• 18-05-2020
  • מאת hitalick

תופעת הזנות: הגדרות, גישות, מאפיינים והשלכות

בחודש יוני 2016 שרת המשפטים איילת שקד הקימה צוות בין משרדי בראשות מנכ"לית המשרד אמי פלמור שמטרתו
לבחון את הכלים לצמצום צריכת הזנות בישראל, וכן לבחון את האפשרות לקביעת עבירה של צריכת שירותי ונערות הליווי.
הצוות כלל נציגים ממשרדי הממשלה השונים להם נגיעה בעניין, והם: משרד המשפטים, המשרד לבטחון הפנים ומשטרת
ישראל, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד הבריאות, המשרד לשוויון חברתי ומשרד האוצר.
במסגרת מפגשיו, נחשף הצוות לעמדות השונות הנוגעות לדרכים להתמודדות עם הזנות. בפני הצוות הופיעו נציגי ארגונים
שונים, נציגי אקדמיה ומשרדי ממשלה אשר עוסקים בתחום. אלה הציגו גישות שונות לניתוח התופעה ולהתמודדות עימה.
מעבר לכך, הצוות ערך סיור בדרום תל אביב וביקר בהוסטל ובדירת החירום של "סלעית" 1 וכן ביקר במרפאת לוינסקי 2
המופעלת על ידי משרד הבריאות שבתחנה המרכזית בתל אביב. וכי במהלך הסיור התקיים מפגש ושיח פתוח עם מספר
נשים אשר נמצאות במעגל הזנות, ונשים אשר נמצאות בהליכים שיקומיים ויציאה ממעגל הזנות.
כמו כן, במסגרת עבודת הצוות נעשתה למידה של מודלים שונים מהאיחוד האירופי על דרכי ההתמודדות עם הזנות
במדינות השונות באמצעות סמינר "טאייקס". 3 הסמינר כלל הרצאות ודיון עם נציגים מארבע מדינות באירופה: שבדיה
וצרפת בהן נקבעה עבירה של צריכת זנות; והולנד ואוסטריה בהן הזנות ממוסדת.
לשם בחינת הנושא בהיבטיו השונים ולשם מיקוד הדיון, חולק הצוות לשלושה צוותי משנה: צוות תודעה )חינוך ומודעות(,
צוות טיפול ושיקום )בריאות ורווחה( והצוות המשפטי )אכיפה וחקיקה(. המלצות הצוות נחלקו לשלושה נושאים בהתאמה.
תופעת הזנות: הגדרות, גישות, מאפיינים והשלכות
שתי התפיסות המרכזיות מהן נגזרת בדרך כלל עמדתה של מדינה ביחס לתופעת הזנות הן התפיסה הליברלית והתפיסה
הרדיקלית. יצוין, כי בתוך ומחוץ לתפיסות אלו יש זרמים רבים, המובילים למסקנות שונות בדבר דרך ההתמודדות הראויה
עם תופעת הזנות.
התפיסה הליברלית רואה בעיסוק בזנות עיסוק ככל עיסוק אחר, המממש את חירות האישה על גופה. בהתאם לתפיסה
זו, הנזקים המרכזיים הנוגעים לעיסוק בזנות נגרמים מהסטיגמה החברתית הכרוכה בזנות, וכן בהעדר פיקוח ואכיפה. 4
על כן, דרך ההתמודדות שבדרך כלל נגזרת מעמדה זו היא מיסוד הזנות וקביעת כללים רגולטוריים, כאמצעי להגנה
על הנשים העוסקות בזנות. 5
לעומת זאת, התפיסה הרדיקלית רואה בזנות דיכוי של נשים, וכי הכניסה לזנות היא לעולם אינה תוצאה של בחירה
חופשית אמיתית. תפיסה זו אף טוענת כי כל אינטראקציה בזנות היא מזיקה, וזאת גם אם מפגש ספציפי אינו כרוך
באלימות או פגיעה. דרך ההתמודדות שבדרך כלל נגזרת מעמדה זו היא איסור על צריכת הזנות וקביעת צריכת זנות
כעבירה פלילית.


הוספת מאמר