמו כלפי מטה - הפוך מדרך גדילתו.
מברכים:
"ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת
לולב
", ומיד הופכים את האתרוג כשהעוקץ כלפי מטה והפיטם כלפי מעלה -
כדרך גידולו - ומנענעים את ארבעת המינים.

שמחת בית השואבה
 מצוות השמחה בחג הסוכות

על חג הסוכות נאמר שהוא "זמן שמחתנו". מצוה לשמוח ולענג את החג.
בזמן שבית המקדש היה קיים, היו שמחים בשמחת בית השואבה
בכל יום מימי החג, היו שואבים מים ממעין השילוח הסמוך לירושלים
 ומנסכים אותם על גבי המזבח .
במסכת סוכה מתאר התלמוד את גודל וריבוי השמחה, עד שאמרו
חכמים: "מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו".

בימינו, יש הנוהגים להרבות בשירות ותשבחות בלילי חול המועד סוכות
ולומר את חמש עשרה פרקי שיר המעלות שבספר תהלים
(פרקים קכ - קלד).
פרקים אלו היו נאמרים בבית המקדש בשמחת בית השואבה.
לאחר תפילת שחרית אומרים את ה"הלל".
במשך כל ימי חג הסוכות אומרים "הלל שלם", ללא דילוג
(שלא כבראש חודש שבו מדלגים על שני קטעים בהלל).
 
 
חג הסוכות והמים  
שמחת בית השואבה, חב"ד 
ניסוך המים, דעת 
שמחת בית השואבה,ערכים

סיפורים לחג סוכות
      סיפורים לחג, אתר חב"ד 

חג סוכות שמח ומהנה !!
לך ולכל בני משפחתך
מי יתן ויהיה לכם חג
הכי טוב כיף ומאושר
 
באהבה,

אילנה.

 
©כל הזכויות שמורות לאתר אילנהנאר2®
 
טואול בניית אתרים בחינם