עדות מומחה

  • מאת labor-law-il

הלנת שכר

מעבידים חייבים לשלם לעובדיהם את משכורתם בזמן ואם הם אינם עושים כן הם עוברים על החוק של הגנת השכר משנת 1958. הלנת שכר מוגדרת כאי תשלום בזמן של המשכורת לעובד והיא נושאת קנס מנהלי גבוה. עובד ששכרו מולן יכול לתבוע פיצויים ממעבידו בבית דין לענייני עבודה.

 

מה מטרת החוק להגנת השכר?

החוק להגנת השכר נחקק על מנת להגן על העובד בפני הלנת שכרו. הפיצויים שהמעבידים חייבים לשלם לעובד עקב הלנת השכר הם גבוהים על מנת להרתיעם מלעשות כן.

 

כיצד סופרים את הימים של הלנת השכר?

עובד במשכורת חודשית צריך לקבל את התשלום עד לסוף החודש. עובד שמקבל שכר קבלני  זמן קבלת השכר שלו נקבע כיום התשיעי לאחר המועד בו אמור המעביד לשלם לו.

 

איך ישולם השכר?

המעסיק חייב לשלם במזומן, בצ'ק או בהמחאת דואר.

 

עד מתי ניתן להגיש תביעה על  הלנת שכר?

עובד יכול לתבוע את מעסיקו תוך שנה מהזמן בו נחשב השכר למולן או 60 יום מעת קבלת השכר הקשור לפיצוי , החישוב בהתאם המוקדם מבניהם. בית הדין האזורי מוסמך להאריך את משך זמן זה ל- 90 יום.

 

מהו סכום הפיצויים בתביעות  של הלנת שכר?

מעסיק שמלין שכר חייב לשלם פיצויים לפי הסכום הגבוה מבין אלו: על השבוע הראשון של הלנת השכר בשכר ישלם חמישה אחוז פיצויים ועל כל שבוע נוסף או חלק ממנו עשרה אחוז פיצויים. אפשרות שנייה היא שהמעסיק יחויב בתשלום הפרשי הצמדה על   הזמן שעבר מיום התשלום המקורי של השכר ועד ליום תשלומה בפועל. בנוסף יחויב המעסיק בעשרים אחוזים מהסכום של השכר המולן.

 

 

מתי יש צמצום או ביטול של פיצויים עבור הלנת שכר?

ישנם מקרים בהם בתי הדין מפחיתים או מבטלים את הפיצויים. אם המעסיק לא שילם בזמן בשל או  בשל נסיבות מיוחדות . מקרה נוסף הוא של   סכסוך בין המעסיק לעובד לגבי התשלום. החלק לגביו יש הסכמה ישולם בזמן ונושאי המחלוקת יוסדרו בבית דין לענייני עבודה.

 

מתי יש פיצויים מוגדלים על הלנת שכר?

עובדים שמשתכרים שכר מינימום מקבלים בדרך כלל פיצויים מוגדלים מתוך רצון להגן על זכויותיהם.

 

האם הלנת שכר כוללת רק  עיכוב במשכורת?

עובד זכאי להגיש תביעה לקבלת פיצויים על הלנת שכר לא רק בגין הלנת המשכורת אלא גם במקרים בהם לא קיבל דמי מחלה או הבראה או שקיבל אותם באופן  חלקי או מאוחר. עובד שחלה ונעדר מעבודתו צריך לקבל תשלום על תקופה זו ואם הוא לא מקבל אותו זו הלנת שכר.

 גם עובד שמעבידו  לא העביר את תשלום התנאים הסוציאליים שלו לגופים האחראיים, מבצע הלנת שכר. את הכספים האלה המעביד חייב להעביר לא יאוחר מ-21 יום מסיום חודש העבודה.

 

מה הם רכיבי השכר המחושבים עבור הפיצויים?

חישוב הפיצויים על הלנת שכר נערך בהתאם לסך  המשכורת ברוטו כולל תוספות של ותק , יוקרת מחיהוכו'. תוספות שלא  אש"ל, בונוסים, שעות נוספות וכו'.

 

מה עושים עובדים ששכרם הולן?

עובד ששכרו הולן צריך לפנות בדחיפות לעורך דין המתמחה בתחום דיני העבודה. חוק ההתיישנות על הלנת שכר לא מאפשר טווח זמן גדול לתביעת המעסיק.  עורך הדין ינחה את התובע לגבי זכויותיו וישיג עבורו פיצויים בסכום גבוה בשל על הלנת שכר.


הוספת מאמר