בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
           

  
Shomrey.Brit.kodesh@gmail.com             
   דף הבית     צור קשר    מעלת הברית    שידור חי    הרוחות מספרות    ימי השובבים
    ספרים דיסקים    סיפורים אמיתיים מהארגון    הברית והמזל    גלרייה     רבי אהרן ראטה זיע"א    תיקון הברית
   מעלת מזכה הרבים    עדויות של מתחזקים    אין אור אלא היוצא מהחושך    אין עצבות/קרי לילה    מעלת וסגולת הברית    לתרומות
   מדוע יש מחשבות רעות    איסור גויה    אין ייאוש בעולם    השואה מהי?    עצה טובה    לתרומות
   על הארגון    הברית עם האלוקים    חומרת פגם הברית    מעונין לקחת חלק?    עולמה של אשה    שיעורי וידאו
 
    דף הבית
    שיעורים לשמיעה
    מפעילות הארגון
    שידוכים בטהרת הקודש
    חדשות וכתבות הארגון
 
 
 
 
 
בס"ד
 
 
 
 
חדש באתר בטהרת הקודש
על חומרת פגם הברית !
הזוהר הקדוש
"בטהרת הקודש"
מאמר השבועי מדברי רבינו הקדוש רבי אהרון ראטה זצוק"ל
פגם א':
הגמרא במסכת נדה אומרת אמר רבי שמעון בר יוחאי ארבעה
דברים הקב"ה שונא ואני לא אוהב ואלו הם:
א.הנכנס לביתו ואין צריך לומר לבית חבירו{שמא האשה עושה מעשה צניעות}
ב.האוחז באמה ומשתין.
ג.המשתין ערום לפני מיטתו.
ד.המשמש בחוסר צניעות.
והיסוד של כולם זה חוסר צניעות ואת זה הקב"ה שונא.
ולגבי האוחז באמה ומשתין מובא שם בגמרא רבי אליעזר אומר כל מי שאוחז באמה ומשתין כאילו מביא מבול לעולם וכתב הרב כי זה היה החטא ועון של דור המבול שהשחיתו זרעם על הארץ.ועכשיו בעוונות הרבים זה הזמן של הבירור האחרון של תכלית הזוהמא של דור המבול לכן המעשים שיש בימינו הם כמו הפקרות של דור המבול בהפקרות ובעזות {מצעדי גאוה}והשחתת זרע לבטלה וזה הסימן לבירור האחרון שבקרוב יבוא המשיח!
תראה אחי היקר מדברי הרב כמה העוון הזה שנאוי לפני האלוקים שלנו עד כדי כך שהאלוקים אומר שהוא שונא את זה וההתבטאות הקיצונית הזו של התנא האלוקי שאמר עליו האדמור מקארלין מה הקב"ה לכל אף רבי שמעון בר יוחאי לכל"
והוא רבי שמעון לא אוהב את זה.
"הלכה למעשה"
וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך אורח חיים סימן ג' סעיף יד':
לא יאחוז אדם {רווק} באמה וישתין מפני שמוציא שכבת זרע לבטלה.
וכתב המשנה ברורה שעל ידי שהאדם נוגע בגיד האדם יבוא לידי חימום ומוציא זרע לבטלה.
ומה יעשה האדם? יאחוז לא בעטרה כי אם ליד האשכים וזה מקום שלא מביא לידי חימום.
ומכאן כל אדם בר דעת יקבל על עצמו להיתחזק בעשרת ימי תשובה האלו להיכנס לפני החתימה ביום כיפור עם קבלה של שמירת הברית ומימלא יתקיים בו והסר ממנו מחלה ודבר וחולי וביזה מכל בני בריתך!
 
 
פגם ב':
תא חזי לא שלטין שאר עמין על ישראל אלא כד בטילו מינייהו קיימא דא,וחובא דא גרים לישראל לאשתעבדא בהון אומין דעלמא.
פירוש : מבואר מהזוהר הקדוש כי כל שליטת האומות בישראל רק על ידי פגם הברית רחמ"ל ואם עם ישראל שומרים את ברית הקודש אין שום אומה שישלטו עלינו! ואם כן מי שפוגם בברית ומשחית זרע לבטלה הוא גורם להרבות הגזירות ח"ו,ועל ידי פגם הברית תיכף שולטים אומות העולם!
 
 

פגם ב:

אמר רבי יוחנן כול המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה שנאמר: וירע בעיני ה' אשר עשה וימת גם אותו, הרי תראה שאדם שמשחית זרע לבטלה חייב מיתה כמו ער ועונן בניו של יהודה שהשחיתו זרעם והמית אותם ה'.

הודיעני נא את דרכיך

ולכאורה הרבה אנשים שאלו אותנו בארגון הקדוש כי אנו רואים הרבה רשעים שמשחיתם זרעם לבטלה ויש כאלו שעדיין חיים? והתשובה הראשונה למי שמאמין בתורה הקדושה היא שהמהרש"א הקדוש אומר על דברי הגמרא במסכת ברכות ששאל משה רבינו את הקב"ה ריבונו של עולם הודעיני נא דרכיך מפני מה יש צדיק וטוב לו,צדיק ורע לו רשע וטוב לו ורשע ורע לו? ומתרצת הגמרא למסקנה צדיק וטוב לו צדיק גמור, צדיק ורע לו צדיק לא גמור, רשע וטוב לו רשע לא גמור,רשע ורע לו רשע גמור.

והמהרש"א אומר רשע וטוב לו בגלל קצת מצוות שעשה בעולם הזה פורעין לו בהנאות של העולם הזה כדי להיפרע ממנו בעולם הבא להוליכו לגהינם עכ"ל.

והנה תשובה מחזקת למי שרוצה להיות מבין וישר בשיכלו, כי מי שעקום בשכלו צריך להתפלל הרבה לאלוקים שיזכה אותו לאמונה תמימה בדברי הגמרא הזו ודברי המהרש"א. ולכן צריך האדם להיזהר שלא להיות מחלקם של אלו הרשעים שמקבלים שכרם בעולם הזה ונפרעים מהם בעולם הבא. והתשובה השניה היא שמלבד מיתה ממש שהאדם מתחייב ישנה מיתה נוספת,שמבואר בספרי הקבלה ,ספר החיזיונות וכתבי האר"י הקדוש שכאדם חוטא יותר מידי הוא ממית את הנשמה הפנימית שלו,ולכן האדם חי אבל הנפש שלו מתה, וכל אדם שיש לו קצת רגש בליבו מרגיש זאת,שכאשר ח"ו נפל בעוון פגם הברית וכיוצ"ב הרגיש ומרגיש טעם מיתה ה' ישמור, כנודע מאנשים שמספרים לנו שהרגישו רק מקרי לילה וכל שכן משאר עוונות במזיד רחמ"ל.

וכאן צריך האדם לעורר להקב"ה את געגועיו לאלוקים ע"י שמצטער ומתחרט על זה, ובזה יתפרדו כל פועלי אוון ובוודאי שימחול לנו מלכנו על נתינת ליבנו אליו.

פגם ג':

ר' יצחק ור' אמי אומרים כל מי שמשחית זרע לבטלה כאילו שופך דמים שנאמר בנביא ישעיה נז': "הנחמים באלים תחת כל עץ רענן שוחטי הילדים תחת סעיפי הסלע אל תקרי שוחטי אלא סוחטי"

וכך מובא בזוהר הקדוש שהפוגם בברית גרוע מרוצח ששופך דמים של בן אדם אחר.שהשופך דמים הורג אחרים,וכאן הורג בניו ממש כי מכל טיפה מלביש את אשתו של השטן רחמ"ל ומקבלת הרוחניות טיפה בקירבה ויולדת מזה מזיקין הנקראים נגעי בני אדם ואלו הטיפות יותר קשה יותר לנתק מן הנשמה יותר מכל שאר קליפות שבעולם וגם מכל ביאות אסורות רחמ"ל מכיון שאלו נקראים בניו ממש רחמ"ל, כי יש שמוליד בגשמיות בנים ממזרים, כך הפוגם בברית מוליד ברוחניות ממזרים ,ואינו דומה לאלו שנבראו ע"י פגם זה של זרע לבטלה שנקראו בניו ממש.ועליו נאמר ב-ה' בגדו כי בנים זרים ילדו ולאחר מותו של האדם שהשחית זרע לבטלה הולכין אלו הבנים אחרי מיטתו,וצועקין אליו אבא הב לן חיי הב לן מזוני, ולא זזין משם עד שנוקמים ממנו נקמות גדולות בתמרורי תמרורין רחמ"ל,אוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה ה' ישמרנו.

ב ה' בגדו כי בנים זרים ילדו

וחשבנו בס"ד לומר רעיון מחזק מאוד בסיבת החולשה והרפיון שיש לכל יהודי או יהודיה בעבודת ה' ובהתלהבות בקיום התורה והמצוות.

שזה בעצם נובע מהעוון הידוע של פגם הברית זרע לבטלה ואצל הבנות חוסר הצניעות שגורמת לגברים לחטוא בזה העוון רחמ"ל.

וזו כוונת הפסוק ב ה' בגדו כלומר הסיבה שהאדם נחלש בעבודתו הרוחנית ומגיע לידי כפירה רחמ"ל ובגידה כביכול בריבון כל העולמים היא בגלל שילד והשחית בנים זרים להנאתו, והיינו זרע לבטלה או בת ישראל שגרמה על ידי חוסר הצניעות שבה לחטא הנורא. אבל ברגע שהאדם יעשה תשובה ממילא הוא מעלה את כל הנשמות בחזרה כמובא בספרי הקבלה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        כל הזכויות שמורות לארגון "שומרי ברית קדש"