רכישת חברה הנתונה בקשיי נזילות אם פרויקטיים חתומים עתידים