• מאת קבוצת-פארטו

מדיניות סחר החוץ של ישראל – התועלות משינוייה

בעבודת מחקר מקיפה שביצענו בחברתנו, נעשה שימוש בתהליך הערכה אמפירי לבחינת משתנים מקרו כלכליים של המדינות המהוות שותפות סחר של ישראל והשפעתם האפשרית על הייצוא הישראלי. המודל האקונומטרי שפיתחנו מעריך את גמישות הייצוא הישראלי הכולל ללא יהלומים, כמו גם  גמישות הייצוא לכל מדינה בנפרד. המודל מפיק גמישויות יצוא חיוביות ביחס לסך כל היבוא של מדינה שותפת סחר וביחס לשער החליפין האמיתי. מטרת המחקר העיקרית היתה לספק ייעוץ כלכלי מושכל למקבלי ההחלטות במדינה בתחום מדיניות הייצוא, בהתבסס על תוצאות מודל כלכלי שפיתחנו ותרחישים שונים שהרצנו באמצעות המודל.

 תוצאות המודל מאפשרות להצביע על מדיניות הסחר האופטימלית לישראל, ולהשוות אותה למדיניות הקיימת כיום, וכך לגבש תכנית אסטרטגית חדשה לניהול סחר החוץ של ישראל.

בעזרת שימוש בנתוני פאנל פרטניים על ייצוא ישראלי ל-22 שותפות הסחר העיקריות, ניתן לספק ייעוץ אסטרטגי ייחודי המאפשר  מבט חדשני וממוקד יותר על האפקטיביות של מדיניות סחר החוץ הישראלית.

המודל שימש לבחינת הסכמי סחר חופשי בין מדינות, על מנת לספק ייעוץ עסקי באשר לכדאיות כריתת הסכמים כאלו בישראל. נמצא כי יש להסכמי סחר חופשי השפעה חיובית משמעותית על היצוא ועל כן מומלץ כי כל תכנית עסקית עתידית לקידום סחר החוץ הישראלי תכלול קידום הסכמי סחר חופשי עם מדינות שונות. כמו כן נמצא בעזרת המודל כי רמת שחיתות  גבוהה במדינת היעד הנה בעלת קשר לרמת ייצוא ישראלי נמוכה יותר. בעזרת שימוש בתוצאות ההערכה של המודל שפיתחנו, ותוך התחשבות במערך מדיניות סחר החוץ של ישראל, ניתן לספק ייעוץ כלכלי אפקטיבי לקובעי המדיניות בתחום סחר החוץ. בהתאם לתוצאות המודל גובשה תכנית אסטרטגית לרפורמה מוצעת במדיניות סחר החוץ, תוך הדגשת התועלות הפוטנציאליות של הרפורמה על תחזית הייצוא הישראלי.

על פי תוצאות ההערכה שבוצעה בעזרת המודל, נמצא כי ללא פיתוח מדיניות סחר חוץ חדשה, צפויה צמיחה כוללת של 74% בייצוא הישראלי במהלך השנים 2012-2020. ואולם, אם ייושמו המלצות לרפורמה במדיניות לפיתוח סחר החוץ של ישראל, שיעור הגידול הצפוי  כמעט ויוכפל, כאשר היצוא צפוי לגדול בסך של 135%.

© כל הזכויות שמורות לקבוצת פארטו בע"מ


הוספת מאמר