בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
   

 

פרשת עקב

"והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה"

פרשה זו  פותחת באזהרה על המצוות הקלות,שאדם דש בעקביו,והם מהוות לו מכשול עיקרי בעבודת ה'.

כמובא במדרש-והיה עקב : זה שאמר הכתוב,למה אירע  בימי רע,עון עקבי יסבוני,אמר דוד ,איני מתירא מן המצוות החמורות בתורה מפני שהן חמורות,ממה אני מתירא ,מן המצות הקלות,שהן קלות ואתה אמרת הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה. לכן אמר והיה עקב תשמעון ע"כ.

דוד המלך ע"ה הודיענו,כי יותר יחרד וילפת האדם ,מעבירות הקלות שאדם דש,כי החמורות שימר עצמו מהם,ואם יסתהו היצר לעבור עליהם יחם איתו,ואם ניצחו היצר הרע מיד יתחרט על מעשיו ויעשה תשובה.אך,באותם עבירות קלות,הם רחוקות ממחשובתו,ואף פעם לא יחזור עליהם גם בתשובה.ולכן בוא אומר למה אירא ביום רעה,כלומר ממה יש לי לפחד ביום הדיןם,עון עקבי יסבוני,דהיינו מאותם עבירות הקלות שלא נתתי דעתי עליהם בחיי ולא חזרתי בתשובה.

 

אמרו חז"ל הרהורי עבירה קשים מעבירה,כי בהרהור אין נראה בו עון כל כך,שלא עשה ום מעשה,ואם כן גם אינו מתודה עליו,זהו שאמר ויהיה עקב,אותם עבירות שאדם דש בעקביו,אם תשמעון אז מובטח לאדם ושמרתם ועשיתם אותם שיבוא לשמור גם עבירות חמורות.ואין ללך מבדיל בין ישראל להקב"ה כ"א העבירות הקלות שרק נראות קלות בעיני האדם כי נעשו לו כהיתר,כמו לשון הרע שנאת חינם וכדומה,ממיעוט אהבת ישראל ואהבת חברים ,הם הם שהאריכו קצנו וגלותינו.

 

ובזה מובן מה שאמרו רז"ל,לגבי חורבן בית ראשון  של הראשונים נגלה אורך זמן גלותם(שהוא היה רק 70 שנה עד בית שני),וחטאם היה  ג' עבירות החמורות ,עבודה זרה ושפיכות דמים וגילוי  עריות,ומיכון שנתגלה עונם בודאי חזרו בתשובה ולא היה יותר בידם עוד מהג' עוונות חמורות.

לא כן בבית שני,שחטאם לא היה מפורסם כל כך,והוא שאמרו חז"ל על עון שינאת חינם שהיתה בהם,והיה בניהם פירוד הלבבות,שזה אינו נראה לעין,שהוא עון גדול,שכל אחד נותן טעם לשנאתו,כי חבירו הגורם.וגם הוא אומר מה עשיתי לו,ואני שונא אותו רק בליבי,ובשביל זה לא עשו תשובה עד היום זה,ומזה באים שלא להוכיח זה את זה,ושלא לקבל תוכחה זה מזה,והיה זה בעוכרינו ,שבהיות וזו עבירה קלה בעיניו,לא חזרנו ממנה בתשובה שלימה,

ובעוונתינו הרבים,ארך גולותינו,וזאת רק ממעשינו שכבר הקב"ה רוצה לגאול אותנו אך אנו מתרחקים ממנו,ולמרות שהקב"ה מוחל על פשעינו,כשאנו עושים תשובה, עדיין פירוד שיש בינינו מעכב וזהו שאמרו כל דור שלא נבנה בית המקדש כאילו חרב,שלכאורה לא מובן למה עד כדי כך נחשב לאותו דור כאילו בימיו החריבו,אלא התירוץ הוא שבכל דור  ודור ראוי להיבנות בית המקדש ואם ראית שהוא לא נבנה ,דע שעדיין מצויים בישראל אותם עבירות ש\היו בבית המקדש השני,והם שנאת חינם ולשון הרע.

 

מה עושה הקב"ה בזמן הגאולה?כיוןו שהוא רואה שעם ישראל לא מתאחדים ויש פירוד לבבות,הוא נותן עליהם מלחמות באויבים ,של ידי כך יש אחדות בעם ישראל,ועל ידי כך מחיש את הגאולה. וכתוב  בתנא דבי אליהו פרק כ"ח:אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל:בני אהובי,כלום חסרתי דבר שאבקש מכם?ומה אני מבקש מכם,אלא שתהיו אוהבין זה את זה ותהיו מכבדים זה את זה ותהיו יראים זה מזה,ולא ימצא בינכם עברה וגזל מכוער שלא תבואו לידי פסול לעולם,לכך נאמר :"הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' שואל דורש ממך,כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך

ובוגודל חיוב אהבת ישראל ,מחויב האיש לדון את ישראל לקו זכות ,שכן מסופר על משה רבינו עליו השלום שאמר "תרבות אנשים חטאים" יצא  ממנו את שבואל בן גרשון,שהיה משרת לעבודה זרה כמו שאמרו חז"ל.ויותר מצינו באליהו על שאמר "קנא קנאתי כי עזבו בריתך" נסתלק ממנו בגלל זה הנבואה וציוהו הקב"ה למשוח את אלישע תחתיו.

 

טואול - בניית אתרים בחינם