עדות מומחה

  • 08-05-2014
  • מאת ediavi

סדר חקירת העדים בבית המשפט

סדר חקירת העדים בבית המשפט

מאמר פרי עטו של עו"ד אדי אבינועם, משרד עורך דין פלילי בראשון לציון.

משהוגש כתב אישום כנגד נאשם ומשפטו החל במתן תשובתו לכתב האישום והוא כופר בעובדות כתב האישום, המייחס לו עבירה כזו או אחרת, קובע בית המשפט מועד או מספר מועדים לשמיעת הראיות בתיק שתחילתן בהשמעת/הבאת הראיות מצד המדינה המאשימה.

השמעת / הבאת הראיות מטעם המדינה באמצעות עדיה השונים, נקראת פרשת התביעה שסופה בהכרזת המדינה "אלו עדיי" ולאחריה תשמע פרשת ההגנה, קרי פרק שמיעת המשפט בו ההגנה מביאה ראיותיה.

משמשמיעה המדינה עדיה אחד לאחד, ראשית חוקרת המדינה בחקירה ראשית את העד מטעמה באופן בלתי מדריך כלומר בשאלות כלליות אשר אינן "שותלות" את התשובות הרצויות למדינה בפי העד.

ברם, קיימים חריגים לכך הבאים לידי ביטוי, משהוכרז העד על ידי הצד שהביאו למתן עדות, כעד עויין, למשל על רקע סתירות מהותיות היורדות לשורש הענין משמשווים עדותו של העד מחוץ לכותלי בית המשפט לעדותו על דוכן העדים בבית המשפט. במקרה שכזה, משהוכרז העד כעד עויין, בית המשפט יתיר לצד שהביא עד זה לחקור את העד בחקירה נגדית שעיקרה הצגת שאלות מדריכות לעד ותוך נסיון לפגוע באמינותו ובמהימנותו. חריג נוסף המאפשר לחקור עד בחקירה נגדית למרות שזומן להעיד על ידי צד מסויים, מתקיים כאשר העד הופיע ברשימת עדי התביעה אך המדינה וויתרה על עדותו ואז מתקיימת אפשרות להגנה להביא עד זה להעיד ולחוקרו בחקירה נגדית.

משסיים עד להעיד מטעם הצד שהביאו לעדות בבית המשפט בחקירה ראשית, ייחקר הוא על ידי הצד שכנגד בחקירה נגדית שמטרתה קעקוע עדותו של העד תוך נסיון לפגיעה באמינות גרסתו או באמינותו שלו.

בסיום חקירתו הנגדית, אפשר שהצד שהביאו מלכתחילה לעדות בבית המשפט יחקור העד בחקירה חוזרת, שמטרתה הבהרת נקודות שעלו מן החקירה הנגדית ואולם אין בחקירה חוזרת משום "מקצה שיפורים" לנקודות שלא עלו מן החקירה הנגדית.

בתום חקירת העד על ידי הצדדים, יש ובית המשפט מעצמו שואל את העד שאלות שבעקבותיהן יש שבית המשפט יתיר לצדדים לשאול העד שאלות נוספות.

מאמר מפרי עטו של עו"ד אדי אבינועם, משרד עו"ד פלילי.


הוספת מאמר