• מאת סמחוביץושדי

עיקרי החוק לשינוי נטל המס (ועדת טרכטנברג)

ביטול המתווה להפחתת מיסיםבמסגרת החוק, בוטל המתווה שנקבע בחוק ההתייעלות הכלכלית התשס"ט-2009 להפחתת מס ההכנסה על יחידים ומס החברות. בהתאם למתווה הנ"ל, שיעורי המס היו אמורים לרדת עד ל- 39% ליחיד (מדרגה עליונה) ו- 18% לחברות, בשנת 2016.
2. העלאת מדרגת המס העליונה ליחידים
מדרגת המס העליונה ליחידים, העומדת כיום על 45% והייתה אמורה לרדת ל- 44% משנת 2012, תועלה ל- 48% משכר של כ- 41 אלפי ש"ח בחודש.
3. הורדת שיעור המס במדרגת המס השלישית ליחידים
הופחת שיעור המס השולי במדרגת המס השלישית מ- 23% ל- 21%. מדרגת המס השלישית חלה על הכנסה חייבת שמעל 8,660 ש"ח ועד 14,070 ש"ח, לחודש.
4. העלאת מס החברות
יועלה שיעור מס החברות בשנת 2012 ל- 25% ויבוטל כאמור המתווה להפחתת שיעור מס החברות.
5. שתי נקודות זיכוי לאבות
אב לילד עד גיל שלוש יקבל עוד שתי נקודות זיכוי (בשווי של כ- 420 ש"ח לחודש), בשל כל ילד. בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לילד שלוש שנים יהא זכאי האב לנקודת זיכוי אחת.
6. העלאת המס על רווחי הון, שבח מקרקעין, ריבית ודיבידנדים
יועלה שיעור המס ב- 5% ל- 25% ולבעל מניות מהותי - 30%, זאת למעט ביחס לאפיקים שקליים (כגון, אג"ח שקליות, פיקדונות שקליים וכו') לגביהם שיעור המס יוותר 15%.
לגבי רווחי הון ושבח מקרקעין, למעט רווחי הון מניירות ערך סחירים (לרבות מקרן נאמנות פטורה) ומוניטין שלא שולם בעדו, ההעלאה תחול רק על רווח שייצבר ממועד התחילה (1.1.2012). חלוקת הרווח לתקופות השונות תבוצע לינארית. לגבי הכנסות ריבית, ההעלאה תחול על ריבית שנצמחה ממועד התחילה (חלוקה לינארית).
7. העלאת שיעור מס שבח על רווח ממכירות איגוד מקרקעין בידי בעל מניות מהותי
הועלה שיעור מס שבח לבעל מניות מהותי באיגוד מקרקעין, מ- 20% ל- 30% (בדומה לרווחי הון אחרים).
8. העלאת שיעורי המס על נכסים היסטוריים
נקבעה העלאה הדרגתית של שיעורי המס על רווח הון או שבח מקרקעין במכירת נכסים שנרכשו לפני 1.4.1961.
9. העלאת מענק מס הכנסה שלילי
נקבע מענק מוגדל, במסגרת מס הכנסה שלילי, לאם עובדת ולאב חד הורי. תחילת התיקון מיום 1 בינואר 2013 והוא יחול לגבי מענקים שישלמו החל מיום 1 בינואר 2013 בעד חודשי עבודה בפועל בשנת 2012 ואילך.
10. העלאת הפטור על הכנסות ריבית מפיקדונות לאוכלוסיה מבוגרת
הוגדל הניכוי (פטור) מריבית על פיקדון או תוכנית חיסכון בתאגידים בנקאיים,כלהלן:
(1) בגין סכומים המשתלמים ליחיד שבשנת המס הגיעו הוא ו/או בן-זוגו לגיל פרישת חובה וביום 1.1.2003 מלאו לאחד מהם 55 שנים: מ-9,120 ש"ח ל-13,000 ש"ח.
(2) בגין סכומים המשתלמים לבני זוג ששניהם הגיעו לגיל פרישת חובה וביום 1.1.2003 מלאו לשניהם 55 שנים: מ-13,680 ש"ח ל-16,000 ש"ח.
11. ביטול פריסה של רווח הון מניירות ערך סחירים
בוטלה הזכאות לפריסה של רווח הון מניירות ערך סחירים.
12. הקטנת התקרה לתשלום ביטוח לאומי
הוקטנה תקרת ההכנסה המרבית לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי (לרבות דמי בריאות) מ-8 פעמים הסכום הבסיסי ל-5 פעמים הסכום הבסיסי (כ- 41 אלפי ש"ח בחודש
13. מקדמה בעסקאות במקרקעין
בוטלה חובת תשלום מקדמה בשל עסקאות במקרקעין (שנקבעה במסגרת תיקון 70), לפיה יש להעביר מקדמה בשיעור של עד 15% מסכום התמורה לה זכאי מוכר המקרקעין. הביטול יחול על עסקאות מיום 1.4.2013.


הוספת מאמר