כורדי


  • 30-03-2005

מה עושה מישהו שכורדי זרק עליו רמון?
פותח את הנצרה וזורק בחזרה.