x
בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 

   

 
האתר של ארז כהן! ! !
גיאוגרפיה זו השקפת עולם
 
 
 
 
   הפיתוח והתכנון המרחבי    גוגל באתר שלנו
 
    דף הבית
    הפיתוח והתכנון המרחבי
    גוגל באתר שלנו
    צור קשר
    ברברת ברשת
    ערים כיתה ז'
    עבודה עיר ז' מס' 1
    השפעות הפיתוח על המדינה מבוא
    לוח מודעות
    שעשועון
 
 
פתרון בוחן מסכם 1 (8-10-07)
 

1. אוכלוסייה ומדדי פיתוח

        לפניך טבלת נתונים משנת 1995

מדינה

תל"ג לנפש

בדולרים

תוחלת

חיים

אחוז יודעי

קרוא וכתוב

אחוז מועסקים

בחקלאות

ריבוי

טבעי

אתיופיה

100

48

67

88

3.0

כווית

25000

73

77

1

2.2

קולומביה

6100

71

92

30

1.6

בנגלדש

1800

67

43

63

2.0

*גרמניה

27100

79

100

3

0.1-

*הנתונים על גרמניה, לצורך השוואה.בלבד.

א.      קבע את רמת הפיתוח של כל אחת מהמדינות המופיעות בטבלה על פי מדדי הפיתוח והסבר את  הקשר בין המדדים השונים.(12)

ב.      הבא שני מדדים נוספים המעידים על רמת פיתוחה של מדינה. הדגם.

ג.       הצע שני אמצעים שיש לנקוט כדי להעלות את  רמת הפיתוח של המדינות.

תשובה

א. רמת הפיתוח של אתיופיה היא הנמוכה ביותר. כיוון שהתל"ג שלה הוא הנמוך ביותר. תוחלת החיים נמוכה מאוד, דבר שמעיד על רמת רפואה נמוכה מאוד. שיעור יודעי קרוא וכתוב נמוך, רוב האוכלוסייה עוסק בחקלאות. מכאן שהחקלאות היא מאוד לא מפותחת כי אין בה שימוש בכלים חקלאיים. רוב העבודה היא עבודה ידנית. אחריה  בנגלדש ואחריה קולומביה ואחריה ואחריהן כווית, בכל אחת מהמדינות הנ"ל התל"ג גבוה יותר, תוחלת החיים גבוהה יותר ושיעור המועסקים בחקלאות נמוך יותר והריבוי הטבעי גם הוא נמוך יותר, להוציא את כווית, שהיא מדינה מוסלמית מסורתית, שבה עדיין הריבוי הטבעי גבוה.

ב. מדדים נוספים: שיעור העירוניים במדינה, וצריכת אנרגיה לנפש. ככל שרמת הפיתוח יותר גבוהה שיעור העירוניים גבוה יותר וצריכת האנרגיה לנפש גבוהה יותר.

ג. הגבלת שיעורי הילודה על ידי איסורים באמצעות חוקים. השקעות בחינוך, השקעות בתעשייה. העלאת מעמד האישה. נשים תצאנה לעבודה ותלדנה פחות ילדים. ככל שהילודה תרד, התל"ג לנפש יעלה.

2. דמוגרפיה

א. עיין בטבלה שלפניך, המציגה נתונים של שלושה מאפייני אוכלוסייה בשלוש מדינות: אורגוואי, איטליה וסומליה.

קבע איזו נתונים מתאימה לאיזו מדינה, ונמק את קביעתך.

שעור הגידול השנתי של האוכלוסייה, תוחלת החיים ותמותת התינוקות בשלוש מדינות

 

 

המדינה

הגידול השנתי של האוכלוסייה (%)

תוחלת חיים

(שנים)

תמותת התינוקות

 (ל-1000 לידות)

1

0.09

79

6

2

3

46

126

3

0.7

74

18

ב. הצג שלוש סיבות לריבוי הטבעי הגבוה במדינות העולם המתפתח, ותאר שתי השפעות של ריבוי טבעי גבוה זה על המדינות הללו.

תשובה

א. מדינה 1 היא איטליה שהיא מדינה מפותחת מאוד לכן בה הגידול השנתי נמוך, תוחלת החיים גבוהה ותמותת התינוקות קטנה מאוד, בשל רמת רפואה גבוהה. מדינה 2 היא סומליה שבאפריקה. באפריקה רמת הפיתוח היא הנמוכה ביותר. הריבוי הטבעי גבוהה מאוד, אין ריסון ילודה, אין תכנון משפחה, תוחלת החיים נמוכה ותמותת התינוקות גבוהה מאוד, בשל רמת רפואה נמוכה.מדינה 3 היא אורוגוואי, מדינה בדרום אמריקה, שם רמת החיים גבוהה יותר מאשר באפריקה ונמוכה באשר לאירופה. הילודה שם נמוכה, כמעט כמו באירופה. תוחלת החיים גבוהה יחסית לסומליה ונמוכה במקצת יחסית לאיטליה. תמותת התינוקות גבוהה בהשוואה לאיטליה ונמוכה מאוד בהשוואה לסומליה. היא מדינה בשלב מעבר ממדינה מתפתחת למדינה מפותחת. 

ב. 1) חוסר השכלה. חוסר ידע בשימוש באמצעי מניעה. 2) מעמד נמוך של האישה. רוב הנשים אינן עובדות מחוץ למשק ביתן. 3) סיבות מסורתיות ודתיות – איסורים על שימוש באמצעי מניעה. 4) הילדים נחשבים לכוח עבודה.

השפעות של הריבוי הטבעי הגבוה – 1) הכנסה נמוכה לנפש, כי ההכנסה צריכה להתחלק ליותר נפשות.2) אבטלה, מחסור במקומות עבודה, דבר שגורם להגירה מהכפרים אל הערים, דבר שגורם לתהליך עיור. או הגירה למדינות אחרות, בעיקר לאירופה ולארה"ב.

3. אוכלוסייה

א.      בטבלה שלפניך שיעור ילודה, תמותה וגידול אוכלוסייה של שלוש מדינות: קמרון, שבדיה וברזיל. העתק למחברתך את מספרי השורות (1)-(3) שבטבלה, וליד כל אחד מהם ציין איזו מדינה מייצגים הנתונים שבשורה, ונמק את קביעתך.

 

ילודה ל-1000 נפש

תמותה ל-1000 נפש

גידול אוכלוסייה (%)

(1)

25.3

6.6

1.93

(2)

47.3

13.3

3

(3)

14.1

11.1

0.5

ב.      הסבר שלושה גורמים לילודה גבוהה במדינות העולם המתפתח, ושלושה גורמים לתמותה גבוהה במדינות אלה.

תשובה

א. מדינה 1 ברזיל מדינה 2 קמרון מדינה 3 שבדיה. שבדיה היא מדינה אירופית מפותחת שבה שיעורי הילודה נמוכים מאוד, התמותה גבוהה יותר מאשר ברזיל, כיוון ששיעור הקשישים במדינות המפותחות גדול, בגלל תוחלת חיים גבוהה. ברזיל נמצאת בדרום אמריקה שם המצב טוב יותר מאשר באפריקה שבה נמצאת קמרון, לכן שיעורי הילודה והתמותה בברזיל נמוכים יותר מאשר בקמרון(2)

ב. גורמים לילודה גבוהה: 1) חוסר השכלה. חוסר ידע בשימוש באמצעי מניעה. 2) מעמד נמוך של האישה. רוב הנשים אינן עובדות מחוץ למשק ביתן. 3) סיבות מסורתיות ודתיות – איסורים על שימוש באמצעי מניעה. 4) הילדים נחשבים לכוח עבודה.

גורמים לתמותה גבוהה: 1) מחלות איידס, בעיקר באפריקה, רמת תחלואה גבוהה, בגלל חוסר נגישות למים נקיים, רפואה לא מפותחת (רופאי אליל), מחסור ברופאים, בגלל חוסר ידע, מחסור בתרופות, הכנסה נמוכה, רעב ומוות מרעב.

4. מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות

בטבלה שלפניך מוצגים שלושה מדדי פיתוח בחמש מדינות.

מדדי פיתוח בחמש מדינות

המדינה/ המדד

התל"ג לנפש $

תוחלת חיים בשנים

% תושבים עם נגישות למים נקיים

מדינה א'

270

59

49

מדינה ב'

13590

78

100

מדינה ג'

760

64

46

מדינה ד'

1040

64

54

מדינה ה'

19850

76

100

א.      ציין אילו מהמדינות שבטבלה הן מדינות מפותחות, ואילו הן מדינות מתפתחות. דרג את המדינות על פי רמת הפיתוח של כל מדינה (מהרמה הנמוכה לגבוהה), והסבר דירוג זה על סמך מדדי הפיתוח שבטבלה.

ב.      הסבר, באופן כללי, את הקשר בין שלושת המדדים שבטבלה (אין צורך להתייחס למדינה מסוימת)

תשובה

א.מדינות ה' וב' הן מדינות מפותחות, כי בהן התל"ג גבוה מאוד ביחס לשאר המדינות. הדירוג הוא  הדרוג נעשה על פי התל"ג לנפש א', ג',ד',ב',ה'. ככל שהתל"ג לנפש גבוה יותר, המדינה ברמת פיתוח גבוהה יותר. יש קשר בין תוחלת החיים לבין נגישות למים נקיים.

ב. ככל שהנגישות למים נקיים קטנה יותר, תוחלת החיים יותר נמוכה. כיוון שמים מזוהמים גורמים למחלות ולתוחלת חיים נמוכה. ככל שהתל"ג גבוה יותר ניתן להשקיע בתשתיות להובלת מים נקיים לאוכלוסייה ולספק תשתיות בריאות, כגון מרפאות, בתי חולים ועוד, דבר שמעלה את תוחלת החיים. כך שהמדינות שבהן התל"ג גבוה הנגישות שלהן למים נקיים מגיעה ל-100% ותוחלת החיים בהם גבוהה יותר.

 

5. עוני וריבוי אוכלוסייה

א.      הסבר את "מעגל הקסמים" הקושר עוני לריבוי טבעי גבוה.

ב.      תאר שתי דרכים המופעלות או מוצעות להגבלת הריבוי הטבעי, וציין קושי אחד של כל אחת מהדרכים שתיארת.

תשובה

א. מעגל הקסמים של העוני. הריבוי הטבעי הוא השורש למעגל הקסמים של העוני. הוא גורם להקטנת ההכנסה לנפש, לרעב, להשכלה נמוכה, לשיעורי ילודה גבוהים, כך שהמשאבים לא מספיקים לשרת את האוכלוסייה ההולכת וגדלה ולא ניתן לצאת ממעגל קסמים זה.

ב. ניתן להגביל את הריבוי הטבעי, על ידי הגבלת הילודה. הדבר ניתן להיעשות על ידי חקיקה. איסורים במסגרת החוק המתירים מספר מוגבל של ילדים לכל זוג הורים. הדבר נעשה בסין. הקושי -  לא בכל המדינות ניתן להגביל ילודה. במדינות דתיות, או מסורתיות, קשה להגביל ילודה, כי כוהני הדת לא מאפשרים שימוש באמצעי מניעה. אפשרות שנייה – פיתוח, ככל שרמת הפיתוח במדינה תעלה. רמת החינוך תעלה. כשרמת החינוך תעלה, המודעות לשימוש באמצעי מניעה תגדל. יותר נשים יצאו לעבודה ויאלצו ללדת פחות. הקושי הוא שכדי לפתח צריך תקציבים מאוד גדולים והבעיה למצוא מקורות מימון כדי לבצע את הפיתוח שיספק עבודה שיגדיל הכנסה, שיעלה את רמת החינוך וכו'. ככל שהמדינות מושחתות יותר רק מעטים נהנים מההכנסה הכוללת והדבר לא מאפשר פיתוח.

 

6. תמורות ברמת הפריון (הילודה) במדינות (עו"ש)

א.      הסבר שני גורמים לשמירה על רמת פריון גבוהה במדינת עו"ש.

ב.      הסבר שני גורמים לירידה ברמת הפריון במדינת עו"ש.

תשובה

א. רמת פריון היא מספר הילדים שיולדת בממוצע אישה בגיל הפריון, מגיל 12 בערך עד גיל 45 או 40. רמת פריון גבוהה פירושה שיעור גבוה של לידות לכל אישה במהלך שנות פוריותה. רמת הפריון הגבוהה נובעת מגיל נישואין צעיר, השכלה נמוכה, גורמים דתיים ומסורתיים שלא מאפשרית תכנון משפחה ושימוש באמצעי מניעה. ככל שמדינות יותר מסורתיות ודתיות רמת הפריון בהן נשארת גבוהה, יש הזנחה של נושא החינוך בעיקר בקרב נשים, מעט נשים יוצאות לעבודה ולכן הן יולדות הרבה ילדים.

ב.ירידה ברמת הפריון נובעת מהסיבות ההפוכות שהזכרתי קודם. ככל שעולה רמת ההשכלה ועולה רמת החינוך, בעיקר בקרב נשים, רמת הפריון שלהן יורדת. ככל שהתקשורת מפותחת יותר ושומעים ורואים מה קורה בעולם הגדול, יש חשיפה לנושא השימוש באמצעי מניעה. העובדה שיש הגירה גדולה למדינות מפותחות, יש ניסיון לחקות את אורח החיים המערבי, שמאופיין במשפחות קטנות שחיות ברמת חיים גבוהה בהרבה מאשר המשפחות מרובות הילדים. ככל שרמת החיים עולה רמת הפריון יורדת.

 

7. מודל המעבר הדמוגראפי

א.      תאר את ארבעת השלבים בהתפתחות הדמוגרפית (עמ' 31 בספר של ינון אהרוני). בתשובתך התייחס גם לריבוי הטבעי בכל שלב.

ב.      מה הן הסיבות ליחס בין ילודה ותמותה, המתואר בכל אחד מהשלבים?

ג.       הסבר באיזה שלב של התפתחות דמוגרפית נתון העולם השלישי כיום, וכיצד מצבו הדמוגראפי משפיע על רמת החיים של אוכלוסייתו.

תשובות

א. השלב הראשון – ילודה גבוהה ותמותה גבוהה – הריבוי הטבעי נמוך או שלילי. בשלב השני – הילודה עדיין גבוה, אך התמותה יורדת בקצב גבוהה – הריבוי הטבעי עולה. בשלב השלישי – הילודה יורדת במקצת וממשיכה לרדת. התמותה נשארת נמוכה. בתחילת השלב הזה הריבוי הטבעי עדיין גבוהה, אך בסופו של שלב שלישי הריבוי הטבעי יורד כמעט לאפס, כי גם הילודה ירדה והתמותה המשיכה להיות נמוכה. בשלב הרבעי – גם הילודה נמוכה וגם התמותה נמוכה. הריבוי הטבעי כמעט אפסי או שלילי – הדבר מאפיין מדינות מפותחות בתר-תעשייתיות.

ב. בשלב הראשון הילודה גבוהה, כי אין עדיין אמצעי מניעה. התמותה גבוהה – כי יש מחלות ומגפות, הרפואה עדיין לא התפתחה ולכל הריבוי הטבעי נמוך מאוד, אוכלוסיית העולם מתרבה באיטיות רבה. בשלב השני – הרפואה מתפתחת, הילודה יורדת. עדיין לא התפתחו אמצעי מניעה, או שהחלו להתפתח אך השימוש בהם היה מוגבל – בשלב זה גידול האוכלוסייה עולה. בשלב השלישי – התפתחו אמצעי מניעה, רוב הנשים, בעיקר בעולם המפותח מאמצים את השימוש בהם, הילודה יורדת. התמותה נשארת נמוכה – כי הרפואה הולכת ומתפתחת, תוחלת החיים עולה. בשלב הרביעי – המאפיין מדינות מפותחות – רמת ההשכלה הגבוהה בקרב נשים גורמת לצמצום הילודה, נשים מעדיפות לפתח קריירה, לצאת ללמוד, או לעבוד, דוחות את גיל הנישואין. התמותה נשארת נמוכה – אך בגלל תוחלת החיים הגבוהה ובגלל עלייה בשיעור הקשישים, התמותה יכולה להיות גבוהה משיעורי הילודה, כך שהריבוי הטבעי מתחיל להיות שלילי במדינות אלה. כך היום בכל מדינות אירופה ובברית המועצות.

8. בעיות דמוגרפיות

א.      ציין והסבר שלוש בעיות דמוגרפיות האופייניות לרוב מדינות העולם השלישי.(12)

ב.      הצג שתי גישות שונות לפתרון הבעיות הדמוגרפיות במדינות העולם השלישי.(8)

תשובה לשאלה

א.      בעיות דמוגרפיות – גידול מהיר באוכלוסיית מדינות העולם השלישי שנובע משיעורי ילודה גבוהים, מרמת פריון גבוהה ובמקביל בירידה בילודה בגלל שיפורים רפואיים ועלייה ברמת החיים. הירידה בתמותה, בגלל רמת תזונה והיגיינה טובים יותר. עדין התמותה גבוהה יותר מאשר במדינות המפותחות, בגלל תמותת תינוקות גבוהה ורמת רפואה נמוכה, מחסור ברופאים, מחסור בתרופות, שימוש במים מזוהמים, רעב ועוד. מכאן גם תוחלת החיים נמוכה בהשוואה למדינות המפותחות. שעור יודעי קרוא וכתוב נמוך, בעיקר בקרב נשים, אך נמצא בעלייה ברוב המדינות. אבטלה גבוהה – שגורמת לרמת הכנסה נמוכה לנפש, לשכר נמוך ולהגירה למדינות מפותחות שבהן יש ביקוש לעובדים.

ב.      גישה אחת טוענת שיש לרסן ילודה, לחלק אמצעי מניעה חינם, להגביל את הילודה ולהטיל קנסות על מי שאינו מוכן לקבל את המגבלות שמטילות הממשלות. גישה שניה טוענת שיש לפתח, כי פיתוח הוא אמצעי המניעה הטוב ביותר, כי פיתוח גורם לעליה ברמת ההכנסה, לעלייה ברמת ההשכלה, למודעות לקיומם של אמצעי מניעה, ליציאת נשים לעבודה, ולירידה בשיעורי הילודה.

 

 
בברכת שנת לימודים פוריה
לאתר באזרחות