בניית אתרים בחינם


יום זכויות הילד הבינלאומי
חל ב-20 בנובמבר

"...זכותו הראשונה והבלתי ניתנת לערעור של הילד היא להביע את מחשבותיו ולקחת חלק פעיל בשיקולינו ובפסיקותינו על אודותיו. כאשר נגדל לכדי כבוד ואמון, כאשר הילד עצמו ייתן אמון ויאמר מה זכותו – תהיינה פחות חידות ושגיאות."  


יאנוש קורצ'אק

הצהרת זכויות הילד בישראל

 

היהדות רואה בכל אדם "עולם שלם" וכך היא גם מתייחסת

אליו מעצם בריאתו ב"צלם אלוהים".

לכן זכותו של כל פרט לקבל יחס של כבוד והגינות ,

להתחשב בצרכיו ולדאוג לשלמותו הנפשית והגופנית.

גישה זו באה להסדיר חיי חברה תקינים.

 

יאנוש קורצ'אק, האיש שמשנתו החינוכית דגלה ביחס של כבוד אל הילד ושטיפח את חברת הילדים הדמוקרטית, טען: "הילדים מהווים אחוז גדול של האנושות, של האוכלוסייה, של האומה, של התושבים, של האזרחים, חברים של קבע, היו, יהיו והינם..." (יאנוש קורצ'אק, מתוך "הזכות לכבוד הילד").

גישתו הייחודית של קורצ'אק בחינוך לחיים דמוקרטיים, נבעה מיחסו למבוגר ולילד כשווי ערך בחברה, מדאגה לחלש ומחינוך לאחריות כלפי הזולת.

  

שבוע זכויות הילד הבינלאומי, מזמן לכלל הציבור ובמיוחד לעוסקים בחינוך, דיון בנושאים העומדים בבסיסה של כל חברה דמוקרטית. בין נושאים אלה ניתן למנות: אחריות ומחויבות הפרט, סובלנות כלפי האחר, זכויות וחובות. הדיון בנושאים אלה מהווה נדבך חשוב בהכשרה נכונה של התלמידים לחיים בחברה המושתתת על ערבות הדדית וכבוד לזולת, תוך מימוש זכויותיהם כאזרחים שווים.

 

נושא זכויות הילד עוגן עד היום בסדרה של אמנות ומסמכים בינלאומיים, בחוזרי מנכ"ל, בחוק זכויות התלמיד ובחוקי חינוך אחרים. המסמך הבינלאומי החשוב ביותר בתחום זה הוא האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד, שנחתמה על ידי מדינת ישראל ב-3 ביולי 1990 ונכנסה לתוקף לאחר אשרורה על ידי ממשלת ישראל באוגוסט 1991. הממשלה מחויבת להתאים את  חוקי המדינה להוראותיה של האמנה.

המשימה המוטלת עלינו, אנשי החינוך, היא לחנך את התלמידים לעצב עמדות השומרות על זכויותיהם ואחריותם, תוך כיבוד זכויות של אחרים. עלינו להעלות למודעות כי בצד האחריות המוטלת על הילדים ובני הנוער בבית, בבית הספר, בתנועת הנוער ובקהילה, יש לעמוד על זכויותיהם כאנשים צעירים בעלי זכויות אדם ואזרח.

כמו כן, עלינו להקפיד על קיומן של הזכויות הבסיסיות של תלמידינו, האמורות להיות מעוגנות בנוהלי  בית הספר. ואלה הן הזכויות הבסיסיות :


א. הענקה: הזכות לחינוך איכותי ומותאם, הזכות לשוויון.

ב. הגנה: איסור על ענישה גופנית, איסור על ענישה   
    משפילה, חובת הדיווח על אלימות, שמירת סודיות, הגנה
    על פרטיות.

 ג. השתתפות: הזכות להליך הוגן, חופש הביטוי, חופש
    ההתאגדות.


דוגמאות לזכויות ילדים המעוגנות בחוק ובתקנות:

ü    הזכות לחינוך

ü    הזכות להישמע

ü    הזכות להשתתפות

ü    הזכות להגנה

ü    הזכות למידע

ü    הזכות לפרטיות

ü    הזכות לפנאי

כדי לקבל זכויות יש גם לקחת אחריות על אותן זכויות כי אין זכויות ללא לקיחת אחריות.

פרוש המילה זכות - רשות , תוקף חוקי לעשיית דבר מה.

פרוש המילה אחריות - נכונות לשמור ולקיים בכל עת ובכל מצב עיקרון מוסרי או חברתי. 

 

כל ילדה וילד בישראל זכאים ליהנות מזכויות ללא יוצא מהכלל, וללא כל הבדל של גיל, מין, גזע, אמונה, דת, מוצא, מצב בריאותי, שכלי, נפשי, או כל טעם אחר.

ב-10 בדצמבר 1948,
הכריזה האסיפה הכללית של האו"ם,
את "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם".
מאז, מציינים ביום זה את יום זכויות האדם.

 

אמנה בדבר זכויות הילד היא אמנה בינלאומית השואפת לקבוע את זכויותיהם הפוליטיות, האזרחיות, הכלכליות והתרבותיות של ילדים ומתבגרים.

מרבית חברי האומות המאוחדות אישרו אמנה זו, בין אם בצורה מלאה ובין אם בצורה חלקית. עצרת האו"ם הסכימה לאמץ את האמנה ולצרפה לחוקים הבילאומיים ב-20 בנובמבר 1989. בספטמבר 1990, האמנה נכנסה לתוקף, לאחר שאושררה על ידי מספר המדינות המינימליות הנדרשות. בישראל אושררה האמנה ב-4 באוגוסט 1991 ונכנסה לתוקף ב-2 בספטמבר 1991. האמנה חוברה במשך עשור על ידי ועדת האו"ם בדבר זכויות הילד והיא מגדירה כי ילד הוא כל ייצור אנושי מתחת לגיל 18, אלא אם כן חוק המדינה קובע גיל צעיר יותר.


למידע נוסף הקליקו כאן


אמנה זו התקבלה באו"ם במטרה להגן על הצרכים המיוחדים של ילדים. מאחר שהילדים תלויים במידה רבה במבוגרים, בעיקר בהוריהם ובמוריהם; ומשום שהסתבר כי לא תמיד מגלים המבוגרים את האחריות הנדרשת, ולא תמיד שומרים על זכויות הילדים - מצא האו"ם לנכון לנסח אמנה מיוחדת שתדגיש את מחויבותה של החברה לדאוג לצרכים הפיזיים,


                   אמנת האו"ם לזכויות ילדים

 

אמנה היא הסכם בינלאומי, בין מדינות וארגונים בינלאומיים.

המדינות החתומות על אמנת האומות המאוחדות לזכויות הילד מכירות בזכויות שונות המגיעות לכל ילדה וילד.

מדינת ישראל אישררה (כלומר, נתנה תוקף משפטי בינלאומי להסכם בין המדינות) את אמנת האו"ם לזכויות ילדים בשנת 1991.


לאמנה הקליקו כאן


ארבעת העקרונות המרכזיים בָּאֲמָנָה:

ü     עיקרון השוויון

ü     עיקרון טובת הילד

ü     עיקרון החיים, ההישרדות וההתפתחות

ü     עיקרון השתתפות ילדים בהחלטות הנוגעות לחייהם

הָאֲמָנָה קובעת כי אף ילד אינו צריך להיות מופלה לרעה מילדים אחרים גם לא מחמת מוגבלותו.

האמנה אומרת כי לילד עם מוגבלות הזכות לטפול מיוחד, חינוך והדרכה שמטרתם לעזור לילד להיות עצמאי ולאפשר לו חיים מלאים בחברה.

המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות  המפורטות באמנה זו ל כל ילד שבתחום שיפוטם, ללא הפליה משום סוג שהוא, ללא קשר עם גזע, צבע, מין, שפה, דת, השקפה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי, אתני, או חברתי, רכוש, נכות, לידה או מעמד אחר, בין אם של הילד, ובין אם של הוריו או אפוטרופסו החוקי.

לילד זכות להגנה מפני כל סוג של ניצול הפוגע ברווחה שלו.

זכויות הילד. זכות היא דבר שאני רשאית לקבל והיא נועדה להיטיב עימי, ולעומת זאת חובה היא דבר שעליי לעשות לטובת מישהו אחר והיא מחייבת. זכויות וחובות כרוכות אלו באלו, כלומר בצד כל זכות ישנה חובה.


כיתה ווירטואלית - הקליקו על המרובעים ותגלו דברים מדהימים....

https://drive.google.com/file/d/1BNWwMfh5FRURq-2P5YWAtVDIGdtAlqpD/view?usp=sharing
הקליקו על הדף לפתיחת קובץ PDF

קישור לאתרים


סרטון הסבר על זכויות הילד

סרטון זכויות הילד בחדר של חני

סרטון זכויות הילד

סרטון יום זכויות הילד הבינלאומי

יום זכויות הילד – פורטל ההוראה

יום זכויות הילד הבינלאומי – באתר מינהל חברה ונוער

אתר המועצה לשלום הילד

אמנת זכויות הילד - ויקיפדיה

הצהרת זכויות הילד בישראל

הצהרת זכויות הילד בישראל – עירית תל אביב יפו

זכויות הילד במשפחה – אתר משרד החינוך

המועצה הלאומית לשלום הילד

זכויות הילד – אתר מט"ח

הצהרת זכויות הילד של יאנוש קורצ'אק

יום זכויות הילד – מתי"א חולון

זכויות התלמיד -  אתר משרד החינוך

אמנה בדבר זכויות הילד – אתר בצלם

זכויות האדם וזכויות הילד – משרד החינוך – חומרי למידה

זכויות הילד – מתי"א בת ים

יום הילד הבינלאומי – חדשות גלים

לומדים זכויות , ספרות וקטעי שירה – אתר משרד החינוך

זכותי לדעת - סרטונים

זכויות הילד - סרטונים

זכויות הילד – מידע בסרטון

זכויות הילד – סרטון שירים ומידעהקליקו על התמונה לצפייה בסרטון או בקישור

https://www.youtube.com/watch?v=X0REsV1q7kE&feature=youtu.be


טואול - בניית אתרים בחינם