בניית אתרים בחינם
 
 
כסף

  Pearls Of Wisdom  
פנינים של חוכמה     00:7
by Linda Bond
מאת לינדה בונד
!Yoo hoo! Grandma! It's only me
הו יו! סבתא! זו רק אני!
Rosa called
קראה רוזה ,
.bustling into the light and warmth of the only room in the small stone cottage
מסתערת אל האור והחום של החדר היחיד בבקתת האבן הקטנה.
Mum's sent you some beef stew
אמא שלך לך קצת נזיד בשר,     00:22
she dumped her basket on the solid oak table
היא זרקה את הסל שלה על השולחן, העשוי מעץ אלון מלא. 
hung her red cloak on the back of the door and smoothed down her blue chequered school dress before busying 
תלתה את הגלימה האדומה שלה על גבי של הדלת והחליקה לתוך  השמלה  הכחולה עם המשובצת שלה
before busying herself by the huge iron bedstead on the far side of the room  
והלכה לשחק במיטת הברזל הענקית בצד השני של החדר
"Here, Grandma," crooned Rosa propping the old dear up on plumped pillows.
"הנה, סבתא," פיזמה רוזה משעינה  את הזקנה האהובה  על כריות תפוחות.
"?You are so bony," she remarked. "Shall I get you some stew"
''את כולך עור ועצמות'' העירה. ''רוצה קצת מרק?''     00:48
No thanks, child, I'll eat later," barked Grandma "
''לא תודה ילדה אני יוכל מאוחר יותר'' נבחה סבתא,
her voice deep and tuneless, like a saxophone full of gravel.
קולה עמוק ונטול מנגינה, כמו סקסופון מלא חצץ.
" , Oh, and Jack got you some more of that chicken broth for your sore throat,"
''או, וג'ק הביא לך קצת מרק עוף להקל על כאב הגרון שלך,''
Rosa continued, pulling back the covers to reveal a thin bandaged leg poking abruptly from an ankle length, pure white, nightgown
רוזה המשיכה, מושכת את השמיכה כדי לחשוף רגל דקה וחבושה מציצה מיתוך כותנת לילה הלבנה,
Blasted woodcutter and his meddling axe," groaned Grandma, inspecting the wounded leg with wide-eyed fearful curiosity.
''חוטב עצים ארור והגרזן הנדחף שלו
''  נאנחה סבתא, בוחנת את הגרל הפצוע בסקרנות מהולה בפחד.                                                 1:24
What was that?" asked Rosa absent-mindedly''.
''מה אמרת?'' שאלה את רוזה בהיסח דעת.
"I said, that's good dear. Your mum and Jack, permanent is it?"
"אמרתי, זה  טוב חמודה  שלי . אמא שלך וג'ק,  זה רציני ?"
They're so embarrassing," Rosa blushed. "They don't even notice me when they're doing all that kissy stuff," she tutted.
"זה כל כך מביך", הסמיקה רוזה. "הם אפילו לא שמים לב אליי כשהם נימרחים אחד על השנייה ", היא צקצקה.
Your leg's still swollen," she remarked, .
"הרגל שלך עדיין מתנפחת," העירה,
neat fingers picking and pulling at the blood-stained bandage.
אצבעות דוקרות  ומושכות בתחבושת המוכתמת בדם.     2:04
"Tell me about the outside world child, I sit here alone all day."
"ספרי לי על  העולם שבחוץ 
ילדה , אני יושבת כאן לבד כל היום."
  Grandma winced as Rosa cleaned the wound
סבתא התכווצה כשרוזה ניקתה את הפצע
You know Tom Godby, the minister's son?" Rosa said coyly''.
"את מכירה את טום בוייד, בנו של השר?" 
   אמרה  רוזה בביישנות .
That great lumbering fool," Grandma folded scrawny arms across her chest''.
"הטיפש המגושם הזה," סבתא שילבה את זרועותיה הכחושות על החזה שלה.
"Well," interrupted Rosa breathlessly," I think he's going to ask me tonight! And if he does, I shall say yes,
ובכן, הפסיקה אותה רוזה בנשימה עצורה ''אני חושבת שהוא יתחיל איתי איתי הלילה ואם הוא יבקש לצאת  אני אסכים''
 "Grandma, you know how Mum feels about the minister."
"Tis the minister's job to punish unmarried sinners, child."
"סבתא, את יודעת איך אמא מרגישה על השר". "זה תפקידו של השר להעניש את חוטאים שאינם נשואים, ילדה."                           2:56
In a theatrical flourish Grandma crossed herself and put her hands together in prayer. 
בתנועה מהסרטים  סבתא התיישבה בשילוב רגליים והצמידה את הידיים בתפילה 
.For a moment Rosa stopped and stared open-mouthed 
רוזה עצרה
לרגע  ובהתה בפה פעור. 
 .Then she noticed the twinkle in Grandma's eye
ואז  הבחינה בניצוץ בעיניה של סבתא .
. They erupted in girly giggles, a soprano and a baritone in simultaneous harmony
שני עיניה פרצו בצחוק,  כמו   זמר ותופפן בהרמוניה אחידה.
"
. I hope you don't mind," continued Rosa regardless, "I've asked Tom to meet me here"
" אני מקווה שלא אכפת לך", המשכתי רוזה בהתעלמת, "אני כבר בקשתי מטום לפגוש אותי כאן"     3:30
. Grandma took a deep breath and a long black tongue flicked across her lips
סבתא לקחה נשימה ארוכה ולשון שחורה וארוכה גלשה על גבי שפתייה. 
" . Can I get changed here Grandma? It won't take a mo. Then I'll get your supper"
"אני יכולה  להחליף כאן בגדים סבתא? זה לא יקח יותר משנייה . ואז אני יביא לך את הארוחת ערב שלך".
. Her grandmother nodded her consent
סבתא שלה הנהנה בהסכמה.
. Thanks Grandma!" She gave her grandmother's thin, bony, hairy hand an excited squeeze"
"תודה סבתא" היא אמרה ולחצה בהיתרגשות את ידה השעירה והכחושה של סבתתה.
Remind me to trim your nails before I go," she remarked casually "
"תזכירי לי לגזור לך את הציפורניים לפני שאני הולכת" היא אמרה באגביות       4:06
.Rosa quickly changed behind the curtain that separated the living and sleeping areas of the cottage
רוזה החילפה בגדים במהירות מאחורי הווילוד שהפריד בין אזורי המגורים  ואזורי שינה של הקוטג'.
. Well, will I do?" she said, re-appearing with a dancer's twirl "
ובכן איך אני ניראת ? אמרה נכנסת לחדר ריקוד סיבובי.
. Like a lamb to the slaughter," muttered Grandma grimly "
 "כמו צאן לטבח," מלמלה סבתא קדרות.
. What did you say?" puzzled Rosa "
"מה אמרת?" תהתה רוזה
, "Like a bride at the altar child, you look good enough to eat"
"כמו כלה בחופתה, את כל כך יפה פשוט לאכול אותך,"          4:34
, she rummaged around under her mattress and pulled out a string of pearls
 היא חטטה מתחת למזרן שלה והוציאה  מחרוזת פנינים,
  . shiny and translucent white in the candlelight
לבנבנה-שקופה וזוהרת לאור הנרות
" . They are a family heirloom, child. About time you had them"
"הם נכס משפחתי, ילדה. הגיע הזמן שהם יעברו אליך."
" . Grandma, they're so beautiful!" Rosa held it to her neck. "Do it up for me please" 
"סבתא, הם כל כך יפים!" רוזה קרבה אותו לצווארה. "סגרי לי את זה בבקשה."
, I call them my pearls of wisdom, child," explained Grandmother "
"אני קוראת להם פניני החוכמה שלי "הסבירה סבתא,
    5:15
. fumbling clumsily with the clasp
מדשדשת בצורה מגושמת עם האבזם.
" . Twenty four pearls, all individually selected by me"
"24 פנינים בחרתי אותן אחת אחת בצורה אישית."
. Rosa walked over to the wardrobe and admired the pearls
רוזה ניגשה אל ארון הבגדים, והתפעלה מהפנינים.
, Each pearl shone as if it had a life of its own 
כל פנינה נצצה כאילו היו לה חיים משלה,
. each slightly different in colour and lustre. Each as beautiful as the next
לכל אחת יש צבע וברק שונים במקצת מהשניה . כל אחת יפה כמו השניה.     5:40
. The powerful beauty of the necklace made Rosa feel different; alert and perceptive
היופי רב עוצמה של השרשרת גרם לרוזה להרגישה שונה; ערנית וחדת תפיסה. 
.The room seemed to shimmer and ripple as a pebble thrown into a pond
החדר נראה כאילו הוא מרצד ורועד כמו אבן שנזרקה לאגם,
.it shifted and changed like a theatre curtain lifting to reveal a new scene. And what a scene
הוא נע והשתנה כמו וילון שהורם מהבמה וחשף סצנה חדשה.ואיזה סצנה.
; Rosa noticed the dark, dirty poverty of the room
רוזה שמה לב לסירחון הממלא את החדר הדל והחשוך;
;the bony left-overs of meals strewn in dank corners
לעצמות משאריות  ארוחות חבויות בפינות טחובות;   6:20
. stink of animal that almost made her retch
הסירחון של בעלי חיים שכמעט גרם לה להקיא.
" ! Grandma   your ears, your teeth, they're all different"
"סבתא האוזניים, השיניים שלך, הם כולם שונים!"
…This was the last remark she ever made
זו הייתה ההערה האחרונה שהיא  אי פעם העירה ...
. Walking nervously through the darkening forest Tom Godby thought he heard the scream of a barn owl
שטום חתך בלחץ דרך היער  היה נידמה לו שהוא שמע צעקה של תינשמת.
. He didn't notice the svelte figure of a wolf limping off into the trees
הוא לא שם לב לדמות תמירה של זאב הצולע לעצים.    6:56
He didn't hear the choking sound as the wolf coughed up a blonde hairball 
הוא לא שמע קול משתנק שזאב ירק כדור שערות בלונדיני
. hairball and picked a small, white pearl from the centre of it
ואסף פנינה לבנה קטנה מתוכו.
. . Twenty-five," noted the wolf, threading a new pearl on to his necklace "
" עשרים וחמישה ", ציין הזאב, משחיל פנינה חדשה על השרשרת שלו ..
"Now to find twenty-six"
"עכשיו למצוא את עשרים ושש"סקרים בתשלום !
פרק יומי
 
פרקים קודמים