עדות מומחה

  • מאת kid-kidnappi

פונדקאות

אין צורך לומר כי אצל רובנו קיים רצון עז ופשוט להיות הורים למרבה הצער לא כולנו יכולים לממש את חלום ההורות בדרך הטבע, מסיבה כזו או אחרת, ולעיתים הברירה היחידה היא לפנות לאפיקים חלופיים על מנת לחבוק ילד.

 הדרך הלא מוכרת למרבית הציבור בישראל הינה פנייה לאם פונדקאית. החוק מתיר לזוג הטרוסקסואלים (ולא ליחידים) להתקשר בהסכם עם פונדקאית לשם נשיאת ילד בעבורם. התשלום בעבור נשיאת העובר אינו נקבע על ידי החוק, ואולם כפי שיפורט להלן, העניין נתון לפיקוחה של וועדה מיוחדת.
ההליך עצמו הינו השתלת ביצית של האם המיועדת המופרית בזרעו של האב המיועד, ברחמה של האם הפונדקאית שבסיומו האם הפונדקאית תעביר את הילד להורים המיועדים.
לפני הפתיחה בהליך ההתעברות, יש להגיש את ההסכם בין האם הפונדקאית להורים המיועדים לוועדת אישורים, אשר תבטיח כי הצדדים להסכם כולם הינם בגירים ותושבי ישראל וכי האם הפונדקאית אינה נשואה. במקביל, במידה והוועדה שוכנעה כי לא עלה בידי ההורים המיועדים במאמץ סביר לערוך הסכם עם אם פונדקאית שאינה נשואה, יכולה הוועדה לאשר גם הסכם עם אם פונדקאית נשואה.
לבקשה לאישור הסכם יש לצרף מסמכים שונים דוגמת חוות דעת רפואית לעניין אי יכולתה של האם המיועדת להתעבר ולשאת הריון, הערכות פסיכולוגיות וכו'.
עוד חשוב לדעת כי על האם הפונדקאית ועל האם המיועדת להשתייך לאותה דת אלא אם כן כל הצדדים להסכם אינם יהודים.
החוק קובע כי מסירת הילד ע"י האם הפונדקאית למשמורת ההורים המיועדים תעשה בנוכחות פקיד הסעד ובזמן הקרוב ככל האפשר להולדת הילד. לאחר מכן, ההורים המועדים אמורים להגיש לבית המשפט בקשה למתן צו הורות ובהנחה שבית המשפט יאשר אותה, יהיה הילד ילדם של ההורים המיועדים לכל דבר ועניין.
בסיטואציה בה האם פונדקאית מבקשת לחזור בה מההסכם עמו התקשרה עם ההורים המיועדים ולבטל את ההסכם עליה לפנות לבית המשפט. ואולם בית המשפט לא יאשר את ביטול ההסכם אלא אם כן ישתכנע כי חל שינוי נסיבות בגינו יש הצדקה לביטול ההסכם, וכי הילד לא ייפגע כתוצאה מביטול ההסכם.
חל חיסיון על הליכי הפונדקאות  ואין לפרסם את שמם זהותם או כל דבר אחר שיכול לרמוז על זהותם של אם פונדקאית, הורים מיועדים או ילד.
לבסוף, חשוב לדעת כי המבצע הליך פונדקאות בניגוד לפרוצדורה הקבועה בחוק, מבצע עבירה פלילית ודינו מאסר בן שנה.
מן הצד האחר, הורים מיועדים אשר יחבקו ילד בהתאם לחוק, יהיו זכאים לזכויות של הורים ביולוגיים דוגמת דמי לידה, חופשת לידה וכיוצ"ב.


הוספת מאמר