Tax Advisory and
Preparation Services 

Tel Israel: 09-8949676

Tel USA: 1-970-3USATAX3
(1-970-3878293)

35/9 Moshe Sne St.
Kfar Saba 4421673
Israel

E-Mail: ustaxstar@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ustaxstar/
 

Search :
מאמר בנושא שיתוף הפעולה בין הבנקים הישראליים לשלטונות המס האמריקאיים

אזרחים אמריקאיים שמחזיקים נכסים פיננסיים מחוץ לארה"ב מחויבים לדווח עליהם לרשות המסים האמריקאית

קיימים הבדלים בחוקי דיווח המס של תושבים קבועים לעומת אלו שאינם תושבים קבועים. תושבים שאינם קבועים פטורים בנסיבות מסוימות להצהיר על חלקים מסוימים בהכנסתם

המענק עבור כל ילד עשוי להגיע לסכום של עד $1,400. גובה הסכום תלוי בקרבה לילד במעמדו כאזרח אמריקאי ובגובה ההכנסה

שיעורי המס נקבעים לאחר ניכוי ההוצאות והזיכויים להם זכאי המדווח. בין הזיכויים הנפוצים נמצא זיכוי קבוע שגובהו נקבע לפי סטטוס המדווח ללא צורך בפירוט הוצאות, זיכויים עבור ילדים נתמכים, הוצאות על עסקים פרטיים ועוד

מחזיקי נכס בארה"ב יכולים לנקות בדיווחי המס את רוב עלויות החזקת הנכס ובכך לצמצם את חבות המס


דף הבית  |  Tax News |  Filing Information

Service Rates | Payment | About Us

www.ustaxstar.com
Tel (Office in Israel): +972-9-8949676
USA: +1-970-3USTAX3 (+1-970-3878293)
) 
2all Web Design