• מאת קבוצת-פארטו

חוות דעת שהוכנה ע"י פארטו עבור פרויקט "תחזית קיימות 2030"

ייעוץ עסקי הצופה פני עתיד נדרש להתייחס למגמות הצפויות בכלכלה הגלובלית והשפעתן הישירה והעקיפה על ישראל, החוזקות והחולשות האפשריים של המשק הישראלי והמדיניות הנדרשת לאימוץ על ידי המגזר העסקי בהיבט של מגבלות סביבתיות. פיתוח תחום הקלינטק מהווה אחד הנושאים המרכזיים שאליו צריך המשק הישראלי להיערך לקראת המציאות הכלכלית המשתנה ברמה הגלובלית.
בעזרת ייעוץ כלכלי ו ייעוץ אסטרטגי נכון יכולה ישראל ליהנות מפירות הצמיחה המואצת בכלכלה
העולמית, תוך אימוץ גישות סביבתיות בניהול, ייצור ורגולציה.
יש לגבש תכנית אסטרטגית עם יעדים ארוכי טווח שיחייבו ושיהיו מקובלים על כלל ה"שחקנים" במשק.
הגורמים הפעילים במשק חייבים לגבש תכנית עסקית שתקדם תפישות ודרישות אלו. שילוב ושיתוף
פעולה בין הסקטור העסקי למגזר השלישי ולרגולטור הכרחי על מנת לקדם את ישראל בנתיב
הרצוי כלכלית וסביבתית.
להלן הנקודות המרכזיות הדורשות טיפול והתייחסות במסגרת עיצוב המדיניות הכוללת:
פעילות ישראל בשוק העולמיכיום יעוץ כלכלי מקצועי נדרש להתמודד עם השאלה האם הפעילות היצרנית בישראל גורמת לסיכונים אפשריים ברמה המקומית ו/או למדינות אחרות ברמה הגלובלית. ייצוא של טכנולוגיות נחותות או המהוות פגיעה סביבתית למדינות מתפתחות, מגביר את הייצור הישראלי בטווח הקצר - אולם הוא אינו נכון מבחינת המגמות הגלובליות ולא ימשך בטווח הארוך.
אימוץ ייעוץ עסקי בגישה חדשה הנוגעת לצמיחה הכלכלית - שינויי המדיניות בישראל בתחום
החקיקה והתקינה והצטרפותה לארגון ה OECD, המגבלות וההתאמות הסביבתיות שלקחה על עצמה, מהווים תחילתו של התהליך. ארגוני המגזר השלישי קובעי המדיניות הפנימו את המגמות הנדרשות וכעת יש לרתום את המגזר העסקי, התעשייתי והפיננסי לנושא.
מקומו של המשק הישראלי –תעשיית ההיי-טק הישראלית בשילוב כוח אדם מקצועי, טכנולוגי ואקדמי יוכלו לסייע בביצוע "הקפיצה הטכנולוגית" הנדרשת במטרה לשמר את ישראל בחזית העשייה. זיהוי מוקדם של מגמות אלו והכוונת משאבים, יכולים להניב פירות כבר בטווח הבינוני ולשמור על יתרונה התחרותי של ישראל בשווקי העולם. מכאן, השקעה בתחום ה - Clean Teach היא מתבקשת.
המדיניות הציבורית - על קובעי המדיניות להביא להערכות מבנית שתאפשר קבלת ההחלטות הנדרשות, הכוונת והשקעת המשאבים הנדרשים על מנת להטמיע באופן יעיל ובר קיימא את תפישות הניהול, התכנית העסקית ומדדי הביצוע. הרגולטור נדרש להתוות יעדים ברורים, תוך קידום פעילות בשורה של תחומים נדרשים.
© כל הזכויות שמורות לקבוצת פארטו בע"מ


הוספת מאמר