בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
   

 

פרשת מקץ

 

"ויתנכר אליהם...ויאמר אלהם מרגלים אתם"

צריכים אנו להבים את התנהגותו של יוסף הצדיק,מה ראה להתנכר לאחיו ולצער אותם,ולצער את אביו האהוב מכל ח"ו? אי אפשר להעלות על הדעת שיוסף רצה להנקם מאחיו על מה שעשו לו.

ונראה לפרש שמטרתו היתה חשובה מאין כמוה,יוסף רצה להביא את אחיו לתשובה שלמה על מה שעשו,ומהו הגדר של תשובה שלמה?

 

כתב הרמב"ם בהלכות תשובה (פרק ב' הלכה א'):"אי זו היא תשובה גמורה?זה שבא לידו דבר שעבר בו,ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה מפני התשובה,לא מיראה ולא מכשלון כח.כיצד?הרי שבא על אישה בעבירה,ולאחר זמן נתייחד עמה,והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו,ובמדינה שעבר בה,ופירש ולא עבר-זהו בעל תשובה גמור!לאמר,צריך האדם לבא שנית לאותו ניסיון שנכשל בו בראשונה,ויעמוד בו כעת,ואז תשובתו שלמה.

 

ועל כן יוסף הביא את אחיו למצב דומה לזה למה שעשו לו,על ידי שלקח את אחיו בנימין לעבד ובזה יבחנו אחיו,אם יפקירו את אחיהם ,ויטענו בצדק:נלקח מאתנו בכח,למרות שהתחננו ובקשנו ממנו בכל לשון של בקשה,ועשינו כל המאמצים הדרושים כדי להציל אותו ולשחרורו,ולא עלה בידנו.ומה יש לנו עוד לעשות אנוסים אנו!או שימסרו את נפשם עליו ויהיו מוכנים להיות עבדים תחתיו,ובאמת אחיו עמדו בניסיון ,ומסרו את נפשם עליו.

 

אשרי שומרי בריתו

 

אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי

אמר רבי חייא,הקב"ה מן מדתו של יוסף נתן לו:הפה שלא נשק לעבירה,כתוב "ועל פיך ישק כל עמי",החד שלא קרבה לעבירה,כתוב "ויסר את טבעתו ויתן אותה על יד יוסף",הצואר שלא קרבה לעבירה,כתוב "וישם רבד זהב על צוארו",הגוף שלא קרב לעבירה כתוב "וילבש אותו בגדי שש",הרגל שלא רכב לעבירה,כתוב וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו",המחשבה שלא חשב,נקרא "נבון וחכם",לב שלא הרהר-"ויקראו לפני אברך"-הכל משלו לקח!.

 

הרב ראשית חכמה האריך לבאר גודל הפגם של הוצאת זרע לבטלה.וזה חלק מדבריו עיין שם שער הקדושה .

 

בזוהר (פרשת נח דף סד) בא וראה!כל החטאים של האדם וכל ההשחתה שלו תלוים בתשובה,והחטא על מי ששופך זרע,שמשחית דרכו,ומוציא זרע על הארץ,עליו הכתוב אומר "נכתם עונך לפני"וכתוב עליו כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע" וכתיב ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה' וימיתהו ה'.ובמקצת גירסאות כתוב בזוהר שאין לו תשובה אלא אם כן יעשה תשובה תקיפה.

 

עוד בזהור :בכל החטאים של רשעי העולם הם דוחים את השכינה ואחד מהם מי שמשחית דרכו כעל הארץ כמו שאמרנו.ומשום זה אינו רואה פני שכינה ולא יכנס בהיכל המלך,ועל כן כתוב בהם (באנשי המבול)"וימחו מן הארץ".שנמחו מן הכל.בא וראה!בעת ההיא שהקב"ה עתיד להחיות המתים כל אלו המתים שימצאו לחוץ בשאר ארצות נוכריות,הקב"ה יברא אותם בגופם כראוי,ןלא יתן להפ הקב"ה נשמות אלא בארץ ישראל,כדכתיב "בפתחי את קיברותיכם והעליתי אתכם מקיברותיכם עמי,והבאתי אתכם אל אדמת ישראל",כי יתגלגלו תחת האדמה.ואחרי זה מה כתוב-"ונתתי רוי בכם וחייתם",כי בארץ ישראל יקבלו כל בני העולם נשמות.חוץ מאלו שנטמאו וטימאו את הארץ,באלו כתיב וימחו מן הארץ",וכתיב "לעולם ירשו ארץ",אבל יקומו בדין,ועליהם נאמר "ורבים מישני אדמת עפר יקיצו,אלא לחיי עולם,ואלא לחרפות לדראון העולם"!

 

התשובה לחטא זה

הביא כאן מקצת תיקונים שכתב בספר יסוד יוסף אשר ליקט ואסף מספרים קדמונים.

להדר להיות סנדק,שימולו ילדים על בירכיו,ובפרט להיות סנדק אצל עניים לשמור שבת כהלכתה ולענגה ולהדליק נרות הרבה,,לכבד ולאהב לומדי התורה,להתפלל בכונה ובבכי,לבחור במידת הענוה,וכאשר ישמע שמחרפים אותו ישמע וישתוק וימחול.כאשר יעשה מצוה יעשה אותה בכח ובריזות עד שיתחמם בה,ובפרט בעשיית המצות לפסח,לגדל בנים לתלמוד תורה ולהדריכם ביראת שמים,לגדל יתום בתוך ביתו,ויתנהג עמו כמו בנו,לעסוק במצות הכנסת כלה.לעלות לתורה לפחות פעם אחת בחודש ולקרוא הברכות בקול רם,גם יסתכל בתורה ויקרא בלחש עם הקורא להיות מן עשרה ראשונים בבית כנסת,לעשות תיקון חצות בבכיה,ולאהוב שלום ולרדוף שלום.
טואול - בניית אתרים בחינם