יוסי שוורץ
 מורה נהיגה לדרגה b ידני/אוטומט ומנהל מקצועי עד דרגה C1
 052-2700459 

 

איסור שימוש ברכב – מגרשי אחסנה

סעיפי פקודת התעבורה 57א(ב)(2) ו-57ו נכנסו לתוקף, ולפיהם רשאי שוטר לאסור שימוש ברכב לתקופה של 30 יום, ואם זו פעם שניה בתוך 3 שנים – ל-60 יום ובית המשפט רשאי להאריך עד 120 יום, לגבי רכב שנעברה בו עבירה הנמנית על התוספת השביעית לפקודה המופיעה בתחתית העמוד. תקנות אלה הן הוראת שעה והן תקפות עד 30.3.08. או אז יהיה צורך לחדשן, או … לבטלן.
 
אחסנת רכב
רכב שניתנה לגביו הודעת איסור שימוש, רשאי שוטר להורות לבעל הרכב, או למי שהרכב ברשותו באותה שעה, להעבירו או לגררו למגרש אחסנה שאושר לכך בהתאם לתקנות אלה, בתוך פרק זמן סביר שיינקב בהודעה.

מגרש האחסנה שיאוחסן בו הרכב, ייקבע בהתחשב בהצעתו של הנהג, מבין מגרשי האחסנה שיש בהם, באותה שעה, מקום לאחסון הרכב, ולאחר שהוצג לפניו המידע אודות מיקומם של מגרשי האחסנה והוצאות האחסנה בכל אחד מהם.

אם לא עבר הרכב למגרש אחסנה בתוך פרק הזמן הנקוב בהודעה או בצו איסור שימוש, יהיה רשאי קצין משטרה לגררו או להורות לגררו למגרש אחסנה באמצעות גורר שאושר לכך בהתאם לתקנות אלה, ובלבד שהבטיח כי הגורר נקט אמצעי זהירות סבירים הדרושים להבטיח את בטיחות הגרירה ולמנוע נזק לרכב בעת גרירתו.

איסור השימוש יחל במועד מתן ההודעה, ואולם בחישוב התקופה הנקובה בהודעה לא תבוא במניין התקופה שחלפה עד העמדת הרכב במגרש האחסנה.

מגרש אחסנה

כמגרש אחסנה ישמש רק מגרש חניה שראש מת"ן (מחלקת התנועה של משטרת-ישראל) אישר כי הוא מתאים לאחסנה ושמירה של כלי-רכב, וכי מפעיל מגרש האחסנה זכה במכרז להפעלתו שפרסמה המשטרה והוא עומד בתנאים שנקבעו בתקנות אלה ובתנאי המכרז.

תוקפו של אישור ראש מת"ן יהיה לתקופה שלא תעלה על 12 חדשים, וניתן להאריכו לתקופה נוספת של עד 24 חודשים.

ראש מת"ן לא יאשר מגרש כמגרש אחסנה אלא אם כן נתקיימו בו תנאים אלה:

1) הוא מגודר והכניסה אליו תהיה רק דרך כניסה מבוקרת;

2) הותקנה בו תאורה שתאפשר זיהוי של תנועת אנשים וכלי-רכב במשך כל שעות היממה;

3) על מגרש האחסנה תופקד שמירה כל שעות היממה בהיקף הנדרש לצורך פיקוח על תנועת אנשים וכלי-רכב;

4) משטרת-ישראל אישרה כי אין מניעה שמפעיל מגרש האחסנה ישמש בתפקיד זה.

שילוט מגרש אחסנה

מפעיל של מגרש אחסנה יציב במקום בולט לעין, בשער הכניסה למגרש האחסנה שלט בגודל בולט לעין, בעברית ובשפה נוספת, שבו יפורטו כל אלה:

(1) שם המפעיל של מגרש האחסנה ומספר טלפון לשם התקשרות עמו ועם אדם נוסף מטעמו במשך כל שעות היממה;

(2) שעות העבודה במגרש האחסנה;

(3) התעריפים לתשלום בעד מתן שירותי אחסנה ובעד מתן שירותי גרירה בהתאם לתקנות אלה. השלט, לרבות שפת הכיתוב נוסף על השפה העברית, יאושר בידי ראש מת"ן.

תשלום עבור האחסנה

בעד אחסנת כלי-הרכב ישלם בעל הרכב או מי מטעמו, למפעיל מגרש האחסנה שכלי-הרכב יאוחסן בו, תשלום בשיעור שהציע מפעיל מגרש האחסנה במסגרת מכרז לאחסון כלי-הרכב במגרש האחסנה או לפי הקבוע (ראו בהמשך), לפי הנמוך מביניהם, זולת אם בית המשפט הורה אחרת.

בעד גרירת כלי-רכב ישלם בעל הרכב או מי מטעמו, לגורר שגרר את כלי-הרכב או מי מטעמו, תשלום בשיעור שלא יעלה על הקבוע בתוספת, זולת אם בית-המשפט הורה אחרת.

רכב לא ישוחרר ממגרש אחסנה בטרם שולמו התשלומים בשל גרירת הרכב ואחסנתו, אלא אם כן בית-המשפט הורה אחרת.

התשלום יבוצע במזומן, בכרטיס אשראי ובכל דרך אחרת שיורה ראש מת"ן בנהלים.

ראש מת"ן יקבע נהלים לעניין תיעוד התשלום.

הסכומים המפורטים בתוספת יעודכנו אחת ל-18 חודשים, בשיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי, ואולם אם בטרם חלפו 18 חודשים לעלה המדד בשיעור העולה על 4% ממועד קביעתו או שינויו הקודם, יעודכנו הסכומים המפורטים בתוספת לפי שיעור עליית המדד החדש, לעומת המדד היסודי.

עלויות האיחסון והגרירה

סכום התשלום המרבי בעד העמדת כלי-רכב במגרש אחסנה לכל יום אחסון, יהיה כמפורט להלן:

(1) רכב שמשקלו הכולל אינו עולה על 4 טון – עד 47.21 שקלים חדשים;

(2) רכב שמשקלו הכולל עולה על 4 טון – עד 81.55 שקלים חדשים;

סכום התשלום המרבי בעד גרירת כלי-רכב, יהיה כמפורט להלן:

(1) רכב שמשקלו הכולל אינו עולה על 4 טון –

(א) עד 257.51 שקלים חדשים ל-30 הקילומטרים הראשונים או כל חלק מהם;

(ב) עד 5.15 שקלים חדשים לכל קילומטר נוסף.

(2) רכב שמשקלו הכולל עולה על 4 טון –

(א) עד 772.53 שקלים חדשים ל-30 הקילומטרים הראשונים או כל חלק מהם;

(ב) עד 10.30 שקלים חדשים לכל קילומטר נוסף.

לכל הסכומים הנ"ל ייווסף מס ערך מוסף כדין.

התוספת השביעית- העברות שבגינן יאסר השימוש ברכב !!

"סעיף" בפקודת התעבורה

"תקנה" בתקנות התעבורה

1. סעיף 10: נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, או מתן רשות על ידי בעל רכב או מי שהשליטה בידו לנהוג ברכב למי שאין בידו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב.

2. סעיפים 12א1 או 12א2: נהג חדש בתקופת ליווי הנוסע ללא מלווה, או נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו תקופת הליווי, המסיע ברכב יותר משני נוסעים לפני שמלאו לו 21 שנים.

3. תקנה 26(2): הנהג נתון תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים.

4. סעיף 36ב(ג): בעל רכב שנתן רשות לאדם אחר לנהוג ביודעו שהאדם איננו בעל רישיון נהיגה לאותו סוג רכב.

5. סעיף 62(3): נהג הנוהג בשכרות, או אדם שהוא שיכור בהיותו ממונה על הרכב (מלווה או מורה נהיגה).

6. סעיף 64א: הפקרת אדם אחרי פגיעה.

7. סעיף 67 : נהיגה בזמן פסילה.

8. תקנה 84א: הסעת נוסעים בשכר בניגוד לחוק.

9. תקנה 84(ב): הסעת נוסעים, במספר הגבוה מהמספר הנקוב ברישיון הרכב או/ו בתקנות התעבורה.

10. תקנה 85(א)(5): עומס-יתר במשאית.

11. תקנה 168: נהיגה שלא לפי שעות העבודה המותרות וההפסקות הנדרשות.

12. תקנה 308(ד): נהיגת רכב שהורד מהכביש עקב ליקוי מכני.

13. תקנה 502: נהג מונית המסיע יותר ממספר הנוסעים שנקבע ברישיון הרכב.

 צור קשר
מלאו פרטים ונשמח לתת מענה
 

עדכונים וחדשות

מבחני התאוריה במרכז הקבלנים במודיעין
 
 
ימי הפעילות: ב,ג,ד,. בין שעות 08:00-16:00
שישי - 08:00-12:00
נא להביא : "טופס ירוק" . ת.ז/דרכון .
ניתן לשלם במזומן\אשראי במקום 


ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בהוראות רשוות הרישוי לבין האמור באתר, יגברו הוראות רשות הרישוי ותקנות התעבורה
הנתונים באתר מובאים לידיעה בלבד כל שימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד.
טואול - אתרים באינטרנט