Tax Advisory and
Preparation Services 

Tel Israel: 09-8949676

Tel USA: 1-970-3USATAX3
(1-970-3878293)

35/9 Moshe Sne St.
Kfar Saba 4421673
Israel

E-Mail: ustaxstar@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/ustaxstar/
 

חבות מס לבעלי אישור תושבות קבוע לעומת אלו שאין להם אישור קבוע

קיימים הבדלים בחוקי דיווח המס של Residents לעומת Non Residents.  בפועל Non Residents פטורים בנסיבות מסוימות מלהצהיר על חלקים מסוימים מהכנסתם. במאמר זה ננסה להבהיר את ההבדלים בחוקי הדיווח.

1.      הגדרה של Residents Aliens לעומת Non Residents Aliens:

Resident Aliens אינם אזרחים אמריקאיים ואינם מחזיקים ב-Green Card אך זכאים לשהות חוקית וללא הגבלת זמן על אדמת ארה"ב ועברו את מבחן התושבות (יוסבר בהמשך).  הכוונה היא בד"כ לסטודנטים, מורים או בעלי מקצועות אחרים שעובדים בארה"ב ללא כוונת הגירה.

Non Resident Aliens הינם מבקרים שנמצאים על אדמת ארה"ב ללא אזרחות או סטטוס קבוע אחר (לדוגמא תיירים), או אנשים ששוהים מחוץ לארה"ב אך מחזיקים אינטרסים עסקיים בארה"ב.

 

2.      מיסוי על הכנסות של Non Resident Alien:

Non Resident Alien משלם מס רק על הכנסות שהגיעו ממקורות הכנסה אמריקאיים.  הוא אינו נדרשים לשלם מס על מקורות הכנסה בישראל או בכל מקום אחר בעולם.  לדוגמא, ישראלי שבבעלותו עסק מסחרי בארה"ב ועסק מסחרי נוסף בישראל. חבות המס היא רק על העסק האמריקאי. אין חובת דיווח על העסק בישראל.

 

3.      מיסוי על הכנסות של Resident Alien:

Resident Alien מחויב לדווח על כל הכנסותיו, אלו שמגיעים ממקורות הכנסה אמריקאיים ואלו שמגיעים ממקורות הכנסה זרים.  למדינת ישראל יש הסכם "אי כפל מס" עם ממשלת ארה"ב, לכן מס ששולם בישראל "ינוקה" מחבות המס בארה"ב.

 

4.      מבחן התושבות (Residence Test):

כפי שהוסבר בסעיף 1, Resident Alien חייב להיות בעל זכאות לשהות חוקית וללא הגבלת זמן ולעבור את מבחן התושבות.  מבחן זה מחייב את ה-Resident Alien לשהות בארה"ב לפחות 31 ימים במהלך שנת המס האחרונה ו-183 ימים במהלך 3 השנים האחרונות.

 

5.      בסיס המס (Tax Home):

Resident Alien שמוכיח שהוא גר במדינה שבה הוא משלם בקביעות מסים על הכנסותיו, וגם שהה בארה"ב פחות מ-183 ימים בשנת המס האחרונה, לא נדרש לשלם מסים בארה"ב.  למרות זאת חלה עליו חובת דיווח מלאה.  הפטור בתוקף גם אם ה- Resident Alien מחזיק דירת מגורים בארה"ב.

 

6.      סטטוס דיווח כפול.

תושבים שקיבלו Green Card במהלך השנה חייבים לדווח בסטטוס כפול.  לצורך זה עליהם לחלק את הכנסותיהם לתקופה שלפני שקיבלו Green Card ולתקופה שאחרי.

 

7.      Resident Alien שעוזב את ארה"ב חייב על פי חוקי המס להציג הוכחה שהוא שילם את המסים שהוא חייב ל-IRS.  במידה וההוכחה לא מוצגת, ידרש למלא דוח מס ולשלם את המס הנדרש בנקודת היציאה.  תושב שלא עובר את מבחן התושבות פטור מהגשת דוח המס בנקודת היציאה.


דף הבית  |  Tax News |  Filing Information

Service Rates | Payment | About Us

www.ustaxstar.com
Tel (Office in Israel): +972-9-8949676
USA: +1-970-3USTAX3 (+1-970-3878293)
) 
2all - Web Design