בדיחה


  • 16-05-2006

2 פולנים נפגשים ברחוב,שואל האחד,מה שלום אשתך שתחיה ? עונה השני למה אתה מקלל¨
שאשתך תחייה¨