אורח


הוסף למועדפים שלח לחבר 
הוסף לדף הבית צור קשר 

חזרה לאינדקס העסקים
yoram dovovski
אם חיפשתם מידע על ייעוץ ארגוני ועל יורם דובובסקי הגעתם בדיוק אל המקום הנכון ! יורם דובובסקי הוא יועץ ארגוני עם שנים של ניסיון. להלן כמה דברים חשובים שאתם צריכים לדעת על ייעוץ ארגוני כיום בישראל : ייעוץארגוניהואתחוםהמתמקדבארגוןובתהליכיםבתוכוובסביבתו, ונועדלשפראתהתפקודשלו. ייעוץארגוניתומךבארגוןהמתמודדעםסביבהדינמית. במציאותזונדרשהארגוןלהגבירבאופןמתמידאתיכולותיווכושרהסתגלותו, כךשלמעשההואנמצאבאופןמתמידבתהליכישינוי. מטרתושלתהליךהייעוץלעזורלארגוןלהשיגאתמטרותיוולצמוח, תוךשהואמצמיחאתהעובדים. בעידןהידעמתבססתההבנהשהצלחתושלהארגוןתלויהברווחהשלהאנשיםהעובדיםבו, הנדרשיםלהביאיכולותאינטלקטואליותורגשיותמפותחותלהשגתמטרותהארגון. תפקידהיועץלסייעלמנהליםבארגוןלהביןולהגדיראתמטרותיובתוךהסביבהשבההואפועל, ולבחוראתהדרךהמיטביתלהשגתן. מרביתתהליכיייעוץארגונימתבצעיםעלידייועץחיצוני, הסיבהלכךשאדםחיצונינתפסבעיניהעובדיםוהמנהליםכיותרנייטרלי. יועץארגונימקבלאתהכשרתובאחתמהדיספלינותהחברתיות (כגון: פסיכולוגיהוסוציולוגיה), אךגםמהנדסתתעשייהוניהול. הייעוץהארגוניהואתהליךהמפגיששלושהעולמותתוכן: לעוד מידע על יורם דובובסקי אתם יכולים להיכנס לאתר של נופאר– בדקו עוד מידע על ייעוץ ארגוני שם. עולםהתוכןהמתמחהבאנשיםבארגון: מדעיההתנהגות, פסיכולוגיהארגונית, הנעה, הדרכה, שיטותתגמול, הערכהומשוב, עבודתצוותוכיוצאבזה. עולםהתוכןהמתמחהבמשימותהארגון: אסטרטגיהעסקיתושיווקית, מטרות, יעדים, הגדרותתפקיד, מבנהארגוני, שיפורתהליכיםוכו'. מקומושלהארגוןבסביבה: העוסקבמבנההרשתיהבלתיפורמלישלהארגון, מבנההחיבוריותויחסיהגומליןביןהאנשיםהפועליםבוובסביבתו. יחסיםעםספקים, מתחרים, לקוחות, בעליענייןועוד. הייעוץהארגונימתאיםלארגוניםאשרנמצאיםבתהליכישינוי, הןתהליכיצמיחהוהןתהליכיקיטון. כיום, יותרויותרארגוניםמשלביםפעילויותשלפיתוחוייעוץארגוניבניהולהשוטףשלהארגון. נשמח לתת לכם מענה על כל שאלה לגבי יורם דובובסקיבפוסטים הבאים שאנחנו הולכים להביא כאן.
 
 
   
טלפון :0983131843
מייל :
לחץ לשליחת מייל
אתר :
http://yoram-dovovski.co.il/
בחסות פורטל העסקים Powered By 2all.co.il
לחץ כאן אם לא הגעת לדף הרצוי

קישורים נוספים :
בניית אתרים
קידום אתרים
מדריך לבניית אתרים
מאמרים
אינדקס אתרים
שיתופי פעולה :
משחקים
www.2all.co.il
כל הזכויות שמורות ל
2all.co.il   בניית אתרים   וקידום אתרים באינטרנט  דוא"ל admin@2all.co.il תנאי שימוש באתר