HE|EN

בטיחות אש

אינג' א. ארנן מספק שירותי יעוץ בהנדסת בטיחות אש לתעשיה הכוללים:

הכנת פרוגרמה והנחיות לבטיחות אש.

הכנת תכניות בטיחות אש לאישור רשויות הכיבוי.

ביצוע הערכת סיכוני אש כמותית  - שימוש במודלים מתמטיים וב CFD.

ביצוע סימולציות לשליטה בעשן בעזרת תכנת CFD.

הגדרת אזורי נפיצות (אדים ואבק) בהתאם לת"י 60079 ובסיוע  CFD במידה ונדרש.


אינג' א. ארנן מתמחה במתן פתרונות לסוגיות הנובעות מ – 

  • נוזלים דליקים ובעירים.
  • גזים דליקים.
  • מערכות גז טיבעי.
  • מחמצנים.
  • אבק דליק.
  • סיבים.
  • חומרים בילתי יציבים.
  • חומרים דליקים.
  • מתכות.
  • חשמל סטטי.
logo בניית אתרים