x
בניית אתרים בחינם

מיסוי נדל"ן בארה"ב

המשבר הכלכלי בארצות הברית מהווה הזדמדנות להשקעות נדל"ן שם, במיוחד עם משכילים לתכנן את ההשקעה ביעילות מיסויית מקסימאלית. השקעות נדל"ן טובות עשויות להתברר כהשקעות גרועות, אם לא עורכים תכנון מס מוקדם. יש להביא בחשבון מערכת שיקולים מתחום המיסוי הבינלאומי, לרבות אמנת המס בין ישראל לארצות הברית. להרחבה, ראו: מיסוי השקעות נדל"ן בארצות הברית. המשקיעים בנדל"ן בארה"ב חייבים לקבוע בתחילת הדרך את מטרות של ההשקעה. השאלה היסודית היא - האם הכוונה היא לרכוש נדל"ן בהזדמנות ולמכור אותו מאוחר יותר בריווח, או שמא לרכוש נדל"ן, לפתח אותו ולהשכיר אותו לתושבים מקומיים. במידה ומחליטים על האפשרות הראשונה (ריווח הון), חשוב להחליט האם מתכוונים לעשות שימוש ברווחים כהון חוזר להשקעות נוספות. במידה ומחליטים על האפשרות השניה (הכנסות שכירות), יש להחליט האם רוצים למשוך את הרווחים לישראל או להשאיר אותם בארצות הברית להשקעות נוספות. בנוסף לבחינת דיני המס בישראל ובארצות הברית, יש להתחשב גם בהוראות אמנת המס בין ישראל לארצות הברית. בהנחה כי המשקיע מתכוון למכור את הנדל"ן ברווח לאחר החזקתו במשך לפחות שנה, הרי שיש ליצור מבנה השקעות כזה שייחשב כ"שקוף", מבחינת רשויות המס בישראל ובארצות הברית, היינו שיראו את המשקיע כמחזיק ישירות בנכס (תוך התעלמות מהיישויות המחזיקות בנכס).

 

הששקעות נדל"ן ביוון

שנים שלאחר המשבר ולאחר שלוש תכניות חילוץ של האיחוד האירופי, הכלכלה ביוון החלה להתייצב ומציגה שיעורי צמיחה חיוביים. החל משנת 2019 ישנה מגמה מעורבת של עליית מחירים בשוק הנדל"ן. האפשרות להניב תשואות בנדל"ן תמיד מוגבלת בזמן ולכן משקיעים שזיהו את התחזקות הכלכלה ואת ההתאוששות המהירה של המדינה יכלו לנצל את חלון ההזדמנויות להשקעות נדל"ן ביוון ולמצות את העליות הצפויות בשוק. רפורמות המס של הממשלה היוונית והפחתת המס בתחום הנדל"ן במטרה למשוך משקיעים הזרים, סכום ההון העצמי הדרוש לרכישת נדל"ן והקרבה הגאוגרפית, הובילו במיוחד את המשקיעים הישראליים להתעניין בהשקעות נדל"ן ביוון מפאת העובדה שבהתאם לאמנת מס גם מס רווח הון וגם מס על הכנסות משכירות ממוסים רק ביוון ללא השלמת יתרת מס בישראל. נדון על כך בהמשך המאמר

השקעות נדל"ן בקפריסין

מיקומה של קפריסין בגלובוס ותנאי האקלים המצויים בה, הפכו את קפריסין למקום הפרישה המועדף על הגמלאים הבריטיים. הביקוש לנדל"ן עלה וגרר עמו גם עלייה חדה במחירי הנדל"ן. אוכלוסיות התושבים הוותיקות, אשר החזיקו בקרקעות במשך דורות, מכרו את הנדל"ן שברשותם ברווח של מאות אחוזים. היקף הבנייה באי גדל משמעותית ופרויקטי נדל"ן הוקמו בכל חלקי האי. רצף ההשקעות המסיביות של משקיעים זרים, בעיקר בריטיים, הפכו את הנדל"ן להשקעה בקפריסין למבוקש ושמרו באופן יחסי על יציבות בענף חרף המשבר שפקד את האי. האפשרות להניב תשואות בנדל"ן תמיד מוגבלת בזמן ולכן משקיעים שזיהו את התחזקות הכלכלה ואת ההתאוששות המהירה של המדינה יכלו לנצל את חלון ההזדמנויות להשקעות נדל"ן בקפריסין ולמצות את העליות הצפויות בשוק.

השקעות נדל"ן בפורטוגל

השקעות נדל"ן עשויות להתברר בדיעבד כהשקעות גרועות ולכן חשוב לערוך תכנון מס מוקדם. יש לבחון כיצד רצוי להשקיע בנדל"ן בפורטוגל. האם לבצע את ההשקעה באופן פרטי או באמצעות חברה, מהו אופי הנכסים שמיועדים להשקעה- בין היתר מיקום הנכס, סוג הנכס (דירת מגורים או נכס מסחרי), אופן המימון (הון זר או הון עצמי), האם המטרה היא שיפוץ ומכירה בטווח הקצר או השכרה לטווח ארוך לתושבים מקומיים וכן- האם יש כוונה למשוך את הרווחים "עד הבית" או ישנה כוונה לעשות שימוש ברווחים להשקעות נוספות. 

logo בניית אתרים בחינם