בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
           

  
Shomrey.Brit.kodesh@gmail.com             
   דף הבית     צור קשר    מעלת הברית    שידור חי    הרוחות מספרות    ימי השובבים
    ספרים דיסקים    סיפורים אמיתיים מהארגון    הברית והמזל    גלרייה     רבי אהרן ראטה זיע"א    תיקון הברית
   מעלת מזכה הרבים    עדויות של מתחזקים    אין אור אלא היוצא מהחושך    אין עצבות/קרי לילה    מעלת וסגולת הברית    לתרומות
   מדוע יש מחשבות רעות    איסור גויה    אין ייאוש בעולם    השואה מהי?    עצה טובה    לתרומות
   על הארגון    הברית עם האלוקים    חומרת פגם הברית    מעונין לקחת חלק?    עולמה של אשה    שיעורי וידאו
 
    דף הבית
    שיעורים לשמיעה
    מפעילות הארגון
    שידוכים בטהרת הקודש
    חדשות וכתבות הארגון
 
 
 
 
 
לאקמא שכינתא מעפרא ולחזרה בתשובה של כל אחינו בית ישראל
אין רשות לשום אדם להעתיק חומר מהאתר ללא רשות המעוניין לזכות את הרבים יפנה אותם לכתובתינו שבאתר!
לצופינו היקרים הבאנו לפניכם בס"ד את כל התיקונים
המובאים בספר כי תצא למלחמה
 
 

פרק ג':

"אפשר לתקן"

מפורסם וידוע לכל את המעשה עם בעל "תנועת המוסר" רבינו ישראל סלאנטר זצוק"ל:

שפעם אחת ישב בביתו ולמד תורה ולפתע שמע רעשים מן החלון וכשהציץ ראה שיש אור דלוק למטה ומשם באים הרעשים, כשירד לבדוק את העניין גילה לתדהמתו שיושב שם סנדלר ומתקן נעליים לאור הנר וכששאל אותו הרב את אותו סנדלר לפשר מעשיו בשעה כה מאוחרת בלילה ענה לו כך:

"כל עוד הנר דולק אפשר לתקן את הנעליים" לא חבל לבזבז את הנר לשווא ?!

מששמע זאת רבי ישראל סלאנטר קפץ בשמחה ונישקו על ראשו והלך אל בית המדרש וקיבץ את כל תלמידיו ואמר להם דעו שהיום למדתי מוסר גדול ביותר מהסנדלר באומרו "כל עוד הנר דולק אפשר לתקן את הנעליים", מששמעו אותו תלמידיו לא הבינו ולא ירדו לעומק דעתו של הרב, והסביר להם הרב כתוב בפסוק "כי נר ה' נשמת אדם" והיינו נשמתו של האדם משולה לנר, וזה בעצם המוסר שיצא מדברי הסנדלר:

כל עוד הנר דולק כלומר כל עוד הנשמה של האדם בקירבו אפשר לתקן את המעשים. גם אם חס ושלום האדם הגיע לשיא השפלות אסור לו להתייאש ולומר כיון שאבדתי אבדתי אלא "תשב אנוש עד דכא" תשוב בתשובה אתה אדם אנוש אפילו עד דכדוכה של נפש {מס"כ ברכות}.

ואפשר לתקן מעשינו כל עוד אנו נושמים וחיים על כן נבוא אחים יקרים ונאמר מספר עצות נפלאות ל"תיקון הברית" וגם אם חס ושלום נכשלת צריך שתדע שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל תאמין שאפשר לתקן [ר' נחמן מברסלב].

התיקון הראשון: "לימוד ועסק התורה"

"הזוהר הקדוש" כותב שאם האדם לומד את התורה הקדושה הרי הוא כאילו מקריב כל הקרבנות שבעולם ולא עוד אלא שהקדוש ברוך הוא מכפר לו על כל עוונותיו ולא עוד אלא שמתקנים לו כמה כסאות לעולם הבא.

וכך דרשו חכמינו זיכרונם לברכה על הפסוק "זאת התורה לעולה למנחה לחטאת לאשם למילואים ולזבח השלמים" ללמדך שכל מי שעוסק בתורה הקדושה מעלה עליו כאילו הקריב כל אלו הקרבנות .

וכך אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת ברכות:

כל העוסק בתורה מוחלין לו על כל עוונותיו שנאמר "בחסד ואמת יכופר עוון" וכל העוסק בתורה יסורין בדלין {בורחין} ממנו.

וכך אומר המדרש פרשת קדושים אם נכשל אדם בעבירה מה יעשה ויחיה?אם היה למוד לקרות דף אחד יקרא שנים אם היה למוד לקרות פרק אחד יקרא שניים.

וכך מביא רבינו עובדיה יוסף שליט"א בספרו חזון עובדיה ימים נוראים בשם מר"ן החי"דא שהביא מה שכתב השל"ה בשם רבינו האר"י כל מה שתמצא בדברי הראשונים סיגופים ותעניות לכפרת עוונות לא נזכרו דברים אלו אלא למי שאין עמלו בתורה, אבל מי שתורתו אומנתו ועמל בתורה זאת היא תקנתו להיות עוסק בתורה בהתמדה ואין צריך להתענות פן יחלש ויתבטל מלימודו, והריי התורה נקראת אש ומים ומוציאה לרויה את העוסקים בה והיא תבלין נגד יצר הרע וכו'..

וכן כתב בשו"ת "זרע אמת" וזה תוקף דבריו:

"שאפילו אם חטא אדם בכריתות ומיתות בית דין אם הוא תלמיד חכם כיון שחזר בתשובה והוא עוסק בתורה תמיד בזכות התורה ינצל מן הייסורין.

וכך כתב מחבר הספר "מעבר יבוק" בשם רבינו האר"י ז"ל:

"ודע שכל מה שתמצא בדברי הראשונים סיגופים ותעניות והפסקים לא נזכרו אלא במי שאין עמלו בתורה אבל מי שעמלו בתורה ויודע דעת ויראת ה' זוהי תקנתו לעסוק בתורה, לכן אחים יקרים התיקון הראשון לפגם הברית הוא על ידי עסק התורה אדם שלומד תורה מטהר ומצחצח את נפשו [נפש החיים].

התיקון השני: "לבכות על אותו עוון"

כך מוכח מהזוהר הקדוש שמספר על אחד מהתנאים שהלך בדרכו ופגש באמצע הדרך אדם שפניו מלאים בטומאה ושאל אותו מה עשה שכך הטומאה נראית על פניו? ואמר לו בגלל עבירה ששכב עם ערות אחותו, והחל לבכות ולבקש על נפשו תיקון וענה לו שילך ויקח סיר וימלא אותו בדמעות על אותו עוון.

ולאחר מכן ירחץ את כל פניו באותם דמעות ותבוא אלי למחרת וכך עשה הלך ובכה כל הלילה על אותו עוון ורחץ את פניו, למחרת כשהגיע אל התנא ראה התנא כי נמחק עוונו ועשה תשובה שלימה בדבר.

רואים מזה המעשה אחים יקרים כי אדם שפגם בברית הקודש חייב אבל חייב לבכות על אותו עוון ידוע ועל הקוצים והדרדרים שנעץ בשכינה מחמת כן כמבואר ברמ"ע מפאנו זצוק"ל {כך שמעתי ממורי ורבי} וכך שמעתי ממורי ורבי שאמר על הפסוק:

"הזורעים בדמעה ברינה יקצרו"

"הזורעים" רומז על עוון פגם הברית עוון זרע לבטלה מלשון זריעה, אייך יוכלו לתקן את עוון פגם הברית ולהיות "ברינה" על ידי "בדמעה" כלומר על ידי שיבכו על אותו עוון ידוע יקראו מתקני פגם הברית.

וכך כותב בספרו בעל "שבט מוסר" רבי אליהו הכהן זצוק"ל:

אם אדם חטא באותו עוון יבכה על כך ויקח הדמעות האלו וישים על מצחו ויאמר כך: "יכבו דמעותיי חרון אפו עכל"ק.

כי אותו עוון עושה חרון אף, לכן אחים יקרים התיקון השני לעוון פגם הברית הוא על ידי בכייה על אותו עוון ידוע.

התיקון השלישי:"טבילה במקווה"

מובא בשם רבינו האריז"ל בספר שער המצוות פרשת כי תצא וזה לשונו שם:

"עניין הטבילה הנזכרת בגמרא מסכת ברכות דף כב לבעל קרי {מי שיצא ממנו שז"ל}או למשמש מיטתו ראיתי למורי ז"ל מקפיד בכל כוחו ונזהר לקיימה. ואף שהיה בגופו חולי קשה הנקרא שבירה רוצה לומר שנקרע הכרס ויוצאים בניי מעיים לתוך כיס הביצים וכיוצא בזה והטבילה מזקת מאוד לחולה זה עם כל זה לא היה מבטל לטבילה כלל.

ופעם אחת גזרה עליו אימו שלא יטבול בחורף ההוא ואחד מן החברים העיד לי בשם מורי ז"ל ששמע ממנו שאין דבר מועיל כל כך להשגת האדם בידיעה הזאת כמו בהיותו נזהר להיות טהור מטומאת קרי ושכבת זרע על ידי הטבילה שהיא הכי מועילה .

הריי לך אחי היקר דברי קודשו של רבינו האריז"ל כי הדבר הכי מועיל לתיקון פגם הברית לטבול במקווה ולהיטהר מעון פגם הברית.

וכך כתב "בשער רוח הקודש" דף ד עמוד ב וז"ל:

בעניין טומאת קרי אמר לי מורי ז"ל {האר"י ז"ל}:

"כי כל אותו היום מתגלה אותה הטומאה וניכרת במצחו אף אם טבל אלא שהיא גילוי דבר מועט, אבל אם לא טבל הוא נגלה אותו טומאה שם תמיד כל זמן שלא טבל.

לכן אחים יקרים אם חס ושלום האדם נכשל בקרי או באונס בעוון פגם הברית או יצרו נתגבר עליו והחטיאו יזדרז מייד באותו יום ללכת אל המקווה ולטבול כדיי להסיר אותה טומאה וכמובן חס ושלום מלחשוב שאחטא ואשוב למקווה אחטא ואשוב למקווה כי כל האומר כך אין מספקין בידו לעשות תשובה, אלא כנ"ל שאם אירע לך קרי או אונס אחר ואפילו נתגבר עליך יצרך תחזור בתשובה ותלך למקווה תחילה.

"כוונות המקווה"

וכך תכוון כשתיכנס למקווה ותטבול כמבואר בסידור הרש"ש וזל"ק:

יטבול טבילה אחת ויכוון להעביר מעליו כל מין זוהמת הנחש וכל מין טומאת ושליטת ואחיזת ד' שורשי הקליפה.

ואחר כך יטבול טבילה שנייה ויכוון לקבל טהרה וקדושה זוהי עיקר הכוונה.

ואם אדם מרגיש בנפשו לטבול עוד אז יטבול "ותומת ישרים תנחם" כי אין נחת רוח להקדוש ברוך הוא כמו אדם שעובד אותו בתמימות ומכווין בליבו לעשות נחת רוח ליוצרו מאהבה ויראת ה' טהורה, על כן נמצא שהתיקון השלישי לעוון פגם הברית זוהי טבילה במקווה.

"כוונה למקווה מהרב פינחס מקאריץ"

עיקר הכוונה שיכוון "אני הולך למקווה" לשם הדבר עצמו.

ועוד אמר אנו נוהגים לשהות קצת במקווה בתחילה מדיחין את הרגלים וגם צריך לכוון את הלב. ואמר בשם הרב מפרמישלאן "כתוב שעיקר כוונת המקווה ראשונה: כלי חרס שבירתו היא טהרתו "לכך צריך לשבר את הלב והיא עיקר הטהרה" כי האדם הוא כלי חרס.

"כוונה מהאר"י הקדוש"
כתוב בכתבי הארי ז"ל לכוון:

" שגג המקווה נגד אלוקים"

"וכתלי המקווה הוי"ה"

"וקרקע אדנ"י "לכוון מחשבתו קולו ודיבורו וכו..

מה שאין כן אם קופץ למקווה ועולה מיד איני יודע אם מועיל כלום . אף על פי שמיטהר מכל מקום אין זה עיקר הכוונה במקווה.{ר" פינחס מקאריץ}

התיקון הרביעי:

"זיכוי הרבים שלא יפגמו בברית"

צריך שתדעו אחים יקרים כי מובא בספר טהרת הקודש לרבינו אהרון ראטה זצוק"ל וזל"ק:

"והנה מובא בדברי רבותינו הצדיקים אשר אחד ממיוחדי וגדולי תיקוני הנפש מפגם היסוד להיות ממזכי הרבים אבל ידוע לכל בר דעת כי אי אפשר לכל אחד להיות ממזכי הרבים כי אפילו לפעמים שאדם חושב שהוא ממזכה הרבים יכול להיות שטעות בידו.

וכעת מבטיח הרב "לכן זהו בלי ספק מכלל מזכה הרבים בעזרת ה' מי שישתדל שגם אחרים ילמדו בזה החיבור "טהרת הקודש" שהוא נקרא מזכה הרבים ומבטיח הרב הבטחה שנייה "ובלי ספק שיקלוט כל אחד שיקרא בזה החיבור איזו הארה או שמירה למידת היסוד באיזה פרט בראיה בעשייה במחשבה או במעשה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה הצדיקים במה שהם חוטאים בזה מתקנים וכן מובא בזוהר הקדוש כי עיקר התיקון רק שבמקומות שפגם עכל"ק.

רואים מפה אחים יקרים שעיקר התיקון זה היכן שפגמת כלומר לתקן שאנשים אחרים לא יפגמו באותו עוון ידוע רחמ"ל.

"מעשה נפלא"

וכך מוכח ממעשה עם רבינו החפץ חיים זצוק"ל:

פעם אחת היה בתקופתו של הרב אדם שדיבר לשון הרע מאוד הרבה על רבינו החפץ חיים ולאדם הזה לא עבר הרבה זמן עד שפקדו אותו צרות וייסורים רבים, ומחמת זה נתעורר להבין שזה מחמת הלשון הרע שדיבר על החפץ חיים, והחליט כי עליו ללכת אל ביתו של החפץ חיים ולבקש ממנו מחילה, וכשהגיע אל ביתו של הרב החל לספר לרב על כל הייסורים שלו, והרב שמע ובירך אותו.

וענה לו האדם היהודי כי הוא חושב שהוא יודע על מה באו לו הייסורים על שדיבר על הרב לשון הרע ובא לבקש מהרב מחילה, וענה לו הרב הלא כבר דיברת לשון הרע עלי ואייך אתה רוצה שאמחל לך? והחל לבכות לרב ולהתחנן על נפשו שימחל לו.

ואמר לו הרב תיקח עט ודפים ותחל לרשום את כל הלשון הרע שדיברת עלי, והאדם אמר לעצמו נו ברוך השם עכשיו הלשון הרע שדיברתי על הרב יעבור על הדפים וירדו ממני והחל לרשום ולרשום ולרשום... "ה' יצילנו!" כמה שהוא רשם ולאחר שסיים אמר נו ברוך השם סיימתי ותיקנתי? אמר לו החפץ חיים עכשיו תקרע את כל הדפים שכתבת בהם את הלשון הרע. חשב האיש לעצמו טוב צריך להעלים ראיות ולמוחקם והחל לקרוע בשמחה, לאחר שסיים אמר לרב תודה רבה ענה לו החפץ חיים "לא סיימת" והאיש נדהם כעת מה?

אמר לו החפץ חיים כעת תפתח את החלון ותעיף את כל הדפים הקרועים מן החלון אמר לעצמו בטח שצריך להעלים ממש את הלשון הרע ואז אסיים .

לאחר שהעיף את כל הקרעים מהחלון ובא ללכת אמר לו החפץ חיים כעת לך תאסוף את כל החתיכות שעפו מהחלון אמר לו האיש בתדהמה "כיצד"? הלא הם עפו ברוח אמר לו החפץ חיים כיצד אתה רוצה שאמחל לך על הלשון הרע הלא מה שאמרת כבר עלה למעלה? עד כאן המעשה ששמעתי ממורי ורבי.

וידוע אחים יקרים כי החפץ חיים כתב בספרו שהתיקון ללשון הרע ללמד אנשים הלכות לשון הרע ולידע אותם על חומרת ואיסור דיבור לשון הרע ועל ידי זה נתקן אותו עוון.

ומפה נבוא ונדון קל וחומר בן בנו של קל וחומר שאם כך אמר לו החפץ חיים על לשון הרע "כבר דיברת" מה נגיד למי שפגם בברית הקודש "כבר פגמת" והורדת נשמות על ידי זה{כמבואר לקמן בפרק מאמר הגאולה האחרונה}.

אייך אתה רוצה לתקן זאת? אלא כדברי רבינו אהרון ראטה בשם הזוהר הקדוש אתה תזכה את הרבים שלא יפגמו בברית וזה נקרא תיקון של פגם הברית וזה אחד מהתיקונים הגדולים ביותר שילמדו בספר טהרת הקודש ולזכות אנשים שלא יפגמו בברית.

"מודעה חשובה"

וזה המקום והזמן לכתוב לכם אחים יקרים שצריך שתדעו שברוך ה' הוקם ארגון שנקרא "שומרי ברית קודש" על שם רבנו אהרון ראטה זצוק"ל שפועל רבות ופעל כבר רבות והוכיח עצמו רבות בעניין זיכוי הרבים שלא יפגמו בברית יש אנשים ששמעו "דיסק אחד" ויצאו מגויה לאחר מספר שנים שחיו עימה רחמ"ל. וכן הקונטרסים מספר "טהרת הקודש" רבים השיבו מעוון פגם הברית, ובכלל השיעורי תורה והדרשות שמוסרים כמעט בכל עיר ועיר ממרצי הארגון שמוסרים נפשם יומם ולילה בכדיי להפיץ ולידע את חומרת "עוון פגם הברית"

והדבר מצליח, וצריכים אנו מאוד עזרה רבה בתחילה כי יש כל כך הרבה מה לעשות ויש עוד הרבה דברים על הפרק כשיעור שבועי בכל עיר ועיר מספר טהרת הקודש, וכאתר האינטרנט שבו אנו מצילים בס"ד נפשות נידחות בסוף העולם מעוון פגם הברית ואיסור גויה.

וכן עלון חודשי ועוד הרבה דברים נפלאים שאנשים זקוקים לזה כמו חמצן שזהו הניסיון הקשה ביותר שנמצא בדורנו כמבואר בטהרת הקודש. על כן באנו בקריאת קודש לבקש עזרה לכל מאן דבעי ורוצה לזכות בטוב בעולם הזה ובבא .

"דעת גדולי ישראל על ארגון זה"

וצריך שתדעו אחים יקרים את דעת גדולי ישראל בעניין :

שהדבר הובא לפני הגאון רבינו חיים קנייבסקי שליט"א וששאלנו אותו תשובתו הייתה כך "נו, נו למה אתם מחכים" טוב, טוב מאוד!

ושהובא הדבר לפני האדמו"ר משומר אמונים שליט"א אמר הלוואי יהא חלקי מחלקכם בארגון הזה ושווה ללכת לסוף העולם בשביל להציל יהודי אחד מעוון פגם הברית"

ואלו גדולי עולם שדבריהם כגחלי אש ולכן אחים יקרים כל יהודי שיעזור ויתמוך בארגון זה כמובן שהוא כלול בתוך "מזכה הרבים שלא יפגמו בברית" ולכן כל מי שירצה יעזור ויתמוך בהוראת קבע או בעזרה גשמית אחרת או בעזרה רוחנית של התנדבות או כל דבר שיכול לעזור ולתמוך בארגון אשריו ואשרי חלקו ע"כ.

נמצא שהתיקון הרביעי אחים יקרים לעוון פגם הברית הוא לזכות את הרבים שלא יפגמו בברית וכל שכן וכל שכן מי שיפיץ חוברת זו וספר טהרת הקודש בקרב אחינו בני ישראל שמעלתו לא תשוער ויהי רצון שנהיה בכלל מזכה הרבים שלא יפגמו בברית ויתקנו כולם יחדיו את קודש הקודשים אמן כן יהי רצון.

ודע כי כל אחד שיתחזק מזיכוי הרבים שאתה תעזור לארגון להפיץ ולהציל נפשות יקרות מעוון פגם הברית, כל הנשמות האלו שהצלת יהיו לך לעולם הבא מליצי יושר שהצלת אותם משאול תחתיות, והקדוש ברוך הוא יתנהג עימך מידה כנגד מידה אתה הצלת את בני שלא יפגמו מפגם הברית, כך אני אמחל לך על פגם הברית.

התיקון החמישי:"ימי השובבים"

שובו בנים שובבים {ירמיה ג'}

כתב רבינו האר"י הקדוש "בשער רוח הקודש" עמ' סב תיקון כז וזה לשונו:

עניין ימי השובבים הנודעים הוא תיקון גדול לפגם היסוד, רוצה לומר שיש מנהג קדום בכל ישראל להתענות ארבעים יום רצופים, מיום הראשון של פרשת שמות, עד פרשת תרומה וקצת מפרשת תצוה ונתנו בהם סימן "שובו בנים שובבים" ראשי תיבות של המילה שובבים זה שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים. והנה עיקר התענית בארבעים ימים ההם לא נתקנו אלא על עוון הקרי, וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על עוון הקרי יותר מכל ימות השנה.

"הטעם לכך"

וטעם הדבר שזמן זה של פרשת שמות וארא וכו,,, מסוגלים להתענות על עוון הקרי יתבאר לך ממה שביארנו בעניין גלות מצרים בחומר ובלבנים מה ענינו דווקא בחומר ובלבנים, ושם נתבאר כי אותם אנשים שנשתעבדו בגלות מצרים, היו אותם הניצוצות של הנשמות שיצאו מאדם הראשון, באותם מאה שלשים שנה שפירש מן אשתו והיה מוליד שדין ורוחין על ידי טיפות קרי. וכל אלא הטיפות נתקנו בגלות מצרים ההוא.

ולכן בזמן של הפרשיות האלו בתורה שמות וארא וכו'.. ששם מדובר על גלות מצרים, יש בהם סגולה לקבל תשובת האדם המתענה בהם על עוון הקרי. ולכן הם מתחילים מן פרשת שמות מפני שאז בפרשה ההוא היה התחלת השעבוד, ומסתיימים בפרשת משפטים ששם כתוב כי תקנה עבד עברי, וענין הסמיכות של עבד עברי אל מתן תורה, כי אז נגמרו אותם הניצוצות להיתקן בענין כי תקנה עבד עברי עד כאן. והנה אחי היקר סגולה נפלאה מרבינו האר"י לתיקון היסוד והוא להתענות בימי השובבים, ואם האדם קשה לו מאוד להתענות, יכול לעשות פדיון לתעניות אלו, כפי ששמעתי ממו"ר בשם הבבא מאיר זצוק"ל, כי אדם שרוצה לפדות את העוון הזה [וכמובן שלא לחזור לסורו לפגום ולפדות חס ושלום] יפדה את אותם פ"ד תעניות כך: שיחשב כל תענית כארוחת צהרים עם שתיה, ובס"ד יתוקן לו כנגד פ"ד תעניות פ"ד פדיונות העוון הידוע.

והנה איזה מצוה גדולה יש יותר מלתרום את אותו פדיון של הפ"ד תעניות לארגון שומרי ברית קודש, שמרויח האדם בזה:

א. פדיון כספי לארגון של זיכוי הרבים.

ב. תיקון היסוד על פי הזוהר הקדוש שנקרא תשובת המשקל היכן שפגמת תתקן, כלומר שאחרים לא יפגמו.

ג. זיכוי הרבים שאין כדוגמתו.

ועוד הרבה דברים גדולים ביותר על ידי שתחלק ספרים ודיסקים המדברים בענין שמירת הברית, שברוך השם השיבו אלפים בתשובה מפגם היסוד על ידי הארגון הקדוש

שומרי ברית קודש על שם רבינו אהרון ראטה זצוק"ל.

התיקון השישי:

"קריאת התיקון הכללי"

ידוע ומפורסם לכל את מעלת תיקון הכללי שמי שנכשל בעוון פגם הברית הדבר מועיל לתיקון הברית.

וכן כתב בעל "שבט מוסר" רבינו אליהו הכהן בספרו שהדבר מועיל מאוד לתיקון פגם הברית.

ועיין בספרי רבי נחמן מברסלב זת"ע ועל כל ישראל מה שהבטיח בקריאת התיקון לתיקון הברית שמי שיקרא את תיקון הכללי הוא יציל אותו משאול תחתיות וזה צדיק יסוד עולם שקיבל מתנה זו של עשרה המזמורים שקיבל ממתיבתא דרקיעא. ויש בזה אריכות שלימה כי הדבר גדול ביותר ויהי רצון שנזכה לקיים את כל אלו התיקונים ולהגיע לשמירת הברית אמן ואמן.

תיקון הברית שאלתכם הנפוצה ...
איך מתקנים ??
הרי אם כל החיים נצום לא נצליח לתקן ?
לכל השאלות אנו עונים תשובה אחת .
 
 
רבינו האר"י ז"ל מביא את תשובת המשקל
כלומר :
במה שהאדם פגם שם הוא תיקונו אם פגם בברית יזכה הרבים
הרבה בעניין ברית לפי גודל פגמו ובזה יתוקן לו עוון
כלומר פגמת בברית תיקונך תזכה את הרבים שישמרו על הברית
ובזה יתוקן עוונך . אבל להבא לא לחטוא בעזרת השם.
 
ובשביל זה אנחנו פה וזוהי  אחת ממטרותינו העיקריות
זה שאנחנו מזכים את הרבים לשם שמיים חינם בדיסקים ספרים שלנו
על ידכם ובזכותכם ולזכותכם
אתם מבינים שאין יותר חשוב מפגם הברית אם קראתם את האתר
ושמעתם שיעורים אונליין או צפיתם .
אז תבינו מה זה לחלק אלפים של דיסקים וספרים כאלה ברחבי הארץ בכמויות רבות
כפי שראיתם בסרטי החלוקה באילת , תל אביב ועוד ...
עם ישראל במצב קשה מבחינת ברית וקדושה ועלינו להבין שכל הבעיות
שקורים משנה לשנה בעולם ובארץ , מחלות שפעות כל שנה מכה יותר קשה
כל שנה צרותיה מרובות משל חברתה , חם יותר , שפעת עופות , חזירים
סופות גלים רעידות אדמה רצח אונס , בגידות , ילדים מנאפים השם ישמור
ועוד מכות קשות פרנסה פריצות ככל שהיא תגדל ככה הצרות מתרבות
כי ככל שהפריצות גודלת פגם ברית גדל , אנו חייבים לזכות את עם ישראל כמה שיותר
כל אחד יכול לעזור לנו בחלוקה לתרום את ידו לשם שמיים גם לתקן את בריתו
וגם לזכות את הרבים בעוון הנורא במצב של היום אנחנו צריכים לחלק מיליונים של דיסקים ,  וספרים .
אז אם הבנתם תצרו עמנו קשר בדף צור קשר באתר .
 

        כל הזכויות שמורות לארגון "שומרי ברית קדש"