03-9038888
   מספר חינם 1801-079-011

 

הסכם לקוח

*** קוויק לינק 011 משנה סטטוס והופכת לחברה בע"מ. השינוי הינו חשבונאי בלבד. לא יתבצע שום שינוי בחיבור. נמשיך לשרת אתכם באופן מהיר ואיכותי בכל  באמצעי יצירת הקשר הקיימים

1. כללי

1.1 הסכם זה מפרט את תנאי ההתקשרות בין החברה ללקוח.

1.2 כל שינוי בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982 (להלן: “החוק”) או בתקנות שהותקנו מכוח החוק או כל שינוי ברישיון, שיש בהם בכדי להשפיע על תנאי ההתקשרות, ייחשבו כשינוי מוסכם של תנאי ההתקשרות.

1.3 על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

1.4 החברה תהיה רשאית להמחות כל זכויות ו/או התחייבויות על פי הסכם זה לצדדים שלישיים.

 

 

2. הגדרות

2.1 “החברה”-  קוויק לינק 011 לעסקים בע"מ.  ח.פ. 515143550

2.2 “לקוח”- כל מי שהתקשר עם החברה לצורך קבלת שירותים

2.3 "השירות" שירות התקשורת אותו מספקת החברה הלקוח.

2.4 "רישיון" רשיון ספק אינטרנט ממשרד התקשורת.

 

3. מהות השירות

3.1 שירותי תקשורת ובכללם קבלת קישור אינטרנט, קישור תמסורת, כתובת IP  קבועה וכל שירות המותר במסגרת הרישיון.

3.2 בכפוף להוראות כל דין, החברה תהא רשאית לשנות את תנאי השירותים ו/או חבילות ההתקשרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.4 החברה תוכל לשמור עותק מכל אמצעי הפניה ללקוח: דוא"ל, מכתבים, שיחות מוקלטות וזאת ע"פ כללי החוק.

 

4. חיבור

שיחות הטלפון שנתקיימו עם הלקוח וכן הזנת שם המשתמש והסיסמא על ידי הלקוח מהוות, כל אחת, את הסכמתו המלאה של הלקוח לכל תנאי הסכם זה. במידה והלקוח התחבר עוד לפני קבלת ההסכם, אזי המשך התחברותו לאחר קבלת ההסכם מהווה את הסכמתו המלאה לכל תנאי הסכם זה.

 

5. תעריפים

5.1  הלקוח ישלם  לחברה את התשלומים כפי שסוכם עמו והמפורטים בחשבונות אשר תגיש החברה ללקוח מעת לעת. גובה התשלומים יכול להשתנות בהתאם לתעריפי חבילת ההתקשרות אליה נרשם הלקוח ו/או התעריפים המפורסמים במחירון החברה כפי שיעודכנו על ידי החברה מעת לעת במידה ונסתיימה תקופת ההתקשרות במסגרת חבילת ההתקשרות.

5.2 תחילת חיוב תבוצע החל מיום החיבור לשירות.

5.3 התשלום עבור השירות יבוצע בין אם בוצע שימוש בפועל ובין אם לאו כל עוד לא ביקש הלקוח להתנתק.

 

6. תשלום

6.1 הלקוח יחוייב עבור השירות/ים אותם הוא מקבל מהחברה באמצעות אמצעי תשלום תקין אותם ימסור לחברה.

6.2 הלקוח ישלם לחברה תמורה עבור השירותים שסופקו לו על ידי החברה.

6.3 הרשומות של החברה בדבר צריכת השירותים על ידי הלקוח יהוו ראיה חלוטה בכל הנוגע לתשלומים עבור השירותים, והלקוח מתחייב לשאת בתשלום כל חשבון, אשר על פי רישומי החברה כאמור, מתייחס לשירותים אשר נצרכו על ידו.

6.4 הלקוח יפנה לחברה ויעדכן בכל שינוי באמצעי התשלום שבאמצעותו הוא משלם לחברה.

6.5 החברה תוכל לגבות את המגיע לה גם באמצעות גוף אחר הפועל מטעמה וברשותה.

6.6 כל תשלום אשר לא יתקבל במועד הפירעון הקבוע בחשבון ישא ריבית פיגורים, הפרשי הצמדה והוצאות גבייה עד לביצוע הגביה בפועל.

6.7  החברה תוכל לפנות לכל סעד אחר על מנת לגבות את המגיע לה.

6.8 התעריפים כוללים מע"מ. שינוי בשיעור המע"מ, ככל שיהיה, יביא שינוי בתעריפים.

 

7. שירות ותמיכה

7.1  הלקוח יוכל לפנות לחברה לקבלת שירות בנושאים טכניים, חשבונאיים או שיווקיים באמצעות פניה למוקד השירות בטלפון 03-9038888 או כל אמצעי אחר שיפורסם באמצעי הקשר של החברה.

7.2 השירות יימסר רק ללקוח הרשום לשירות לאחר הזדהות מול נציג התמיכה.

7.3השירות יתבצע על פי נוהלי החברה.

7.4 לקוח יוכל לפנות גם לנציג תלונות הציבור בטלפון ישיר המתפרסם באמצעי הקשר של החברה.

 

8. התנתקות

8.1 החברה רשאית לבצע ניתוק שירות בהתקיים מקרים אלה:

הלקוח הודיע שברצונו להתנתק מהשירות.

הלקוח לא שילם כמוסכם בהגיע מועד התשלום.

הלקוח הפר תנאי מהותי בהסכם ההתקשרות.

הלקוח ביצע בשירות המותקן אצלו שימוש לא חוקי או שגורם נזק לחברה או ללקוחות אחרים המחוברים באמצעות החברה.

התקבלה דרישה כזו מהרשויות החוקיות המוסמכות לדרוש זאת.

8.2 חרף סיומה של ההתקשרות מכל סיבה שהיא, ישלם הלקוח לחברה את חובו בהתאם להתקשרות, לרבות תשלום הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים והוצאות גבייה, אם יידרשו.

8.3 במידה והלקוח התחייב במסגרת חבילת ההתקשרות לתקופת מינימום ו/או קיבל ציוד מהחברה, אזי מיד עם ניתוק  השירות הוא יחויב בתשלום יתרת התשלומים כמפורט בתוכנית ו/או עבור הציוד.

8.4 לקוח הרוצה להביא לסיום התקשרות עם החברה יודיע לחברה באמצעים אלה:

מייל: support@011.org.il

פקס:  072-2445073

מכתב: תיבה 19 התע"ש 20 כפר סבא.

 

9. הגבלת אחריות החברה

9.1 החברה תספק את השירותים ללקוחות ע"פ ובכפוף לתנאי רישיון ספק האינטרנט שקיבלה ממשרד התקשורת. ידוע ומובהר שאיכות השירות והשירות בכללותו מושפע מגורמים נוספים שאינם באחריות החברה (תשתית, ציוד תקשורת, חשמל וכ'), שעלולות להיות הפסקות, שינוי קצב או הפרעות . למרות זאת, החברה תעשה כל שביכולתה לספק שירות איכותי ורציף.

9.2 קצב הגלישה של קישור האינטרנט הינו קצב הגלישה המקסימלי. קצב הגלישה מושפע מגורמים נוספים (תשתית פיזית, ציוד הלקוח, ספק התוכן וכ') העלולים להביא לשינויים בקצב.

9.3 ידוע וברור ללקוח כי רשת האינטרנט והמידע המועבר בה אינם בשליטת החברה והחברה אינה נותנת ולא קשורה בכל הנוגע למסחר או מידע או שירותים המסופקים באמצעותה על גבי הרשת.

9.4 מובהר כי החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף הנגרם ללקוח עקב תקלה או הפסקה בחלק מהשירות המסופק על ידה או בכולו הנובע מסיבות שאינן בשליטתה כגון בעיות ברשת החשמל, נזקי טבע, פריצה, שריפה, תקלה בציוד פיזי של הלקוח, בעיות תשתית, דרישות חוק, ניזקי תוכנה וכיוצ"ב.

9.5 החברה אינה אחראית ולא תישא בכל נזק הקשור לאבטחה, גיבוי והגנת המידע המצוי ברשות הלקוח.

9.6 החברה אינה אחראית ולא תישא בכל נזק הקשור לביצוע פעולות ע"י הלקוח שעוברות על החוק.

9.7 מובהר בזאת כי חבותה היחידה של החברה, באם תחול, תהא מוגבלת לנזק ישיר בלבד הנגזר כחלק יחסי מהעלות החודשית אותו משלם הלקוח לחברה (ולא תכלול נזקים עקיפים כגון אובדן עסקאות, אובדן מוניטין וכ') ובכל מקרה לא תעלה על הסכום אשר שילם הלקוח בפועל לחברה עבור שירותים המסופקים על-ידי החברה בשלושת החודשים שקדמו לאירוע קרות הנזק הנטען על ידי הלקוח.

 

10. שיפוי

10.1 האמור בהסכם זה, אינו גורע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל הסכם ו/או על פי כל דין ואינו ממעט מזכותה של החברה להיפרע מהלקוח בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו לה כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של הלקוח. הלקוח מתחייב לשפות את החברה באופן מיידי בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבויות/אחריות הלקוח בין על פי הסכם זה ובין על פי הדין.

10.2 נמנעה החברה מלאכוף את זכויותיה לפי ההתקשרות, אין משמעותה ויתור על זכויות כאמור או על זכותה של החברה לתבוע בגין הפרת זכויותיה (לרבות אכיפתן), והיא לא תמנע מהחברה אכיפת זכויותיה במועד מאוחר יותר, או בגין הפרה אחרת של תנאי ההתקשרות.

 

11. התחייבות הלקוח

11.1 הלקוח מתחייב לשאת בכל התשלומים במועדם, כמפורט בהסכם זה.

11.2 הלקוח ישתמש בשירותים בהתאם להסכם זה.

11.3 הלקוח ישתמש בשירותים בהתאם להוראות החוקים. בין יתר החוקים: חדירה לחומר מחשב שלא כדין, העברת נגיף מחשב למחשבים אחרים ו/או שיבוש מחשבים אחרים, האזנת סתר לתקשורת, ארגון ו/או השתתפות במשחקים אסורים, הגרלות והימורים ,פרסום והצגת תועבה ,פניה בדיוור ישיר ללקוחות, שימוש במערכות הצפנה ללא אישור גורמי ביטחון ,פגיעה בזכויות קניין רוחני של גופים ו/או משתמשים אחרים, פגיעה בזכויות יוצרים, פגיעה אסורה על פי הוראות חוק איסור לשון הרע.

11.4 הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, אשר נגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש לא תקין או לא חוקי שעשה הלקוח ו/או שנעשה באמצעותו.

 

12 מען הצדדים והודעות

12.1 כל הודעה, אשר תשלח החברה ללקוח לפי הכתובת שמסר לה או לפי כתובת אחרת עליה הודיע הלקוח לחברה – תחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה – בעת קבלת אישור מסירתה או העברתה.

מען החברה: התע"ש 20 כפר סבא.

 

13 סמכות שיפוט

13.1 מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בקשר להסכם זה וכל הנובע ממנו ינתנו לבתי המשפט בכפר סבא בלבד.

 

טואול הקמת אתרי אינטרנט