בניית אתרים בחינם
 
 
        עיואן אברהם            
         קבלן חשמל         050-5347455         
          והארקות!

 

   החלפת צנרת מים לפלסטיק?    עצות לשיפוץ    הפסקת חשמל מה עושים?    כיצד נגן מפני מתחי יתר?    מהי ביקורת חשמל עצמית?    מי אני?
   חיסכון בדוד החשמל    דרכים לחיסכון באנרגיה    פורום תגובות ושאלות    הכל אודות הארקה    מה מותר לעשות בלי חשמלאי?
 
    מהו חשמלאי מוסמך?
    למה לבחור קבלן רשום?
    איזה מאוורר לקנות?
    מהם מודולים לבית חכם?
    מהי התנגדות ומוליכות חשמלית?
    מהי התחשמלות?
    מהו חשמל סטטי?
    מהו שעון שבת?
    מהו זרם חילופין?
    מהי יעילות אנרגתית?
    מהו איזון פאזות?
    מהו משנק?
    מהי נורת ליבון?
    מהי נורת הלוגן?
    מהו פלואורוסצנט?
    מהם צבעי הפלואורוסצנט?
    מהו ממסר פחת?
    מהו אל פסק?
    מהם יחידות מידה לתאורה?
    מהו מונה החשמל הביתי?
    למה צלופח לא מתחשמל?
    אני הוזה? ברז מחשמל?
    למה אנו נהנים ללכת יחפים?
    טיפול בהתחשמלות
    תוצאת הארקה פגומה
    דרישות לקולט ברקים
    תכנון חשמל במטבח
    בדיקות חשמל עם מהנדס בודק
    אנרגיה חלופית
    משק האנרגיה בישראל 2012
    מהו מוליך על?
    מהם ברקים ורעמים?
    התקנים לבקרת תאורה
    תיקון תריס חשמלי
    מחירון מומלץ לעבודות חשמל
    מבצעים
    פינת הסיפורים
    שיר השירים
    רוחניות
    צור קשר ותגובה

הצהרה משפטית:

אתר זה נכתב על ידי בעל האתר.

אף על פי שננקטו אמצעי זהירות סבירים בבניית אתר זה, אין בעל האתר אחראי לפעולה כלשהי הננקטת
על ידי אדם או ארגון כלשהם, המבוססת על מידע הכלול באתר זה או המושג באמצעות אתר זה - בין אם
באופן ישיר או בכל אופן אחר, בין אם המידע כאמור ניתן על ידינו או על ידי צד ג'. אין לפרש שום מידע הניתן
באתר זה כייעוץ או המלצה כלשהם. אין להסתמך על אתר זה כבסיס להחלטה או פעולה כלשהי.

לאור ההתפתחות המתמדת בתחומים בהם עוסק אתר זה, ייתכן כי המידע המובא באתר זה אינו תמיד
עדכני. לפיכך, מידע זה ניתן על בסיס "מידע זמין" בלבד. איננו ערבים, מייצגים או מתחייבים, בין אם במפורש
או בעקיפין, לגבי תוכן כלשהו מבין תכני האתר. הנך מסכים/ה לכך כי השימוש במידע המתקבל באמצעות
האתר או דרכו נתון לשיקול דעתך הבלעדי, לרבות הסיכון הכרוך בכך. בעל האתר לא יהיה אחראי בשום אופן לנזקים או לטענות כלשהן כתוצאה משימוש במידע הכלול באתר, או בהקשר לשימוש כאמור, או בהקשר לתוכנו
או פעולתו של אתר זה.

המידע הכלול באתר זה אינו מיועד לשמש כתחליף לייעוץ מקצועי. מידע על אודות המוצרים והעצות המוזכרים
באתר זה עשוי להשתנות ממדינה למדינה. על העוסקים בתחום המקצועי לבדוק את המידע הרלוונטי באמצעות בדיקה במקורות המידע המקצועיים המקומיים ופנייה לרשויות המקומיות.

בכל בעיה או סוגיה הנוגעות למידע כלשהו באתר זה, עליך להיוועץ במומחה בתחום בעל הכשרה מתאימה
טרם נקיטת פעולה כלשהי.

אתר זה עשוי לכלול תוכן השייך לגורמי צד ג' (כגון מאמרים, נתונים או תקצירים), ועשוי לכלול קישורים לאתרים הנמצאים בבעלות צד ג'. אנו מספקים תכנים וקישורים של גורמי צד ג' כמחווה למשתמשים שלנו. אין בידינו
שליטה על אתרים השייכים לגורמי צד ג' או לתכנים המוצגים בהם, ולפיכך איננו מאמצים, נותנים חסות,
ממליצים או נוטלים על עצמנו אחריות כלשהי לאתרי צד ג' כאמור או לתוכנם, או לזמינותם של אתרים אלה.
יודגש, כי איננו נוטלים על עצמנו חבות משפטית לטענה כלשהי בהקשר לשימוש בתוכן השייך לגורם צד ג' (בין
אם מפורסם באתר זה או באתר אחר), הפרת זכויות קניין רוחני של אדם כלשהו, או כל חבות משפטית
הנובעת ממידע או דעה הכלולים באתר של גורם צד ג' כאמור.

שינויים באתר זה

אנו שומרים על זכותנו לשנות כל חלק באתר זה או את ההצהרה המשפטית שבו בכל עת ללא הודעה. כל שינוי בהצהרה משפטית זו יהיה תקף החל ממועד כניסתך הבאה לאתר. על אף האמור לעיל, אין אנו מתחייבים לעדכן אתר זה.

  טלפון להתקשרות
050-5347455
כתב ויתור                      הצהרה משפטית