x
בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
   

זכור ימות עולם

ההיסטוריה של ההווי האנושי בקהילה הדתית מהתקופה שלפני השואה

  פעם היה אחרת...

 
-
 
 

טענות

 

עיתון המודיע 1913

הכותב: שמעון וואלקוב

 


רבונו של עולם! חטאת שפתי סלחה

אם משפט הפעם לפניך אערכה

אנא, הביניני, 2 קושיות לי חמורות

זה כבר,אהה, בליבי כאש הן עצורות:

 
זה העולם וכל יש בו שרצונך יסדם

למי הן, הגידה, הלך? אם לבני אדם?

או אולי הם הפקר, אין להם בעלים

ואיש רעהו לבלוע מותר בנבלים...

ולית דין, לית דיין, אין דורש לפלילים,

___ רצח ישמח בהולך בחלילים?

 

אם תאמר שלך הם, כי אתה הוא יוצרם

מדוע את-זרעת, בן אדם הוא קוצרם?...

מדוע באדם ישלוט אדם לרע לו

כל אחד אינו חי כי אם לעצמו ובשבילו?

החזק את החלש ממנו בולע,

ואין דורש, אין מבקש, אין דמו תובע?

ונהרסו רשתות ונהרסו החומות

זה שודד, זה חומס, זה טורף, זה הורס

זה מעליל עלילות, זה חומס מזימות

בעד דם שלא שפכוהו יענו שיות תמימות...

זה מגרש, זה מניד כצרוע משלח

וזה כורה חרם ולחרמו יזבח...

ואותך אין זוכר אתה מוסר לכולם

אין נותן אל ליבו כי יש אדון לעולם...

 

ואם לבני אדם, בחובם עוונם

נתתם לנחלה, עשות בם כרצונם

איה בם חלקינו, אנו בניך,

למה נפלינו מכל העמים גויך?...

האיננו גם אנו בכלל בני אדם

הבשרינו לא בשר ודמינו לא דם?...

האין לנו צורך באויר לנשימה?

באכילה? בשתיה? בדירה? בגלימא?

במקום לשבת? במשמנות מבטחים?

האין אנו בני אינש? נתת תורה למלאכים?..

ולמה בכל מקום שרגל אדם דורכת

הננו מפוזרים כעלים בשלכת?

ומקום אין לנו לניח בו ראשינו

כשנלין הלילה, למחרתו בו איננו....

נטולטל טלטלה כקין רוצח

ובכל אשר נבוא לא נמצא מנוח?...

מדה יקציבו לרוח אפינו

ולהכרית יתאמצו כל אוכל מפינו?..

 

ואם העולם הוא הפקר, משולל השגחה,

כל דאלים גבר, כל הקודם זכה,

מדוע גם לנו הרצועה לא התרת

את לכל מותר לנו אסרת?...

מדוע לא תגזול לא תרצח גזרת?

בעד שרירות הלב למה עצרת?...

ועוד חיבתנו לאהוב הרע,

להיטיב לכל בריאה ולבלתי הרע...

מדוע מכל אומה חלקינו גרוע?

ריבונו של עולם, מדוע? מדוע?...
 
 
טואול - בניית אתרים בחינם