בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
           

  
Shomrey.Brit.kodesh@gmail.com             
   דף הבית     צור קשר    מעלת הברית    שידור חי    הרוחות מספרות    ימי השובבים
    ספרים דיסקים    סיפורים אמיתיים מהארגון    הברית והמזל    גלרייה     רבי אהרן ראטה זיע"א    תיקון הברית
   מעלת מזכה הרבים    עדויות של מתחזקים    אין אור אלא היוצא מהחושך    אין עצבות/קרי לילה    מעלת וסגולת הברית    לתרומות
   מדוע יש מחשבות רעות    איסור גויה    אין ייאוש בעולם    השואה מהי?    עצה טובה    לתרומות
   על הארגון    הברית עם האלוקים    חומרת פגם הברית    מעונין לקחת חלק?    עולמה של אשה    שיעורי וידאו
 
    דף הבית
    שיעורים לשמיעה
    מפעילות הארגון
    שידוכים בטהרת הקודש
    חדשות וכתבות הארגון
 
 
 
 
 
אזהרה!
 
  אין רשות לשום אדם להישתמש ולהעתיק מי שרוצה כל כך לזכות את הרבים מוזמן להפנות את כולם לאתרנו הקדוש
 
 
"הלכות איסורי גויה"

כעת נבוא ונאמר מספר הלכות שהם עצה טובה של רבינו ישראל סלאנטר בפרק "העצות" שמובא לעיל שעל ידי לימוד ההלכה מתרחקים אנו מהעבירה.

הרמב"ם "בספר המצוות":

  • ישראל שבעל נכרית משאר האומות דרך אישות או ישראלית שנבעלה לנכרי דרך אישות הריי אלו לוקין מן התורה שנאמר ולא תתחתן בם בתך לא תיתן לבנו וכו'
  • אחד שבעה עממין ואחד מכל אומות העולם באיסור זה וכן מפורש בעזרא "ואשר לא נתן בנותינו לעמי הארץ ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו"
  • ולא אסרה התורה אלא דרך חתנות אבל הבא על הנכרית דרך זנות [לשם הנאה] מכין אותו מכת מרדות מדברי סופרים גזירה שמא יבוא להתחתן [וכמה צודקים דברי הרמב"ם ורואים בחוש שאנשים בעוונות הרבים נגררים להתחתן עם הגויים בשביל איזה "גרין קרד" וכל זה בגלל פעם אחת ששכבו עם הגויה שמבואר בזוהר הקדוש שמי ששוכב עם גויה היא נקשרת בו כמו כלב שנובח על אדם ונתפס בו ולא עוזב אותו ומבואר שכלב זה הוא סוג של מלאך רע שנדבק בו ה' יצילנו]
  • ואם ייחד לו את הגויה לזנות חייב עליה משום איסור נידה ומשום איסור שפחה ומשום איסור גויה ומשום איסור זונה במה דברים אמורים כשהיה הבועל ישראל שחייב בכל אלו האיסורים אבל כהן שבא על נכרית לוקה מן התורה משום זונה.

"מותר להרוג בשעת מעשה את מי ששוכב עם הגויה"

  • כל הבועל נכרית בין דרך חתנות בין דרך זנות אם בעל אותה בפרהסיא והוא שיבעול לעיני עשרה אנשים מישראל או יותר אם פגעו בו באותו בועל קנאים והרגו אותו "הרי זה משובח" והריי אלו משובחין וזריזין ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא. והראיה לכך ממעשה פנחס שהרג את זמרי
  • לפני שנמשיך אחים יקרים את ההלכות הבאות צריך שנתבונן קצת הלא התורה הקדושה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום והתורה ציותה אותנו "לא תרצח" כי היהודי זו נשמה וחלק אלוק ממעל אבל פה מתגלה לנו מהלך חדש בחיים עדיף להרוג את אותו יהודי ששוכב עם גויה בשעת מעשה ולא רק זה אלא שמי שעושה זאת הריי הוא משובח ודי למבין עד כמה הדבר חמור שנאוי ומשוקץ עניין של הגויה.
  • ואם לא פגעו באותו אחד ששכב עם הגויה קנאים [אנשים שיהרגו אותו] ולא הלקו אותו בית דין מכל מקום עונשו מפורש בדברי קבלה שהוא חייב כרת שנאמר "כי חילל יהודה קודש ה' אשר אהב ובעל (שכב) בת אל נכר יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה" אם ישראל הוא ששכב עם הגויה לא יהיה לו ער בחכמים ולא עונה בתלמידים ואם כהן הוא ששכב עם הגויה לא יהיה מגיש מנחה לה' צבאות.

הנה לדמות שמי שבועל גויה כאילו נתחתן בעבודה זרה שנאמר" ובעל בת אל נכר ונקרא מחלל קודש ה' " .

ומסיים הרמב"ם כמה הדבר חמור:

  • עוון זה שהבא על הגויה אף על פי שאין בו מיתת בית דין אל יהיה קל בעיניך אלא יש בו הפסד שאין בכל העריות כמותן [עריות  כלומר השוכב עם מי שאסורה לו מצד קרבות משפחה או איסור אחר] שכן בן שנולד מן העריות דינו של הבן שבנו הוא לכל דבר ונקרא ישראלי אף על פי שהוא ממזר.
  • אבל בן שבא לישראלי מן הנכרית אינו בנו [כלומר לא יהודי ולא יקרא בשם ישראל] שנאמר "כי יסיר את בנך מאחרי" מסיר אותך מלהיות אחרי ה' ודבר זה גורם לידבק בגויים שהבדילנו הקדוש ברוך הוא מהם ולשוב מאחרי ה' ולמעול בהשם יתברך [ועין בספר המצוות להרמב"ם באריכות]

הריי לך אחי היקר מדברי הרמב"ם שמי שבא על הגויה ורואים אותו עשרה אנשים יש להם רשות להרוג אותו וזה הלכה למשה מסיני עד היכן הדברים מגיעים.

ולא רק זה אלא אנשים מתלוננים למה אין פרנסה אין בריאות לא מצליח כל החיים חס ושלום שחורים הכל בגלל עוון איסור גויה ופגם הברית לכן זה בדוק שכל מי שנכשל עם גויה ולא עושה תשובה שחייו יהיו מרים ומרורים ויקבל עונש גדול על הדבר הזה בעולם הזה ובעולם הבא. 

"מעוות לא יוכל לתקון"

מעשה שהיה 

בין חסידי הרב הקדוש רבי פינחס מקאריץ זי"ע היה אברך תלמיד חכם שהיה סמוך על שולחן חותנו העשיר פעם כשנפרד ממנו האברך אמר לו הרב :השם יתברך שבידו העושר והכבוד יזמין לך מקום שתתפרנס ממנו ברווח האברך התפלא לשמע הברכה שהרי סמוך הוא על שולחן חותנו העשיר ומאומה לא חסר לו וכיון שידע שדברי הרבי לא ישובו ריקם החלו מחשבות נוגות טורדות את ליבו וחבריו שחזרו בעגלה יחד אתו ראו את השינוי שחל במצב רוחו ונעצרו באכסניה כדי לשתות יחד ולהפיג את צערו תוך כדי שהם יושבים לשולחן ומטיבים את ליבם החלו לשוחח ביניהם בדברי תורה בעל האכסניה ואשתו ישבו במרחק מה והקשיבו לדברי התורה שמשוחחים האברכים ביניהם לפתע לחש בעל האכסניה לאשתו :רואה את אותו אברך ניכר עליו שחכמתו עולה על שאר חבריו וחן הוצק בשפתותיו הבה נציע לו להישאר אצלנו וללמד את בנינו תורה. מיד ניגש האיש אל האברך והציע לפניו את ההצעה והאברך נזכר מיד בדברי רבו שאמר לו "השם יתברך יזמין לך מקום שתתפרנס ממנו" אך קשה היה לו לוותר על הישיבה בבית חותנו העשיר ורק אחר הפצרות מרובות של בעל הבית הסכים להישאר שם. האברך בחן את ילדיו של בעל הבית ונוכח לדעת כי ידיעותיהם בתורה קלושות והוא החל מלמדם חומש והלכות הצריכות וגם ספר מוסר "ראשית חכמה" היה לומד עימהם מידי יום ביומו.

בעל הבית אהב מאוד לשמוע את דברי התורה שבפי האברך בשעה שהיה לומד עם הילדים במתק שפתים היה נוהג לעמוד ולהקשיב אחרי הדלת. ערב אחד שמע אותם לומדים בספר "ראשית חכמה" את אותו פרק המדבר בחומר עוון ביאות אסורות{לשכב עם אישה אסורה} דבר שבעל הבית לא היה מודע לו כלל וליבו החל מפרפר הוא נקש על הדלת וביקש מבניו לצאת מן החדר כי דבר סתר לו לדבר עם האברך. כשיצאו הילדים פרץ בעל הבית בבכי והתוודה לפניו כי לצערו הגדול נכשל בעוונות אלו ששכב עם נשים האסורות לו וכבר הביא לעולם שני שקצים {ילדים} רחמ"ל ומה אעשה? כיצד יכופר עווני? שאל בעל הבית את האברך בבכי מר. הסביר לו האברך כי הוא איננו יודע לתת תיקוני תשובה אך הוא מסכים לקחת אותו אל רבו הקדוש רבי פנחס מקאריץ שבוודאי יורה לו דרך תשובה. סוכם ביניהם לצאת לדרך למחרת עם עלות השחר בלילה חשב היהודי בליבו מוטב שאבוא אל הצדיק אחר שכבר כיבסתי מעט את נפשי החוטאת הוא לקח ספר תהילים ויצא לבדו אל היער אחר שסיים את התהלים מתוך בכיות ויללות החל לגלגל את עצמו בכל כֹחו על השלג עד שמגודל הכפור קפא דמו בעורקיו ונפח את נשמתו

באותו בוקר יצאו שני שקצים {ילדים} צעירים ליער להביא עצים להסקת התנור בביתם הם ניגשו לערימת העצים היבשים שעמדה ביער והוציאו ממנה כמה גזרים לפתע נפל עליהם בול עץ גדול ומחץ אותם למוות הדבר אירע בסמוך למקום בו שכב מת בעל האכסניה.

כשתעוררו בני הבית גילו כי אביהם נעלם. הם החלו לחפש אנה ואנה האברך גם לבש את מעילו והחל לחפשו בסביבה. לאחר זמן לא רב גילה את בעל הבית מוטל ללא רוח חיים כשבסמוך אליו מוטלים להבדיל שני שקצים. פחד גדול נפל עליו הרי השכנים ראוני יוצא הבוקר אל היער הם עלולים להטיל עלי את האשמה בהריגת שני "השקצים" חשב בליבו. מיד נשא האברך את רגליו אל רבו הקדוש רבי פינחס מקאריץ וסיפר לו את כל פרטי המעשה . הרבי הרגיעו ואמר לו אל דאגה בני לא יאונה לך כל רע לשם כך שלחתי אותך למקום הזה להשיב את היהודי בתשובה שלימה כי הייתי בטוח כי על ידי לימוד "הראשית חכמה" שלך יתעורר אותו אדם בתשובה. וכשנשמתו עלתה למרומים לא רצו לקבלה מכיון ששני הממזרים שהוליד עדיין היו בחיים וכדברי חז"ל במסכת חגיגה דף ט עמוד א  "מעוות לא יוכל לתקון" רבי שמעון בן מנסייא אומר זה מי שבא על הערוה והוליד ממנה ממזר. רעש גדול נעשה בשמים הייתכן יהודי שיצאה נפשו בתשובה לא יזכה למנוחה?! ופסקו על שני הממזרים למות מיד וכך נתקנה נשמתו עכשיו בני סיימת את שליחותך שוב לביתך לשלום ע"כ המעשה.

איזהו ממזר?

מרן בשולחן ערוך אבן העזר סימן ד סעיף יג כתב וזה לשונו: 

איזהו ממזר זה הבא {נולד} מאחת מכל העריות בין בחייבי מיתות בין בחייבי כריתות חוץ מהבא מן הנדה שאף על פי שהוא פגום אינו ממזר אפילו מדרבנן.

"רואים מפה אחים יקרים כיצד מתייחסים בשמים לאדם שעושה תשובה מעומק הלב ועל זה אמר רבי יש קונה את עולמו בשעה ויש קונה עולמו בשבעים שנה. אבל מצד שני מה היה קורה לאותו אדם אם לא היה מת מתוך תשובה הרי מעוות לא יוכל לתקון תראה מזה אחי היקר כיצד מתייחסים בשמים לאדם שמביא ילדים מאישה שאסורה לו היצר הרע מכניס את האדם לצרות צרורות שאדם לא ידע אחרי הנאה רגעית מנין לצאת ממנה היצר הרע אומר לאדם רק תלך עם הגויה אבל לבסוף שנקשרת בו ככלב הוא מתחיל לדבר שטויות כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה "כיון שעבר אדם עבירה נכנסת בו רוח שטות" ואין לך שטות גדול מלומר "אני אוהב אותה" ומאהבה זו בטעות בלי לשים לב בחוסר זהירות כהרגלך אתה מביא ממנה ילד ואחר כך השם יעזור מה תעשה הלא אם תסתכל בספר הקדוש "רוחות מספרות" להרב המקובל רבי יהודה פתייה זצוק"ל תסמר שערות ראשך כיצד נוהגים לאחר המוות עם אדם שהלך עם אותה גויה אם לא עשה תשובה אבל אם אדם עשה תשובה אין לך דבר העומד בפני התשובה כי התשובה נבראה לפני העולם הזה ואם הביא ילדים ממנה השם ירחם מה יהיה עימו אם לא יעשה תשובה מהר. ולכן אחי היקר עשה טובה לעצמך לנפשך ולמשפחתך אל תתקרב אליה "כי כל מי שיתקרב אליה סופו יהיה מר" ותלך ותישא אישה בהיתר ותחיה בשמחה בקדושה ובטהרה ותזכה להקים בית כשר ונאמן. 

ומובא בספר "מדרש תלפיות"

שמי שהולך עם גויה חוזר שבע פעמים בגלגול של כלב  עצור! תחשוב "שבע פעמים" פעם בפינצ'ר פעם בבולדוג פעם ברוטוויילר ולא חסר האם זה כדאי או לא? תחשוב פעמיים אבל אם אדם עושה תשובה מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים לא עומדים. 
 
 
 

מעשה ברבי אלעזר בן דורדיה

וראוי זה המקום להביא את המעשה הידוע בגמרא על אדם שקראו לו אלעזר בן דורדיה שהגמרא אומרת שלא הניח אשה  זונה שלא שכב עימה פעם אחת שמע שישנה אשה יפה שלוקחת סכום כסף גדול לחטוא איתה והיא נמצאת במרחק שצריך לעבור שבע ימים ושבע נהרות להגיע אליה והוא עשה זאת וכשבא אליה שילם לה ובא לחטוא עימה ובדיוק "הפיח" ואמרה לו אותה אשה כשם שההפחה הזו שיצאה ממך לא תחזור לגופך כך אתה אין לך תקנה שתשוב בתשובה ונכנסו בו דבריה כערס של נחש והחל לפחד ונרתע והלך אל ההרים והגבעות והחל להתחנן בפניהם שיתפללו עליו וכן לשמש ולכל דבר עד שלבסוף הלך בין שני הרים שם את ראשו בין שני רגליו ובכה על חטאיו עד שיצתה נשמתו מרוב בכי באותו רגע יצתה בת קול מן השמיים והכריזה רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא מששמע זאת רבי יהודה הנשיא אמר "יש קונה את עולמו בשעה אחת" הריי לכם אחים יקרים שמי שעושה תשובה באמת אבל באמת ומתחרט מעומק הלב ובוכה על עוונותיו שהדבר יכול להתכפר לו ואין לך דבר העומד בפני התשובה וכמובן שאדם לא יהיה פתי לחשוב שיחטא יחטא ובסוף ימיו  ישוב בתשובה כי לא רק שלא יחזור בתשובה אלא יתכן שימות בחצי ימיו ה' יצילנו. ולכך ניקח את הדברים הללו ונשנן לעצמנו ועל ידי זה נרתע מאיסור גויה. 

"איסור חתנות [להתחתן] עם גויה"

כתוב בתורה הקדושה בספר דברים פרק ז' פסוק ג:"ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלוקים אחרים וחרה אף ה' בכם והשמידך מהר" עד כאן הפסוק הריי לך אחי היקר הבטחת התורה הקדושה שאדם שמתחתן עם גויה וכן אשה יהודית חס ושלום שמתחתנת עם גוי הם מביאים רעה על עצמם אבל "מהר" וכמה אנשים ראינו שהיו חיים בעושר וכבוד וברגע שנגעה ידם בגויה אכן יתקיים בהם והשמידך מהר אבל מהר מאוד לא עברו חצי מימיהם שהיו צריכים לחיות ואיבדו הון תועפות של כספים צרות וייסורים מהבית [אשתו] ומבחוץ ובבריאות וכל זה בגלל איסור חתנות עם גויה. 

"ולא תתחתן בם מבעל מעם לועז"

הכתוב מזהיר אותנו שאסור להתחתן עם שבע האומות ודין זה אפילו כשהם חוזרים בתשובה ומתגיירים [אחד משבע האומות האלו] וברגע שמקדש אחת מהן אף על פי שלא נשא אותה עובר על הלאו הזה וטעמו של דבר "כיון שהם רעים וחטאים יותר מכל האומות וכל המתחתן בהם כאילו יתחתן בעבודה זרה עצמה.

ודעו בניי אמר הקדוש ברוך הוא שלכן אסרתי לכם החיתון עימהם, כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך בך בחר ה' להיות לו לעם סגולה כאבן טובה. ולכן אין ראוי שיתערב זרע כשר של יהודי בזרע ארור כי הקדוש ברוך הוא גירשם מארצם בגלל מעשיהם הרעים ותשרפו את העבודה זרה שלהם כדי שלא תתערבו בהם.

"ביאור לא תנאף מבעל מעם לועז"

"לא תנאף" הוא ציווי שציוה הקדוש ברוך הוא בעשרת הדברות אמר הקדוש ברוך הוא "עמי ישראל אל תיזנו ואל יהא לכם חברה ושותפות עם אלו שעוסקים בזנות ואל תתנו לבניכם שיהיו בניהם כדי שלא ילמדו ממעשיהם שבעוון הזנות דבר בא לעולם ומכלה טובים ורעים כאחד כפי שראיתם במעשה המבול שבא בעוון הזנות כפי שראיתם את השואה וכפי שראיתם את הצונמי וכפי שראיתם את התאומים נופלים ואת הרעידות אדמה באיראן ואת הרוחות טורדנו וכל האסונות שבעולם.

ומסיים המעם לועז "וכל המזנה עם בת נכרית (גויה) מכל אומה שתהא חייב מיתה וכל הקודם והורגו הריי זה משובח ואם אין אדם רואה אותו חייב כרת והרי זה כאילו דבק בעבודה זרה והסכנה בדבר זה מרובה מכל העריות שכן בן הנולד לו מזה הגויה אינו נחשב לו לישראל אלא לגוי לכל דבר כמו אמו הגויה. 
 
 

"עונשו של ההולך עם גויה בעולם הבא"

אומר המדרש תנחומא הפסוק אומר על יוסף הצדיק עם אשת פוטיפר (גויה) "ולא שכב אצלה להיות עמה" לשכוב אצלה בעולם הזה להיות עמה לעולם הבא בגיהנם ממה שאמר הכתוב להיות עמה אתה למד שהבא על הגויה קשורה בו ככלב ומוליכתו לגיהנם ויש מי שלומד זאת מפסוק באיוב "ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו" שמלפפתו ומוליכתו לגיהנם ע"כ המדרש תנחומא. ומובן מפה שכל מי שלא יעשה תשובה מאיסור ועוון גויה עונשו חמור.

וכתב בעל הטורים בפרשת וארא (בראשית)

חז"ל אומרים שאברהם אבינו ע"ה מגיע לגיהנם בעולם האמת את כל מי שהוא רואה מהול הוא מוציא מגיהנם, חוץ מאדם שחטא עם גויה ולא עשה תשובה שאז אברהם אבינו לא רואה את הברית מילה שלו כיון שנמחקת לו המילה והוא משאירו בגיהינום. 
 
 
 
 
 

"ויש נספה בלא משפט" (משלי יג, כג)

כתב רבינו האר"י הקדוש כי פעמים רואים אנו עובּרים שנפטרים במעי אמם ולא עוברים את השמונה חודשים, ומהי הסיבה? אומר האר"י הקדוש כי יש אנשים שמגיעים לעולם הבא ויחד עימהם צבורים עוונות ופשעים לאין שיעור בעניין העריות. ואדם זה כיון שלא חטא עם גויה, מוציאים אותו מגיהנם כיון שעשה ברית מילה והיה מהול. אבל כעת, בא בגלגול נוסף ומת בעודו תינוק ולא מהול. וכעת הוא יבוא לבית-דין של מעלה ויענישוהו על כל העריות שחטא בהן, וישאירו אותו בגיהנם.

וזה שכתוב: "ויש נספה" פירוש: שנלקח בעודו עובּר. והטעם לזה, שבגלגול קודם יצא מגיהנם בלא משפט כיון שהיה מהול.   

"האם כדאי לדעת את העונש או לא?"

פעם שמעתי משל נפלא מחיי היום יום שלנו נתאר לעצמנו אחים יקרים אדם שהולך לבדיקות בבית החולים וגילו לו כי יש לו את המחלה הידועה והדבר מסוכן מאוד וצריך להורידה לפני שיתפשט בגוף ומובילים אותו במהירות אל בית החולים לחדר אשפוז ובאותו חדר נמצאים גם כן מספר אנשים שבאו לבקר את קרובי משפחתם שחולים ומצבם קשה מאוד ובתוך כדי נכנס לחדר אותו אחד שנתגלה לו המחלה ומובילים אותו לאחר אשפוז לחדר הניתוח והנה לאחר כמה שעות יוצא מחוסר רגל או מחוסר יד. ומחזירים אותו לאחר זמן לאותו חדר בו שהו מבקרים של חולים נוספים. ולאחר כמה ימים רואה אחד מהמבקרים שבאותו חדר דבר מופלא ומוזר ביותר אותו חולה שהורידו לו אחד מן האברים רואה את הרופא המנתח ונותן לו מתנות ומעטפות עם צ'קים ונשיקות וחיבוקים וממש הודעה גדולה "טוב להודות לה'' ". האדם הזה מסתכל מהצד ואומר לחולה תאמר לי "אתה שפוי בדעתך"? אולי הניתוח שיבש אותך והלה שואל אותו מדוע תאמר כך ידידי היקר ועונה לו המבקר של אחד מהחולים שבאותו חדר "הלא הבן אדם  הזה הוריד לך איבר מאחד אבריך" ואתה משלם לו כספים ומתנות הלא למשוגע תחשב?

והלה ענה לו אינך יודע אחי היקר אבל אני חליתי במחלה הידועה שעמדה להתפשט בכל גופי והיה לי לבחור אחת משתי ברירות או לחתוך איבר אחד שבו נמצאת המחלה או לתת למחלה להתפשט בכל גופי ואז להפסיד את כל גופי עד כאן המשל.

אחים יקרים ישנם דברים שקשה לוותר עליהם בחיים או אפילו קשה מחמת חוסר יכולת כמו אותה גויה שנקשרת אבל נקשרת ממש ככלב, אבל האדם עושה לעצמו חשבון כזה אבל אם אעזוב את הגויה לא יהיה לי אישור שהייה בארצות הברית ואז אפסיד את כספי ובארץ אין לי פרנסה וכן כל כיוצא בזה הטענות של היצר הרע תעצור את עצמך! ותחשוב היטב מה עדיף ליהנות לכמה רגעים בכל הגוף ואחר כך להפסיד את כל החיים את כל הגוף שהמחלה היא הגויה תשמיד ותחריב את כל חייך "בהפתעה" "ביום אחד" "ברגע" "בפתאום" או עדיף לוותר על איבר אחד מן הגוף עם המחלה הממארת שהיא הגויה ואפילו שנפסיד קצת ממון וקצת הנאות חולפות אבל נשאר עדיין בחיים ונרוויח נצח נצחים והמשך קיום חיים ומפה נבין כמה חשוב הדבר להודיע על חומרת הדבר ולהציל את אחינו בני ישראל שמתבוללים חס ושלום עם הגויים והגויות לפני שיגיעו לאיבוד חלקם בעולם הזה ובעולם הבא ניתן להם קצת מכה ונוריד להם כביכול חלק אבל לאחר מכן יישאר מהם כל גופם ודי לחכם ברמז. 

"האם הגויים אוהבים אותנו באמת או לא"?

הגמרא במסכת פסחים אומרת מי גרם להם לישראל שיתפזרו לבין אומות העולם? הקריבות שהיו הישראלים חפצים להתקרב בגויים?

והגוי במהותו ובלבבו שונא יהודים כי הלכה שעשיו שונא ליעקב והגם שבחיצוניות הוא "נראה" כאוהב וכחבר אבל מהותו שבלבבו שונא יהודים. 
 
 

ראיה לכך ממעשה שהיה

הגמרא מספרת שפעם אחת "רבא" שהוא אחד מהאמוראים הגדולים של ישראל הוא היה מקורב לאיזה גוי ואותו גוי היה מקורב למלכות ואירע ביניהם ויכוח מהו טיב העולם הבא וכאשר לבסוף רבא ניצחו במהלך הויכוח הוציא הגוי מפיו בהתפעלות מחמת ניצחונו של רבא ואמר כך  "עין שרוצה לראות ברעת היהודים תזוז ממקומה" ורבא ענה אחריו אמן כן יהי רצון.

אומרת הגמרא מיד פקעה (יצאה) עינו של אותו הגוי. רואים מפה אחים יקרים שאפילו שאותו גוי אמר בפיו שמי שרוצה ברעת היהודים יצא לו העין בליבו לא היה כן שכן הוא בעצמו רוצה ברעת היהודים ולכן יצאה לו העין  ועל זה אמר החכם מכל אדם " ידיד טוב ליהודים חורש רעה בלבבו כי יחונן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבבו" 
 
 
 
 

"ההסבר מדוע עלינו להיבדל מאומות העולם"

ההסבר הוא פשוט כמו שאמר החפץ חיים זצוק"ל משל למה הדבר דומה אם תיפול פיסת (חתיכת) שוקולד על הרצפה בתוך בוץ ורפש האם האדם יתכופף להרים אותה ולשפשף ולנקות אותה כדיי שתהא ראויה לאכילה?" פשוט שלא שכן גם המעט טוב שבחתיכת השוקולד נדחה מפני רוב המיאוס כך מי שיודע כמה ניאוף בא לעולם מחמת תרבותם והגמרא אומרת כי בעוון זנות וניאוף אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת אנשים רעים וטובים .

שזה צונאמי "קטיושות" "סופות" "תאונות דרכים" "עניות" "אטומים" כמה מן האכזריות והרציחות נגרם מכל מגע עם אומות העולם מעט הטוב שבהם "בטל ברוב" מהמיאוס שבהם ואיננו רוצה להיגרר אחריהם.

ואמר הקדוש ברוך הוא "ואבדיל אתכם מכל העמים להיות לי" אם אתם מובדלים מהגויים הרי אתם שלי ואם לא הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו כגון עראפת מלך איראן או נשיא סוריה או הפתח או החיזבאללה שיציקו לכם ומחמת השטיפה ההמונית והילדותית של החילוניים בישראל המתייחסים בהערצה לאומות העולם שבארצות המערב יש חלק גם משומרי המצוות הנכשלים באיסור זה. עכל"ק רואים מפה שהדבר משפיע גם על מי שרוצה ומשתדל לשמור מצוות והדברים מזעזעים. 

"יהודי זה יהודי ואי אפשר לשנות זאת"

שמעתי פעם ממורי ורבי ועטרת ראשי משל נפלא למה הדבר דומה למלך ומלכה שהיו חיים בעושר ואושר זמן רב אבל זמן רב זה שלא נפקדו בילדים ועשו כל מיני עצות ודברים אצל רופאים ומומחים גדולים שבעולם ולא עלתה בידם מאומה לאחר זמן רב המלכה נכנסה להריון ומינין הנס אף אחד לא יודע עברה השנה ו"במזל טוב" נולד למלך ולמלכה בן ולאחר שנה  הילד הלך וגדל והמלך והמלכה שציפו זה זמן רב לאותו נער אהבו אותו אהבה עזה ממש "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה" כשהגיע הנער לגיל שנים עשרה פתאום נתקף במחלה מסוימת לא עלינו והגיע למצב סכנה של חיים ומוות המלך והמלכה שאהבו את בנם יחידם אהבה עזה הזעיקו את כל הרופאים והמומחים הטובים שבעולם והבטיחו שמי שירפא את בנם יקבל כל טוב של זהב וכסף ועושר וכל חיי העולם הזה ואכן ניסו הרופאים ולא עלתה בידם מאומה ובאותו זמן הייתה שמועה שהגיע לעיר "רופא יהודי" מומחה גדול שיצאה שמועתו מסוף העולם ועד סופו והודיעו זאת למלך והמלך ציוה להביאו והבטיחו הבטחות גדולות שאם ירפא את בנו יעניק לו מתנות גדולות  הרופא נכנס אל תוך חדר הנער והחל להסתכל על הנער החולה ועל המלך והמלכה כך מספר פעמים ולפתע  אמר "אני יכול לרפאות אותו בעזרת השם יתברך" קפצו ושמחו ואמרו מה צריך לעשות? וענה להם כולם צריכים לצאת מן החדר חוץ מהמלכה והנער וכולם אכן יצאו כשנשארה המלכה לבד בחדר שאל אותה הרופא מה היא מאכילה את בנה? וענתה לו בשר, בשר, בשר, בשר ובשר וכל מה שאוכלים בבית המלך "מעדני מלכים" לאחר ששמע אותה שאל אותה מי אביו של הילד לתדהמתה של המלכה שלא הבינה מה היא שאלתו של הרופא ענתה לו המלך ?!

ומה השאלה הזו בכלל? אמר לה הרופא תשמעי אם את רוצה את טובת בנך יחידך תעני לי תשובה מיהו אביו של הנער והחלה לבכות ואמרה לו שמחמת שהמלך ואני לא נפקדנו בילדים אז שכבתי עם העובד שבאורות הסוסים וזהו אביו האמיתי של הילד וביקש הרופא להביאו מהר וכשנכנס שאל אותו הרופא מה הם מאכליך ומאכלי משפחתך מאז ומתמיד וענה לו העובד אֻרווה שבעיקר הם אוכלים אוכל צמחוני וכך נהוג בביתם וביקש הרופא שיביא לו ממאכליו במהירות וכשהביא לו החל הרופא להאכילו לנער הגוסס ולאט לאט החל להתאושש עד שלבסוף נתרפא לגמרי עד כאן המשל הנמשל אחים יקרים מובן מאליו כל יהודי ויהודי הוא נשמה קדושה אשר חוצבה ובאה מכסא הכבוד ויורדת לעולם הזה לתקופה מסוימת להכין צידה לדרך לקראת שובה לעולם העליון אלא שבבואה לעולם הזה אוכלת היא כל מיני מאכלים שבכלל לא טובים לשורשים ולטבעים שלה ולא כל כך עוזרים לרפואתה ואוכלת מאכלים רעים עבירות רעות מעשים רעים תאוות של ניאוף זנות גזל רצח וכן כל כיוצא בהן ולפתע היא מגיעה לגיל מסוים שהיא כבר "גוססת" אני לא יכולה אני צריכה מזון דחוף מזון בריאותי שלי והוא המזון הרוחני אחים יקרים צריכים אנו לדעת שיהודי זה יהודי וזה בטבעים ובגנים "ובדם" שלו יהודים הם רחמנים בישנים גומלי חסדים ויהודי שינסה להתנהג ולחקות את אומות העולם יבוא היום שלו שהוא ירגיש "גוסס" ויצטרך את המזון הרוחני שלו אל תנסה אחי היקר להיות מה שלא אתה אלא תנסה להיות מה שכן אתה יהודי רחמן סלחן ביישן שבא משורש ומזרע קודש קודשים של אברהם יצחק ויעקב וכאשר נלך בדרך של האבות הקדושים ולא נתערבב עם הגויים והגויות אז נרגיש טוב בנפשנו הן בעולם הזה והן בעולם הבא. וכמה כדאי לבוא ולשוב מן הגויים והגויות בטוב ובאהבה ולא לחכות לרגע שהנשמה תזעק "הוציאה ממסגר נפשי" לכן אחי היקר קבל על עצמך בתוקף שלא להתערבב וללמוד מחוקות הגויים ולא לדומה להן ועל ידי זה נזכה לרוות כל טוב ונחת בעולם הזה ובבא אמן ואמן. 
 
 
 
 
 
 
 

התיקון : זיכוי הרבים שלא יפגמו בברית

צריך שתדעו אחים יקרים כי מובא בספר טהרת הקודש לרבינו אהרון ראטה זצוק"ל וזל"ק:"והנה מובא בדברי רבותינו הצדיקים אשר אחד ממיוחדי וגדולי תיקוני הנפש מפגם היסוד להיות ממזכי הרבים אבל ידוע לכל בר דעת כי אי אפשר לכל אחד להיות ממזכי הרבים כי אפילו לפעמים שאדם חושב שהוא ממזכה הרבים יכול להיות שטעות בידו וכעת מבטיח הרב "לכן זהו בלי ספק מכלל מזכה הרבים בעזרת ה' מי שישתדל שגם אחרים ילמדו בזה החיבור "טהרת הקודש" שהוא נקרא מזכה הרבים ומבטיח הרב הבטחה שנייה "ובלי ספק שיקלוט כל אחד שיקרא בזה החיבור איזו הארה או שמירה למידת היסוד באיזה פרט בראיה בעשייה במחשבה או במעשה. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה הצדיקים  במה שהם חוטאים בזה מתקנים וכן מובא בזוהר הקדוש כי עיקר התיקון רק שבמקומות שפגם.

עכל"ק רואים מפה אחים יקרים שעיקר התיקון זה היכן שפגמת כלומר לתקן שאנשים אחרים לא יפגמו באותו עוון ידוע רחמ"ל. 
 
 
 

דעת גדולי ישראל על ארגון זה

וצריך שתדעו אחים יקרים את דעת גדולי ישראל בעניין :

שהדבר הובא לפני הגאון רבינו חיים קנייבסקי שליט"א וששאלנו אותו תשובתו הייתה כך "נו, נו למה אתם מחכים" טוב, טוב מאוד!

ושהובא הדבר לפני האדמו"ר משומר אמונים שליט"א אמר הלוואי יהא חלקי מחלקכם בארגון הזה ושווה ללכת לסוף העולם בשביל להציל יהודי אחד מעוון פגם הברית"

ואלו גדולי עולם שדבריהם כגחלי אש ולכן אחים יקרים כל יהודי שיעזור ויתמוך בארגון זה כמובן שהוא כלול בתוך "מזכה הרבים שלא יפגמו בברית" ולכן כל מי שירצה יעזור ויתמוך בהוראת קבע או בעזרה גשמית אחרת או בעזרה רוחנית של התנדבות או כל דבר שיכול לעזור ולתמוך בארגון אשריו ואשרי חלקו ע"כ.

נמצא שהתיקון הרביעי אחים יקרים לעוון פגם הברית הוא לזכות את הרבים שלא יפגמו בברית וכל שכן וכל שכן מי שיפיץ חוברת זו וספר טהרת הקודש ואתר זה ותכניו בקרב אחינו בני ישראל שמעלתו לא תשוער ויהי רצון שנהיה בכלל מזכה הרבים שלא יפגמו בברית ויתקנו כולם יחדיו את קודש הקודשים אמן כן יהי רצון. 
 


        כל הזכויות שמורות לארגון "שומרי ברית קדש"